Praktiske tips ved dyr gjødsel

Praktiske tips ved dyr gjødsel Mineralgjødsel er den største enkeltkostnaden i engdyrkinga. For mange er denne utgiften mer enn fordoblet sammenliknet med 2021. Dette gjør at du må bruke næringsstoffene… Les mer

Praktiske tips ved dyr gjødsel

Mineralgjødsel er den største enkeltkostnaden i engdyrkinga. For mange er denne utgiften mer enn fordoblet sammenliknet med 2021. Dette gjør at du må bruke næringsstoffene der de mest uttelling.

Av Svein Lysestøl, NIR Agder

Det er svært kostbart å overgjødsle, særlig med kalium og fosfor. Nå er tida for en grundig avveiing om hvorvidt du har behov for de dyreste gjødselslagene.

Hvor er det største potensialet for å spare penger på «feil» gjødsling? Det er velkjent at rett pH er avgjørende for blant annet god næringsutnyttelse av mineralgjødsla. Det har knapt noen gang vært dyrere å gjødsle seg til høy avling på lav pH. Vi erfarer at mange bønder har økt oppmerksomheten om dette nå, og på mange av brukene så øker vi ambisjonen for hva som er akseptabel pH.

Dyrt å «sikre seg»

Det er dyrest å gjødsle til full avling der du har et dårlig grasdekke, dårlig drenering og lav kalktilstand. Eller der du ikke har behov for den avlingsmengden du gjødsler for, særlig på beiter. Det er vel anvendt tidsbruk å vurdere avlingspotensialet ditt, gjerne i dialog med en rådgiver. Det kan være mye penger å spare, og særlig ved lite bruk av husdyrgjødsel. Det er også svært kostbart å overgjødsle med hensyn til kalium og fosfor. Du bør avveie ordentlig om det er behov for de dyreste gjødselslagene, som f.eks. 18-3-15. Likedan har mange hatt tradisjon for å gi en fullgjødsel i tillegg til betydelige mengder husdyrgjødsel, for å være sikker. Også dette bør du avveie med tanke på de økte kostnadene. Det er betydelig dyrere å «sikre» seg i dag enn det var for bare to år siden.

Du bør avveie om det er behov for de dyreste gjødselslaga, som f.eks. 18-3-15

Du bør også huske å gjødsle snart etter slått. Ved for sen gjødsling vil i praksis noe av vekstpotensialet være tapt, ved at en del av gjødselmengden ikke vil komme planten til gode. Ved for sen gjødsling bør heller gjødselmengden reduseres.

Muligheter med ny gjødseltype NPK 27-2-4

NPK 27-2-4 var et nytt tilskudd på gjødselfronten i fjor høst. Denne kom inn etter at produksjonen av nitrogengjødsel stoppet litt opp i fjor sommer. NPK 27-2-4 er svært aktuell til bruk som har knapt med husdyrgjødsel. Som en tommelfingerregel kan du for eksempel kutte et halvt tonn husdyrgjødsel pr. dekar og opprettholde kalium og fosforsyningen. En annen effekt kan være at du ved bruk av denne gjødsla kan redusere transportkostnadene til husdyrgjødsla på litt lenger kjøring. Ved å redusere et halvt tonn husdyrgjødsel pr. dekar, vil transportøkonomien i husdyrgjødselkjøringa bli bedre, og du kan kjøre gjødsla litt lenger med bedre økonomisk resultat.

En faktor med den nye NPK-typen er at du på bruk med mye husdyrgjødsel, kan komme opp i en situasjon med betydelige kaliumoverskudd. Det er særlig viktig da å sikre god magnesiumforsyning i jorda, samt å følge med på fôrprøver for å kunne demme opp for melkefeber.

Utnytting av husdyrgjødsel

God utnyttelse av husdyrgjødsla er på sett og vis alfa og omega når det kommer til god utnyttelse av innsatsfaktorene i grovfôrdyrkinga. For best utnyttelse av nitrogenet i husdyrgjødsla, er det en fordel at hovedmengden kommer på jordet tidlig i sesongen. Jo seinere gjødsla spres i sesongen, dess mindre blir det organisk bundne nitrogenet tilgjengelig i vekstsesongen. Det er likevel viktig å påpeke at du ikke bør dreie det for langt i retning husdyrgjødsel på våren. Porsjoner ut næringsstoffene etter hvert som de blir brukt av planten, for eksempel for å unngå utvasking, eventuelt luksusopptak av kalium. Det er også vesentlig å få tilført svovel gjennom mineralgjødsla, særlig på våren.

Stadig flere vurderer å kjøpe utstyr for miljøvennlig husdyrgjødselspredning. Lønnsomheten i dette er økende, selv for mindre produksjoner. For det første har en gode årlige støtteordninger i RMP i Agder. For det andre vil økt mineralgjødselpris gjøre det enda viktigere med god utnyttelse av husdyrgjødsla.

Kløver og andre belgvekster

Er det god etablering av kløver, kan du oppnå høye avlinger med redusert mineralgjødselbruk. På våren bør du vurdere hvor stor kløveretableringa er, så du kan velge redusert gjødsling i forhold til dette. Nitrogenfikseringa vil kunne kompensere for flere kg N, alt avhengig av kløverdekninga, forholdene. Redusert nitrogengjødsling vil legge forholdene til rette for å beholde kløveren i enga. Effekten av kløver kan variere, men en tommelfingerregel er at nitrogengjødselbehovet reduseres med tre kilo nitrogen pr. dekar pr. ti prosent økning av kløver i enga. Nitrogenfikseringa er mer aktiv ved høy temperatur på sommeren, enn når det er kaldt på våren.

Det er også interessant å redusere gjenleggskostnadene ved å bruke erter.

Det er også interessant å redusere gjenleggskostnadene ved å bruke erter. Såvare- og gjødselkostnaden er mer enn 200 kr lavere enn for gjenlegg med bygg eller havre som dekkvekst. Det er imidlertid høyere plantevernkostnader, og erter er mer kravstore med hensyn til kalktilstand og næringsinnhold i jorda, samt såtidspunkt. Det er også prøvd ut åkerbønner som dekkvekst. Våre forsøk har vist gode avlingstall og bra proteinnivå. En av ulempene med åkerbønner er svært høy frøkostnad.

Sats på våren

Det er normalt fornuftig å satse på optimal avling på våren. Når du gjødsler i april–mai, vet du lite eller ingenting om hvordan årets sesong blir. Å redusere gjødslingen er noe du kan vurdere utover sesongen, i lys av eget behov for fôr og fôrpris. En eventuell tilpasning er delgjødsling. Dette innebærer at du på normalt gjødslingstidspunkt gir en redusert mengde mineralgjødsel, og ved et seinere tidspunkt gir resten av behovet – dersom forholdene ligger til rette for fullt utbytte av resten av gjødselmengden. Ulempen kan være at det kan være forsommertørk, og krevende å få gjort gjødsla oppløst på den aktuelle tida.

Uansett så er det viktig å gjøre som Bjørnstjerne Bjørnson skriver: «Jeg velger meg april – i den blir somren til.».

Siste saker