Ordningen for frakttilskudd kjøtt er evaluert

På oppdrag fra Statens landbruksforvaltning har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) evaluert ordningen for frakttilskudd kjøtt. Oppdraget var å evaluere hvordan ordningen fungerer, utformingen, effektene av endringene fra 2011 og om tilskuddsforvaltningen er ivaretatt på en god måte.

Formålet med frakttilskudd kjøtt er å virke utjevnende på pris til produsent, knyttet til transporten av husdyr fra produsent til slakteri. NILF konkluderer med at målet med ordningen i stor grad blir oppfylt, men det er uklart om ordningen er utslagsgivende for å oppnå dette. De mener at formålet med ordningen må presiseres og at omfanget må revurderes.  

Les hele saken på Statens landbruksforvaltnings nettsider.

Tydeliggjør ordningen, revurder omfanget
 NILF kommer med forslag til hvordan ordningen kan forbedres med både prinsipielle og praktiske tilpasninger:

  • Bedre samsvar mellom ordningens formål og innhold
  • Vurdere dimensjoneringen av ordningen
  • Skille mellom ordning for prisutjevning og ordning for små slakterier
  • Tettere oppfølging av ordningen fra forvaltningens side

Et ventet innfraktslakt! (12.12.2013 - Innlegg fra adm. dir. i KLF)

Må se på samspillet
NILF påpeker i rapporten at ordningens formål, virkeområde, tilskuddsberegning og behandling av små slakterier, må presiseres. De mener at frakttilskudd kjøtt er et virkemiddel som må vurderes i sammenheng med en rekke andre virkemidler; prispraksis først og fremst i Nortura, betydningen av mottaksplikt osv. Det gir derfor begrenset mening å tilpasse ordningen for frakttilskudd kjøtt, uten å se på samspillet med andre ordninger. Endringer når det gjelder detaljer i utformingen av ordningen, beregningsmodell, forvaltning og kontroll, må sees i lys av helheten.

Les hele notatet på SLFs nettsider: Notat 2013-16 Frakttilskudd kjøtt – Evaluering (pdf)

NILFs Referansegruppen for prosjektet:
Elin Marie Stabbetorp - Norges Bondelag, Olaf Godli - Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Endre Myhr - Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Frode Vik - Nortura og Nils Øyvind Bergset fra Landbruks- og matdepartementet. Fra SLF har Hilde Haug Simonhjell, Bente Malonæs og Patricia Risopatron deltatt.

Flere saker