Privat kjøttbransjes mottaksavtale

Formålet er å i gi bønder som ønsker å levere til et privat slakteri en sikkerhet for at det alltid skal være et slakteri som vil motta slaktedyrene. De private… Les mer

Formålet er å i gi bønder som ønsker å levere til et privat slakteri en sikkerhet for at det alltid skal være et slakteri som vil motta slaktedyrene. De private slakteriene som slutter seg til ordningen gir gjennom avtalen en kollektiv garanti for dette. De private slakteriene har en felles interesse i at den private slakteandel er så stor som mulig.

Mottaksgaranti for storfe, svin og sau/lam

Omfang av mottaksgarantien
Åpen for alle. Mottaksgarantien gjelder alle bønder som ønsker å levere til private slakteri, uavhengig av tidligere tilknytning.

Garantien omfatter:

 • Dersom en produsent har henvendt seg til et privat slakteri for leveranse av dyr til slakting og blitt avvist, garanterer KLF å finne er annet slakteri som vil være mottaker.
 • Ordningen omfatter ad hoc leveranser/tidsavgrensede leveranser (maks 3 mnd) inntil varige avtale mellom bonde og privat slakteri er etablert. KLF vil bistå med å finne varig, privat mottaker dersom produsenten ønsker det.
 • Priser og leveringsbetingelser som benyttes er slakteriets ordinære betingelser. Merk at slakteriene har ulike innmeldingsrutiner samt betingelser for tillegg og trekk.

Forutsetninger ved bruk av ordningen

 • Ordningen omfatter kun dyr fra besetninger som oppfyller alle krav i offentlig regelverk/forskrifter samt KSL og andre kvalitetssystemer eller dyrevelferdsprogram slakteriet har knyttet seg til. KLF vil ikke aktivere mottaksgarantien i tilfeller hvor avvisningen er begrunnet med manglende dyrevelferd.
 • Leveransetidspunkt tilpasses slakteriets ordinære slakteplaner.
 • Med unntak av transporter i Nord-Norge, vil mottaksgarantien ikke aktiveres hvis dyra må transporteres i mer enn 8 timer. Produsenten skal så snart som mulig igangsette arbeidet med å tegne en langsiktig leveranseavtale med et privat slakteri. Det forventes at slik avtale foreligger innen 3 måneder

Slakterienes ansvar

 • Opptre slik at behov for å benytte ordningen minimeres, dvs å akseptere nye produsenter som ordinære produsenter når de henvender seg med ønske om å bli leverandør.
 • Slakteri som avviser mottaksforespørsel fra produsent må varsle KLF om dette umiddelbart slik at mottaksgarantien aktiveres.
 • Slakteri som kontaktes av KLF når mottaksgarantien er aktivert plikter å motta dyrene til slakt.  

KLFs ansvar og rolle

 • KLF skal informere om og inngå avtaler om ordningen med sine medlemsbedrifter. Videre skal KLF ajourføre, oppdatere og fremme forslag til oppjusteringer av avtaleverket samt overta ansvaret for å finne mottaksslakteri når ordningen er aktivert.
 • KLF har et særlig ansvar for å være behjelpelige med å få avsetning for de ekstravolumer som følge av mottaksgarantien gjennom å motivere foredlingsbedriftene.

Tiltredelse, varighet oppdateringer og utmeldelse
Tiltredelse skjer ved å returnere tilslutningserklæringen i utfylt stand. Avtalen løper til den blir sagt opp. Det skal skje skriftlig med 12 måneders varsel. Ved evt justeringer av avtalen vil disse bli sendt de tilsluttede slakteriene. Slakteriene gis 10 dager til å reservere seg mot endringene. Endringene vil etter denne perioden være å betrakte som en ordinær del av avtalen.

Mislighold
Ved dokumentert mislighold eller manglende etterlevelse av avtalen kan KLF bryte avtalen med 1 måneds varsel. Varslet skal være skriftlig og KLFs oppfattelse av misligholdet skal begrunnes.

Siste saker