Ny handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier

Ny handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier Oslo Norsk husdyrnæring skal videreføre arbeidet mot utvikling og spredning av antibiotikaresistens gjennom en felles handlingsplan. Synnøve Vatn fra Animalia overrakte landbruks- og matminister Jon… Les mer

Ny handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier

Oslo Norsk husdyrnæring skal videreføre arbeidet mot utvikling og spredning av antibiotikaresistens gjennom en felles handlingsplan.

Synnøve Vatn fra Animalia overrakte landbruks- og matminister Jon Georg Dale næringens nye felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier.

Synnøve Vatn fra Animalia representerte en samlet husdyrnæring da hun på toppmøte om antibiotikaresistens i slutten av juni overrakte landbruks- og matminister Jon Georg Dale næringas nye felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. Vatn har ledet arbeidet med handlingsplanen, med deltakere fra elleve organisasjoner, som samlet representere norsk husdyrnæring.

– Norge har en svært gunstig situasjon når det gjelder dyrehelse, antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Derfor er introduksjon av nye sykdommer og resistente bakterier fra dyr og mennesker en større trussel, enn utvikling av resistens grunnet antibiotikabehandling i norske besetninger. Smittebeskyttelse både nasjonalt og på den enkelte gård, krever derfor enda mer oppmerksomhet framover, sier Vatn.

Bevare god dyrehelse

Forvaltningsmodellen på dyrehelseområdet har gjennom lang tid vært bygget på utstrakt samarbeid, samhandling og gjensidig tillit mellom myndigheter og husdyrnæring. Bekjempelse av sykdommer som bovin virusdiare hos storfe, smittsom grisehoste, fotråte hos sau, byllesyke og paratuberkulose hos geit er nylige eksempler på en århundrelang tradisjon i Norge. Dette i tillegg til forebyggende helsearbeid og systematisk avlsarbeid mot infeksjonssykdommer er en viktig årsak til vår gode dyrehelse, og har bidratt til at bruken av antibiotika er blant de laveste i Europa.

Husdyrnæringen er opptatt av å bevare denne situasjonen, og har utarbeidet en plan med syv delmål. Viktigst er arbeidet med å bevare og ytterligere forbedre dyrehelsa. Fullstendig dokumentasjon av antibiotikabruk i husdyrproduksjon knyttet til diagnose på hver enkelt dyreart er et av tre forbedringsområdene som pekes ut. Det samme er smittebeskyttelse og forsvarlig og korrekt bruk av antibiotika.

Syke dyr fortjener behandling, men ved behov er det viktig at den er i tråd med oppdaterte anbefalinger og kriterier, slik at riktig preparat velges til riktig diagnose, og at bruk av kritisk viktige antibiotika holdes på et minimum.

Ytterligere nedgang

Norske veterinærer, bønder, husdyrnæringer og myndigheter har lenge hatt en restriktiv holdning til bruk av antibiotika, spesielt etter 1995 og oppstarten av prosjektet Friskere dyr og mindre bruk av antibiotika. En samlet husdyrnæring oppnådde en nedgang i bruken av antibiotika på nærmere 40 prosent fra 1996 til 2001.

Husdyrnæringa forventer at resultatet av de samlede tiltakene i denne planen fører til en reell reduksjon av bruken av antibiotika på minimum ti prosent. Dette samsvarer med målene i Landbruks- og matdepartementets handlingsplan om at husdyrnæringa skal redusere bruken av antibiotika med ti prosent fra 2013 til 2020.

Planen har blitt utarbeidet av følgende organisasjoner: Animalia, Tine, Nortura, KLF, TYR, Norsvin, Norsk Sau og Geit, Norsk Fjørfelag, Geno, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I tillegg har den norske veterinærforening gitt innspill underveis. Det er næringens egne helsetjenester som vil stå ansvarlig for oppfølgingen av planen.

Siste saker