– Norturaavtalen hindrer ikke konkurranse

– KLF kan ikke se at avtalen mellom Nortura og Prima hindrer konkurranse, men konkurranseintensiteten på flere områder kan svekkes noe.

Det skriver KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i sitt svar til Konkurransetilsynet i forbindelse med foretaks-sammenslutningen mellom Nortura, Prima Slakt, Norpri og Jæren Eiendomsinvest AS. Han presiserer at KLF ikke kan akseptere at Prima Gruppen, gjennom denne avtalen, får særfordeler med markedsregulator. Det vil si løsninger som i prinsippet kan gi begge disse aktørene konkurransefortrinn på bekostning av andre aktører i markedet. Motstrid Juul-Hansen peker på at Nortura har en offentlig rolle som markedsregulator for kjøtt og for KLF fremstår det uklart om dette i tilstrekkelig grad er hensyntatt i avtalen. På en del områder virker det som om det kan være motstrid mellom forutsetningene som ligger i avtalen på den ene side og rollen som markedsregulator med de retter og plikter det gir, på den andre siden, ifølge KLF-direktøren. – De uklare punktene knytter seg spesielt til framtidige leveranser fra de som leverte til Prima Slakt da det var eid av Prima Gruppen og hvilken rett/mulighet Nortura har til å forskjellsbehandle disse både på bakgrunn av rollen som markedsregulator og at de er et samvirkeforetak. Dersom avtalen forutsetter at det volumet som Nortura slakter i aksjeselskapet Prima Slakt unntas fra Norturas rolle som markedsregulator, kan ikke KLF akseptere dette, sier Juul-Hansen. Konkurransefortrinn Han mener konsekvensen blir at Nortura enkelt kan organisere sin virksomhet på en måte som gjør at de i ly av markedsreguleringen kan skaffe seg et meget stort konkurransefortrinn vis a vis konkurrenter i verdikjeden etter helt slaktnivå. De kan på denne måten sikre seg et betydelig større norsk råvarevolum enn de benytter, når de beregner dekningsprosenten i markedet (som skal sikre «konkurranselikhet»). Referansevarer – Alt slakt ved Prima Slakt må derfor inngå i markedsreguleringen, på samme måte som øvrig volum fra Nortura. Også gjennomføring av ulike produksjonstilpasningstiltak må følges opp og det nye selskapet må også forholde seg til prisløyper fastsatt i markedsreguleringsformå. Volumet skal dessuten inngå når Nortura kalkulerer «oppnådd pris» for kjøttslagene ved beregninger ut over referansevarene, i tillegg til mottaksplikt for de som ønsker å levere, påpeker KLF-direktøren i sin uttalelse til Konkurransetilsynet. Transparens kreves En avtale om bare kjøp av bestemte kvaliteter, eller en slags emv-produksjon av slakteskrotter, er ifølge KLF-direktøren ikke forenelig med forsyningsplikten i dagens markedsregulering. Dersom avtalen forutsetter noe slikt, påpeker han at det må kreves transparens i markedsregulators fordeling av slakt/ slaktekvalitet på bedriftsnivå for å unngå at tospannet Nortura-Prima Gruppen oppnår fordeler i fordelingen på bekostning av andre aktører. – Velger Nortura å prioritere kvalitetsleveranser til Prima Gruppen er minimum at de dokumenter at det går på bekostning av Norturas egen tilførsel av samme kvaliteter, poengterer Juul-Hansen.

Siste saker