Nye regler for verneombud

Visste du at fra 1. januar 2024 gjelder det nye regler for verneombud? Dersom virksomheten din har flere enn fem arbeidstakere, gjelder det fra nyttår en lovbestemt plikt til å… Les mer

Visste du at fra 1. januar 2024 gjelder det nye regler for verneombud? Dersom virksomheten din har flere enn fem arbeidstakere, gjelder det fra nyttår en lovbestemt plikt til å ha verneombud.

Av Mauritz Aarskog, advokat, og Christiane Markeng, advokatfullmektig - Østby Aarskog advokatfirma AS

Verneombudets oppgaver omfatter fra nyttår også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten. Det stadfestes også at verneombudets oppgaver omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø. Dermed utvides verneombudsordningen. Overtredelse av plikten kan medføre dagbøter, og i ytterste konsekvens straff.

Tillitsvalgt person

Et verneombud er en tillitsvalgt person i virksomheten som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudets oppdrag er å overvåke at arbeidsforholdene er tilfredsstillende i henhold til loven, og til en viss grad kontrollere at vernetiltak blir gjennomført. Ombudet er dermed en sentral del av gjennomføringen av kravet til tilfredsstillende helse-, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Det er du som arbeidsgiver som har ansvaret for at virksomheten din har en slik tillitsvalgt.

En plikt

Videre er det du som arbeidsgiver som skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte. Du må også stå for utgifter til opplæring, og andre utgifter i forbindelse med verneombudets arbeid. Dette kan avtales i form av et budsjett.

Samtidig er det en plikt arbeidsgiver har å sørge for at et verv som verneombud ikke medfører inntektstap for verneombudet, eller på annen måte fører til at verneombudets arbeids- eller ansettelsesvilkår forringes. Dette innebærer blant annet at ved gjennomføring av opplæring i arbeidstiden skal deltakerne ha tjenestefri med full lønn. Er opplæringen lagt i fritiden, skal lønn betales som om det gjaldt ordinær arbeidstid, uten overtidstillegg for den faktiske undervisningstid.

Forebyggende rolle

Hva er så nødvendig opplæring? Du som arbeidsgiver må sørge for at verneombudet har kjennskap til gjeldende forskrifter, instrukser, henstillinger og pålegg som er gitt av Arbeidstilsynet eller arbeidsgiveren. På denne måten vil verneombudet bli satt i posisjon til å kontinuerlig se til at arbeidsforholdene tilfredsstiller lovens krav. Ombudets rolle er forebyggende, og det skal ses til at maskiner, innretninger og prosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare.

Fra nyttår omfatter ombudets rolle også det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette innebærer at ombudet skal kontrollere at det mellom personer på arbeidsplassen eksisterer en gjensidig respekt for hverandres faglige bakgrunn, kompetanse, erfaring, og verdier i jobben.

Verneinnretninger og personlig verneutstyr må være i orden og på plass i passende antall. Videre må arbeidstakerne få nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring, både i faremomenter ved arbeidet, og i utføringen av arbeidet. Dette er dine forpliktelser som arbeidsgiver. Verneombudet skal påse at disse pliktene blir overholdt, og forebygge fare. Det er eksempler fra praksis der verneombudet har hindret farlig drift, slik at virksomheten har blitt spart for eventuelle krav om erstatning og oppreisning.

Siste saker