– Nortura kjenner seg ikke igjen i kritikk fra KLF-bedrifter

Vi viser til artikkelen i Kjøttvarebransjen som står på trykk mandag 8 februar. Deler av innholdet i artikkelen gjør det nødvendig å komme med et motsvar fordi den mangler flere… Les mer

Vi viser til artikkelen i Kjøttvarebransjen som står på trykk mandag 8 februar. Deler av innholdet i artikkelen gjør det nødvendig å komme med et motsvar fordi den mangler flere vesentlige opplysninger.

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjon (Bladet Kjøttbransjen - 10.02.2021)

Det rettes i artikkelen kritikk mot Nortura som vi ikke kjenner oss igjen i, og vi har behov for å komme med noen faktaopplysninger for å gi et utfyllende bilde av situasjonen. Vi beklager at enkelte kunder føler seg urettferdig behandlet, noe som tyder på at vi ikke har vært gode nok i dialogen med å forklare at tilgangen på norsk råvare har vært begrenset etter at pandemien traff Norge og resten av verden.

Det norske kjøttmarkedet står i år i en uvanlig situasjon som følge av Covid-19 og periodevis stengte grenser. Etterspørselen etter norsk kjøtt har gått vesentlig opp og det var i 2020 flere perioder med underdekning på markedet. Vi forstår at lokale produsenter som baserer seg på råvare fra den norske bonden opplever det som frustrerende når leveransesituasjonen endrer seg forsyningene av norsk råvare stopper opp. Situasjonen rammer alle aktører, inkludert Nortura. Etterspørselen etter norsk råvare fører fortsatt til en knapphet på norsk råvare vi ikke har sett maken til på mange tiår.

Pandemi, stengte grenser og råvaremangel er en ny situasjon for bransjen i Norge, Europa og resten av verden. Ingen kunne forutse det som traff oss 12. mars i fjor.  Nortura har imidlertid fortløpende gjennom året varslet kunder og storsamfunn om råvaresitasjonen. For eksempel orienterte vi om forventet underdekning av norsk svin i september og november. Tilgangen på storfekjøtt har, i tillegg til høy etterspørsel, også vært begrenser på grunn av situasjonen i melkemarkedet. Det har Nortura også varslet om flere ganger.

Nortura er som markedsregulator pliktig å forsyne kjøttbedrifter med halv/helt slakt slik at alle aktører får sin andel av sine bestillinger og til samme pris. Forsyningsplikten gjelder imidlertid kun for halvt og helt slakt, ikke for stykningsdeler. Når man leser medlemsbladet til KLF, Kjøttvarebransjen, velger man å unnlate å nevne dette faktum. Det kan også være på sin plass å påpeke at selv om tilgangen på norsk råvare har vært begrenset, så har det hele tiden vært god tilgang på importert råvare. Langt fra en situasjon vi ønsker oss, vi og våre kunder ønsker alle mest mulig norsk egg og kjøtt.

Det rettes videre kritikk mot fraktsatsene. Nortura justerte de fra nyttår etter at de har ligget urørt i mange år. Nortura tapte penger med de fraktsatsene vi hadde og justerte dem fordi vi mener det er urimelig at våre medlemmer subsidierer aksjonærer i andre kjøttbedrifter.

Vi håper og tror alle forstår de ringvirkninger pandemien har gitt - og minner om at norske bønder fremdeles skal være ryggraden i norsk matforsyning. Nortura leverer punktlig og pliktoppfyllende til alle under forsyningsplikten, men selv en markedsregulator må forholde seg til at forsyningen av norsk råvare er lavere enn etterspørselen. Det er det vanskelig å gjøre noe med på kort sikt.

Red. anm: Forespørsel om  tilsvar  fra Nortura nådde dessverre ikke fram  til   kommunikasjonsavdelingen i Nortura  fordi  den  fra vår side var  feilsendt. Det  beklager  vi!

Rolf Gjermund Fjellheim

Direktør Bransje/Marked Råvare og Medlem, Nortura SA

Siste saker