– Meldingen burde gått lenger

– Vi skulle ønske departementet opprettet et markedsråd slik KLF og Nortura foreslo i sommer. Det ville sikret fortsatt markedsregulering, og en bedre mulighet til produksjonsregulering, og hadde vært det beste for bønder, forbrukere og samfunnet forøvrig.

I dag la regjeringen frem Melding til Stortinget nr. 11 Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

Bransjens forslag som ble sendt departementet i juni la til rette for en mer fleksibel regulering av råvaremarkedene for egg og kjøtt. Etter flere runder rundt forhandlingsbordet med Nortura kom det felles forslaget fra bransjen. KLF sa den gang og mener fortsatt at forslaget ville sikret en effektiv, konkurransenøytral, forutsigbar og rettferdig markedsordning.

Enighet om ny markedsbalansering (kjottbransjen.no 25.08.2016)

Konkurransetilsynet ble satt til å vurdere forslaget. De så bare på en liten del av innholdet og stilte seg negativ til de konkurransepolitiske sidene.

- Tilsynet misforstår markedet (kjottbransjen.no 10.11.2016)

- Vi gir ikke opp, sier Juul-Hansen. Både Nortura og KLF vil fortsetter å jobbe for å få Stortinget med på endringene vi spilte inn. Tilliten til markedsreguleringsordningen er avhengig av et nøytralt råd.  

I jordbruksmeldingen legges det opp til at markedsreguleringen på egg opphører. KLF har tidligere vært en pådriver for dette, men etter enigheten med Nortura har KLF stått opp for regulering på egg og sett det i sammenheng med forslaget der det opprettes et felles markedsråd. 

Målprisen og volummodellen for svinekjøtt blir også foreslått avviklet, noe som vil innebære at ordningen blir den same for svinekjøtt som for andre kjøttslag.

- Vi ønsker å beholde markedsregulering på egg, forutsatt at det opprettes et nøytralt markedsråd. Vi mener det er den klart beste løsningen for eggsektoren, sier Juul- Hansen.

I meldingen melder Dale at omsetningsavgiften ikke skal kunne brukes generisk markedsføring gjennom opplysningskontorene. For Kjøtt- og eggbransjen vil det si gjennom MatPrat.

- Vi er sterkt uenige i denne endringen. Bønder må få lov å drive markedsføring for lovlige varer i Norge i 2016. Dette er bøndenes penger som de på en effektiv måte har brukt til generisk markedsføring for å få solgt produktene sine, sier Juul-Hansen.

I jordbruksmeldingen tar regjeringen til orde for å fjerne 15-prosentmålet for økologisk omsetning og produksjon. Dale sa under pressekonferansen at hovedgrunnen til fjerningen er at det allerede produseres en god del mer økologisk enn det forbrukerne etterspør.

- Forbrukerne etterspør mer økologisk enn tidligere. Vi tror trenden vil fortsette med eller uten et 15-prosentsmål. KLF er positive til alle markedsnisjer som er med på å skape mangfold til forbrukerne og merverdi for bonden og kjøttbedriftene, sier Juul-Hansen.

- Om forbrukerne etterspør mer økologisk, vil KLFs medlemsbedrifter fylle dette rommet med kvalitetsprodukter.

Siste saker