Nytt innhold i kjøttkontrollrapporter

Nytt innhold i kjøttkontrollrapporter Mattilsynet tar nå i bruk en ny løsning for dokumentasjon og saksbehandling i forbindelse med kjøttkontroll av storfe, småfe og svin. Kjøttkontrollapporten vil nå inneholde mer… Les mer

Nytt innhold i kjøttkontrollrapporter

Mattilsynet tar nå i bruk en ny løsning for dokumentasjon og saksbehandling i forbindelse med kjøttkontroll av storfe, småfe og svin. Kjøttkontrollapporten vil nå inneholde mer informasjon til dyreeier, blant annet om observasjoner om tilstanden til dyra og om forhold som kan ha betydning for dyrevelferden.

Dyreeiere har rett på informasjon om hva Mattilsynet har registrert.

Bakgrunnsfoto: Colourbox

Registreringene som blir gjort i kjøttkontrollen er viktige for at Mattilsynet tidlig kan oppdage forhold i besetningen som kan ha betydning for dyrehelse og dyrevelferd.

Tidligere har Mattilsynet kun informert dyreeieren om funn som medfører vedtak om kassasjon – kjøtt eller dyr erklært uegnet til konsum.

Uttale- og klagerett

Dyreeier har rett på informasjon om hva vi har registrert. Disse registreringene gjelder forhold som kan ha betydning for dyrehelse, dyrevelferd eller merking av dyr. Registreringen er ikke å anse som et vedtak fra Mattilsynet, og det er ikke uttalerett eller klagerett på registreringen. Dyreeier har innsynsrett og anledning til å be om å få slettet åpenbart feilaktige registreringer, for eksempel der det er registrert på feil dyreart.

Nytt innhold

Mattilsynet sender nå ut kjøttkontrollrapporter som inkluderer bilder og dokumentasjon av funn tilknyttet levende dyr, som ikke gir vedtak om kassasjon, i rapporter fra kjøttkontroll av sau, geit, svin og storfe.

Kjøttkontrollrapporten vil deretter også inkludere vedtak om kassasjon. I løpet av 2021 vil alle kjøttkontrollrapport for storfe, småfe og svin sendes ut med nytt innhold.

I en overgangsperiode vil dermed enkelte dyreeiere oppleve å få to brev dersom det både er kassasjon av ett eller flere dyr og det er registrert funn som ikke medfører kassasjon.

Registrer ikke alt

Hvordan bruker så Mattilsynet registreringer gjort i forbindelse med kjøttkontroll?

Registreringene som blir gjort i kjøttkontroll er viktige for at Mattilsynet tidlig kan oppdage forhold i besetningen som kan ha betydning for dyrehelse og dyrevelferd. Vi registrerer ikke alt. Det er kun de observasjonene som er ansett som særlig relevante, som blir registrert. Som hovedregel anses registreringene relevante i fem år.

Registreringer på enkeltdyr eller enkeltleveranser sier i seg selv lite om generell tilstand og rutiner i dyreholdet. I utgangspunktet er det først når vi har flere registreringer på dyr i samme leveranse eller registreringer i flere leveranser, at Mattilsynet vil vurdere om disse skal følges opp.

Risikobasert kontroll

Dataene vil i tillegg gi et grunnlag for Mattilsynets arbeid med å risikobasere offentlig kontroll med dyrehold.

Dataene brukes også i kjøttkontrollen. Kontroll av slaktedyr fra dyrehold som har mange registreringer, kan være mer tidkrevende. For å kunne planlegge bemanningen av kjøttkontrollen, er det derfor viktig å vite når slike dyr kommer inn.

Flere av registreringene under viser til dyr som i de fleste tilfeller ikke vil være ansett som transportdyktige, og det må påregnes at dette følges opp i annen saksbehandling. Vi viser for øvrig til transportveilederen.

Siste saker