Økt tillit til norsk kjøtt og norsk kjøttbransje

Økt tillit til norsk kjøtt og norsk kjøttbransje Animalias årlige holdnings- og tillitsundersøkelse viser at den generelle tilliten til norsk kjøtt- og fjørfebransje og norske kjøtt og fjørfeprodukter fortsatt er… Les mer

Økt tillit til norsk kjøtt og norsk kjøttbransje

Animalias årlige holdnings- og tillitsundersøkelse viser at den generelle tilliten til norsk kjøtt- og fjørfebransje og norske kjøtt og fjørfeprodukter fortsatt er relativt høy.

Tor Arne Ruud, direktør i Animalia. Foto: Animalia / Caroline Roka

Sammenlignet med 2021-resultatene er det en signifikant økning i tillit både til kjøttbransjen og fjørfekjøttbransjen. 63 prosent har i stor grad tillit til kjøttbransjen. 54 prosent mener vi bør øke kjøtt- og eggproduksjonen og 40 prosent er innstilt på å opprettholde på dagens produksjonsnivå med tanke på matsikkerhet, selvforsyning og beredskap.

– Det er økende bevissthet i befolkningen rundt sårbarheten i norsk matsikkerhet og betydning av en fortsatt høy selvforsyningsgrad for kjøtt- og eggproduksjon, konkluderer adm. direktør Tor Arne Ruud i Animalia.

Tilpasningen til økt marked i 2021 har skjedd ved at produksjoner med mulighet for rask omstilling, som kylling, har økt antallet, mens for svin og storfe har tilpasningen i hovedsak skjedd ved økte slaktevekter. For storfe har dette medført fetere slakt, mens grisen har holdt kjøttprosenten oppe selv om slaktevekten har økt. Sau og lam var den eneste kjøttproduksjonen som ikke økte i tonnasje i 2021.

– Ser vi på produksjonen, har trenden med nedgang i antall besetninger flatet ut og dyretallet er stabilt til svakt økende. Produksjonsresultatene for norske husdyr blir stadig bedre som følge av godt avlsarbeid og økt kunnskap. Dyrene utnytter fôret bedre, vokser fortere og har bedre helse og flere avkom som vokser opp, poengterer Animalia-direktøren.

Når det gjelder kjøttforbruket her i landet, forbruket over tid av storfe og sau lam vært ganske stabilt, mens forbruket at svinekjøtt og særlig fjørfekjøtt har økt de siste årene. Lav grensehandel i 2020 og 2021, men ordinær import var høy, spesielt for svin og storfe. Oppgangen i 2021 skyldes trolig ekstraordinære forhold knyttet til koronasituasjonen, som har endret måltidsmønsteret og gitt uvanlige forhold.

Prognoser for 2022 tyder på at kjøttforbruket ikke er økende. Beregnet reelt kjøttforbruk økte med 3,1 kg til 54,9 kg totalt, (+ 6 prosent). Kjøttforbruket økte for alle kjøttslag, men prosentmessig mest for fjørfe (9,5 prosent).

Siste saker