Nortura og Prima-avtalen er godkjent

Konkurransetilsynet godkjente i går Norturas kjøp av 100 prosent av aksjene i Prima Slakt AS og Jæren Eiendomsinvest AS, samt 49 prosent av aksjene i NorPri AS.

Konkurransetilsynet har tidligere varslet at de vurderte inngrep mot foretakssammenslutningen ut i fra bekymring for redusert konkurranse i markedene for stykket/skåret vare til foredlingsbedrifter og markedet for helt slakt i Norge. For å avhjelpe Konkurransetilsynets bekymringer er avtalen endret slik at Prima Gruppen AS beholder majoritetskontroll i nedskjæringsvirksomheten gjennom NorPri AS.

- Vi er svært tilfreds med at vi nå er ferdig med denne prosessen og kan presentere vår produsenter for tilgang til landets mest effektive verdikjede for slakt, sier Anbjørn Øglend i en pressemelding fra Prima. Vi får når frigjort både økonomiske og personellmessige ressurser som skal utnyttes sammen med våre produsenter til å skape førsteklasses råvarer. Løsningen er også viktig for å sikre best mulig utnyttelse av infrastrukturen for slakting i region Sør Vest, noe som er til gunst for alt landbruk i regionen.

Til Nationen seier KLF at slakterikonkurransen blir svekket, og at en helst hadde sett at en annen aktør hadde kjøpt Prima Slakt siden Nortura nå vil få enda større slaktevolum. KLF har likevel ikke gått imot oppkjøpet.

– Industrielt sett er det et riktig grep. Det er i utgangspunktet bra for alle at kostnadene går ned i slakterileddet, men over tid vil nok en del bønder merke at det blir redusert trøkk i slakterikonkurransen, seier administrerende direktør i KLF Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Vil sikre bonden konkurransekraft
Godkjennelsen fra Konkurransetilsynet er betinget av at Nortura ikke endrer avtalen om at Prima Kjøtt AS har rett og plikt til å kjøpe helt slakt fra dagens leverandører av slakt til Prima Slakt AS og fra nye leverandører av Primas konsept produksjoner inntil 20.000 tonn per år.

– Konkurransetilsynet skal vurdere konkurransebegrensende virkninger av fusjoner og oppkjøp. Uten de avhjelpende tiltakene kunne dette oppkjøpet forsterket en allerede vesentlig begrenset konkurranse i markedet for helt slakt. Det kunne også ført til at konkurransen i markedene for salg av skåret/stykket kjøtt av de ulike dyreslagene ble vesentlig begrenset. Konsekvensen av dette kunne blitt lavere kvalitet på norske kjøttprodukter, og høyere priser for forbrukerne, sier prosjektleder i Konkurransetilsynet Katrine Lien Amdam.

KLF seier oppkjøpet kan ha problematisk sider. Det er for lite storfekjøtt i markedet, og Juul-Hansen stiller spørsmål ved om Prima Gruppen gjennom avtalen med Nortura kan få dekket hele behovet sitt for norsk storfekjøtt, mens andre aktører bare vil kunne få rundt 80 prosent norsk storfekjøtt gjennom forsyningsplikten.

– Det vil i tilfelle kunne være konkurransevridende, seier han.

Blir Norges største kjøttforedlingsanlegg
Avtalen gjør det mulig å gjennomføre en utbygging av Jæren Eiendomsinvest sin fabrikk på Kviamarka, og Norturas fabrikk på samme sted for å realisere stordriftsfordelene i slakting og skjæring som opprinnelig planlagt. Fullt utbygd vil denne fabrikken bli det største kjøttforedlingsanlegget i Norge med et slakte-/skjærekvantum på 45-50 millioner kilo som er om lag 20 prosent av den norske produksjonen av gris, småfe og storfe.

- Dette er et viktig grep for å sikre den norske bonden konkurransekraft i årene som kommer. Prima skal supplere dette med fortsatt innovativt arbeid knyttet til kjøttkvalitet. Vi skal være best i Norge på å knytte sammen våre kunders spesifikke behov for fremstilling av høykvalitets råvare med god drift på gårdene. Videreutvikling av satsinger som Jæren Smak og Angus blir viktige virkemidler her avslutter Anbjørn Øglend.

Siste saker