Nye krav til matkjedeinformasjon ved slakting

Mattilsynet har til nå akseptert at matkjedeinformasjon om slaktedyr leveres på papir samtidig som dyrene ankommer slakteriet. For hest, krever Mattilsynet allerede fra 1. desember at slakteriene skal ha denne informasjon før dyrene leveres til slakt.

Les brev fra Mattilsynet datert 26.09.2013, Matkjedeinformasjon - krav i regelverket.
Les svar fra KLF og Nortura datert 08.11.2013, Tilbakemelding vedr. krav til matkjedeinformasjon.

– Regelverket krever at slakteriene skal motta slik informasjon minst 24 timer før dyrene ankommer slakteriet, men hittil har Mattilsynet akseptert at et egenerklæringsskjema følger med dyrene. Nå har Mattilsynet informert kjøttbransjen om at dette ikke lenger vil være tillatt, sier Ida Mathisen (bildet), sjefsveterinær i KLF. For slakting av hest gjelder den nye tolkningen av reglene fra 1. desember 2013. For de andre dyreslagene er fristen 1. mai 2014.

Hest først med kort frist
– For slakteriene innebærer dette at når man skal slakte hest, må de ha mottatt hestepass/ helsekort 24 timer før hesten kommer til slakteriet. Hvis ikke, skal hesten kasseres. Kopi av passet kan sendes inn via e-post eller faxes til slakteriet inntil 24 timer før ankomst. Da må pass/helsekort følge med hesten når den ankommer. Dette må dyreeier avtale med hvert enkelt slakteri, sier Mathisen.

– Det viktigste er at slakteriet har mottatt informasjon om hesten 24 timer før slakting. Det vil foreløpig ikke jobbes med å få på plass et elektronisk system for hest.

Dyrehelseportalen
For de andre dyreslagene, vil Dyrehelseportalen bli sentral for slakteriene. Det er nettjeneste utviklet av husdyrnæringen som gir tilgang til de viktigste opplysningene som slakteriene trenger for å oppfylle kravet til matkjedeinformasjon. Dyrehelseportalen inneholder informasjon fra helsetjenestene. I tillegg har den informasjon om medisinbruk, rapportert inn av veterinærene.

– Det jobbes i tillegg med å få på plass informasjon om prøveresultater, restriksjoner fra Mattilsynet og opplysninger fra tidligere ante-mortem/ post-mortemundersøkelser, sier Mathisen. Hun er tydelig på at slakteriene må innstille seg på elektroniske løsninger for å oppfylle 24-timerskravet til matkjedeinformasjon elektronisk.

Gå til nettsiden for Dyrehelseporten

KLF oppfordrer slakteriene til allerede nå å ta kontakt med Animalia v/Ola Nafstad og Kathrine Akre for mer informasjon om Dyrehelseportalen.

skillelinje

Dette er matkjedeinformasjon
Matkjedeinformasjon er informasjon som slakteriene mottar fra bonden om dyrene som skal slaktes. Slakteriet skal motta informasjon om dette før dyrene slaktes:

  • Opprinnelsesenhetens dyrehelsetilstand
  • Dyrenes helsetilstand
  • Medisinbruk
  • Forekomst av sykdommer som har betydning for mattryggheten
  • Relevante prøveresultater
  • Tidligere ante-mortem og post-mortem rapporter
  • Produksjonsdata
  • Navn på veterinær som vanligvis brukes

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr 9, 2013

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen

Flere saker