Omsetningsrådet og markedssituasjonen

Omsetningsrådet og markedssituasjonen Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er for tiden medlem i Omsetningsrådet. Rådet oppgave er å få til en effektiv regulering av markedet for ulike jordbruksprodukt til lavest mulige… Les mer

Omsetningsrådet og markedssituasjonen

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er for tiden medlem i Omsetningsrådet. Rådet oppgave er å få til en effektiv regulering av markedet for ulike jordbruksprodukt til lavest mulige kostnader. De siste par årene har det vært meget høy aktivitet i Omsetningsrådet og mange vanskelige saker har ligget på bordet. Markedssituasjonen og politiske konfrontasjoner har begge bidratt til dette.

Spesielt forholdene rundt sau har vært krevende. En eksport til Afghanistan skapte kraftige reaksjoner fra daværende landbruks- og matminister og det oppsto en politisk diskusjon rundt lovligheten av slik eksport. I Omsetningsrådets arbeid med saken, forsvarte KLF de disposisjoner som regulator hadde foretatt, og at de med rimelighet kunne anses å være innenfor det som var tillatt i regelverket. Saken endte likevel med at Nortura mistet mellom 10 og 12 millioner kroner som de hadde forventet i prisnedskriving på sau solgt våren 2017.

Seinere er sau i flere omganger blitt solgt til det norske markedet med meget store frysefradrag. Rådet besluttet å sende 1000 tonn sau til pelsdyrfôr samt å gi 10 tonn til matutdeling. For gris har det blitt besluttet både å slakte gris på meget lette vekter og å slakte ut purker (Utkjøpsordning).

Dette har vært vanskelige, men nødvendige beslutninger som KLF har bidratt til. Skal bøndene oppnå forventet inntekt som de stortingsvedtatte jordbruksoppgjørene antyder, er det helt avgjørende at markedet er i balanse. Balanse er også den markedssituasjonen som gir minst konkurransevridning mellom bedriftene. Både for KLF og for medlemsslakteriene er det derfor en «ryggmargsrefleks» å søke løsninger som støtter opp under Stortingets forutsetninger på dette området.

Vi har i tillegg et særlig fokus på at tiltakene utformes og gjennomføres på en ikke-konkurransevridende måte mellom de ulike slakteriene.

Siste saker