Private eggprodusenter diskrimineres

Produsentlagene i privat eggsektor mener det er urimelig stor prisforskjell i avregning til medlemmer og ikke-medlemmer av Nortura. Mottaksplikten fremstår konkurransevridende i favør samvirkeprodusenter.

I realiteten er kun en fullstendig overgang til Samvirket alternativet om den private aktøren som produsenten leverer egg til, mister leveransen sin til handelen.

Dette mener lederne for de fire største produsentlagene i privat eggsektor. I slutten av fjoråret skrev de brev til den politiske ledelsen i Landbruks-og matdepartementet (LMD) om denne saken og med ny regjering på plass, håper de å få gehør for sitt syn. Produsentlagene peker på det de kaller «urimelig og urettferdig markedsregulering i eggsektoren».

Les brevet sendt Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og LMD, datert 06.12.2013.

 
 
Urimelig
– I løpet av 2013 ble det gjennomført, og vedtatt gjennomført, to store endringer for markedsreguleringen i eggsektoren. Det har ført til at mottaksplikten slik den fremstår i dag gir store prisforskjeller mellom privatleverende og Nortura-leverende eggprodusenter. Mottaksplikten fremstår konkurransevridende i favør Nortura, og er på ingen måte en avlastningskanal for privatleverende eggprodusenter, sier Bjørn Ole Juul-Hansen.

Styreleder Jan Arne Broen i Norsk Fjørfelag sier til Nationen at prisen bør være mest mulig lik ved leveranse til same varemottaker. Direktør for Nortura Totalmarked, Jakob Simonhjell, forsvarer i samme artikkel forskjellen med at pristillegget blir gitt dem som har langsiktige leveranseavtaler med Nortura, og ikke til de som mer tilfeldig leverer dem egg.

Private produsentar protesterer på eggpris hjå Nortura (Nationen 03.01.2014)

Fra 1. mars ble endringer i Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksvarer iverksatt. Forskriften definerer en overskuddssituasjon i markedet til situasjonen der den største aktøren i markedet, Nortura, har overskudd.

Siste saker