Nær 40 000 bønder søkte produksjonstilskudd i 2018

Nær 40 000 bønder søkte produksjonstilskudd i 2018 Ved fristens utløp har Landbruksdirektoratet registrert 39 737 søknader om produksjonstilskudd i år. Jordbruksarealene som er i drift er stabile, det blir… Les mer

Nær 40 000 bønder søkte produksjonstilskudd i 2018

Ved fristens utløp har Landbruksdirektoratet registrert 39 737 søknader om produksjonstilskudd i år. Jordbruksarealene som er i drift er stabile, det blir færre melkekyr og flere kjøttfe.

Per A. Sleipnes

Det er flere kyr på utmarksbeiter nå enn tidligere. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fristen for å søke produksjonstilskudd gikk ut 29.oktober. Foreløpige tall viser at tallet på foretak som har søkt ligger på omtrent samme nivå som de siste årene, med en nedgang på to prosent. Samtidig viser tallene at det er en svak nedgang i jordbruksarealer som er i drift. Tallene bygger på søkernes opplysninger høsten 2018, og de kan derfor bli korrigert.

Mindre innmarksbeiter

Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge har gått ned med 7500 dekar sammenlignet med 2017, ifølge søkernes opplysninger. Det er særlig arealene for innmarksbeiter som har gått ned 5700 dekar. Endringene er totalt sett små sammenlignet med fjoråret.

På landsbasis har arealene med grovfôrproduksjonen på fulldyrka og overflatedyrka jord økt med 67 000 dekar, mens kornarealene har gått ned med 67 000 dekar sammenlignet med fjorårets tall. På fylkesnivå er tallene derimot mer varierende. Dessuten har noe av det som er registrert som korn blitt høstet som grovfôr etter regelendringer som ble innført på grunn av årets tørkesommer. Ellers viser tallene at frukt-og grøntarealene har blitt større, mens potet og bærearealene har gått ned.

Økologisk areal ned

De foreløpige tallene viser at totalt areal som drives økologisk eller er i andre eller tredje års karens i 2018 var vel 384 000 dekar. Dette er ca. 12 000 dekar lavere enn de endelige tallene for 2017 som var vel 396 000 dekar. Innmarksbeiteareal i andre års karens er ikke med i disse tallene.

Det foreløpige tallet for melkekyr i 2018 er snaut 900 lavere enn endelige tall for 2017, mens det foreløpige tallet for ammekyr i 2018 er vel 4500 høyere enn i 2017. For øvrige storfe er tallet for 2018 vel 9000 lavere enn for 2017.

Antall melkegeiter er opp med vel 250 dyr fra 2017 til 2018. For avlspurker som har fått minst ett kull, er det en nedgang på nesten 1500 dyr, og for ungpurker en nedgang på vel 1900 dyr.

Flere kyr på utmarksbeite

Dyr som er sanket fra utmarksbeite kan etterregistreres fram til 10. januar. Det må derfor forventes at de endelige tallene vil bli høyere enn tallene som er publisert nå, særlig for sau og lam.

For sau og lam sammen viser tallene som er registrert pr. nå en nedgang på nesten 8000 dyr både sluppet på utmarksbeite og sanket fra utmarksbeite sammenlignet med 2017. Vel 20 000 færre sau og lam gikk på beite i 12–16 uker i år sammenlignet med i fjor.

For kyr (melkekyr og ammekyr) viser tallene registrert pr. 29. oktober en økning på vel 11 000 kyr på beite i 12/16 uker, og en økning på nesten 10 000 kyr på utmarksbeite fra 2017 til 2018. For øvrige storfe er økningen hhv. nesten 9000 dyr og nesten 15 000 dyr for 12/16 uker og utmarksbeite. Ellers er det grunn til å understreke at det er noe usikkerhet knyttet til fjorårets beitetall som var lavere sammenlignet med tidligere år.

Siste saker