– Neste generasjon eller selge eksternt?

Alle bedrifter skifter eier og alle bedriftseiere må på et eller annet tidspunkt overlate bedriften til nye eiere. For noen betyr det å overlate arven til neste generasjon, for andre… Les mer

Alle bedrifter skifter eier og alle bedriftseiere må på et eller annet tidspunkt overlate bedriften til nye eiere. For noen betyr det å overlate arven til neste generasjon, for andre er løsningen å finne eksterne eiere. Uansett løsning innebærer et eierskifte store omveltninger, og det innbefatter ofte betydelige verdier.

Kjøttbransjen vil i en artikkelserie, ved hjelp av firmaet Bright Performance, belyse ulike tema knyttet til generasjonsskifte og eierskifte. Og det sentrale spørsmålet også for mange ledere i vår bransje er dette: Hva gjør du som bedriftseier med bedriften når du skal gjøre noe annet?

– Verdivurdering ved kjøp og salg av bedrifter (del 1) (Bladet Kjøttbransjen nr. 8, 2023)
– Verdivurdering ved kjøp og salg av bedrifter (del 2) (Bladet Kjøttbransjen nr. 1, 2024)

Mange årsaker

Dypest sett handler dette om deg og hva du selv vil, men det har også betydning hva familien og eventuelle medeiere har av forventninger, ønsker og behov.

Det kan være mange grunner til at du som bedriftseier ønsker å overdra eller selge virksomheten.

For noen er årsaken personlig, som for eksempel alder, mangel på motivasjon, en uventet mulighet, et forestående generasjonsskifte, skrantende helse eller rett og slett at du ønsker å bruke resten av livet på noe helt annet.

Det kan også være forretningsmessige årsaker til å ta et eiergrep:

 • Bedriften kaster ikke av seg tilstrekkelig til at du synes det er verdt innsatsen
 • Konflikter med ansatte og medeiere som gjør videre drift lite lystbetont
 • Du har oppnådd det som ansees mulig med egen kompetanse, egen kapital og egne ressurser
 • Konkurransen har endret seg i den grad at du vurderer fremtiden som usikker
 • Du erkjenner at bedriften har nådd et foreløpig platå, og at videre vekst og utvikling lettere gjøres av andre og mer ressurssterke eiere
 • Bransjekonsolidering. En eller flere store konkurrenter kjøper opp mindre aktører og betaler svært godt akkurat nå
 • Trender på produkter, lønnsomhet, markedsutvikling og lignende utvikler seg ugunstig for egen bedrift
 • Nøkkelpersonell som slutter, eller antas å slutte i nær fremtid
 • Eller rett og slett vesentlige tilfeldigheter, positive eller negative

– Bør du ha et holdingselskap? (Bladet Kjøttbransjen nr. 2, 2024)

Verdispørsmål på prøve

Bruk litt tid på å reflektere over dine ønsker, ambisjoner og forventninger. Hva vil du? Hva vil du egentlig? Synes du tiden er moden for å avslutte denne fasen i livet for å begynne på den neste?

Finn noen å diskutere med og som kan hjelpe deg å modne og klarne tankene om dette, enten dette er ektefelle, en annen i familien, en venn eller en ekstern rådgiver.

Sjeldent settes verdispørsmål og relasjoner på større prøvelser enn ved generasjonsskifter. Vi vil belyse tre av disse.

Forventningsstyring

Familie og barn har forventninger til deg som bedriftseier og som mor/far når bedriften skal skiftes. Forventinger som er bygget opp over lang tid. Et helt liv faktisk.

Vi vil i denne sammenhengen peke på to viktige oppgaver: forventningsavklaring og forventningsstyring. Du bør ta en god samtale med barn, øvrig familie og andre interessenter. Gjør det helst enkeltvis, og ta gjerne med deg en utenforstående person.

Forventningsavklaring gjøres best i en rolig og trygg atmosfære uten forstyrrelser. Fortell at du har begynt å tenke på et eierskifte, men har ikke landet på hva du vil gjøre.

Spør de om hva de ser for seg og hvilke forventninger de har. Spør hvorfor de ønsker dette. Hvilken rolle de eventuelt ser seg i, og hvordan de vurderer egen egnethet i denne rollen.

Forventningsstyring starter ofte på veldig ulikt nivå etter hvor involvert barna har vært i bedriften. Legg frem et ærlig bilde av bedriften, forventninger om fremtid og hvilke verdier som er bygget opp.

Det er viktig å gi en forståelse av at det å drive en bedrift innebærer betydelig ansvar, risiko og mye arbeid. Med de siste års kriser som covid, prisøkninger, krig og enorme økninger i energiprisene er det ikke gitt at alle i din bransje vil klare seg. Presiser at både kompetanse og arbeidsinnsats utover det vanlige vil kreves, og at du må vurdere hvem, om noen, har de egenskapene som skal til for å overta styringa.

Arv og deling av verdier i like «hauger» med flere barn kan være uforenlig med selskapets overlevelse. Delt eierskap kan også være svært utfordrende. Del dine tanker om dette.

Rettferdighet

Den viktigste «retten» i denne sammenhengen er at du som eier har rett til å gjøre det du vil med din bedrift og dine verdier. Det er dog flere faktorer å legge på vektskålen når du skal gjøre dine valg med generasjonsskifte.

 • Barnas interesse, innsats og involvering i driften hittil og fremover
 • Betydning av bedriftens overlevelse
 • Betydning av lokalt eierskap, og spesielt med tanke på (lokal-)samfunnsansvaret
 • Selskapets økonomiske og konkurransemessige tilstand
 • Krav til kapital og ressurser fremover
 • Husfred og familiemiddagene de neste årene
 • Dine verdivalg
 • Ditt eget behov for tilgjengelige penger for din neste fase i livet

Driftsforutsetninger og ansvarlighet

Det er alltid mennesker som er drivkraften bak gode bedrifter. Fagfolk, kompetente ledere som sørger for god drift og gode eiere som peker ut riktig retning.

Som far og mor må du være ganske trygg på at arvingen har de egenskapene som behøves; motivasjon, trygghet, kunnskaper, ferdigheter, holdninger, energi og også at de praktiske forutsetningene er på plass.

Det å tildele barna en rolle i bedriften, en styreplass eller gjøre en gradvis overdragelse av eierskap kan være nyttig for dine vurderinger.

Bedriftssalg

Etter å ha vurdert alle faktorene omkring generasjonsskifte, kan det være at du heller velger et eksternt salg.

Det kan være at det er best for både deg selv og arvinger at du selger for å høste fruktene av den tid og innsats som er brukt for å bygge opp bedriften.

En god salgsprosess ser slik ut og tar ofte 4–18 måneder, avhengig av om det er mye som må, kan eller bør gjøres før salgsfasen tar til.

Du bør bruke en bedriftsrådgiver som bistår i salgsprosessen og som vil lose deg gjennom vanskelige beslutninger og sikre fremdrift. Som eier skal du konsentrere deg om daglig drift og ta stilling til de mange valg som må tas.

Siste saker