Prosenttull kan føre til for lite lam

Mens regjeringen forsøker å stramme inn på importen ved å sette opp tollsatsene, har Statens landbruksforvaltning (SLF) satt ned tollen for å dekke etterspørselen i Norge. Bordet er dekket, og EU har nå oktoberfest med eksport av storfe, kylling og lam til Norge.

Onsdag 10. – søndag 14. oktober er det åpnet for redusert toll på de tre kjøttslagene. Tollreduksjonen blir kortvarig, siden det fra uke 42 forventes kortvarig balanse mellom slakting og etterspørsel for storfe.

– Vi skulle gjerne sett at mer av den norske etterspørselen ble dekket gjennom norsk produksjon og verdiskapning. Men slik situasjonen er nå er det riktig og nødvendig å ta enkle grep for å sikre råvaretilgang, sier markeds- og prognosesjef Endre Myhr i KLF.

 LamStorfeKylling
Ord. toll 2012       32,49       32,28       48,40
Nedsatt til       21,00       20,50       10,50
Tollsats i % av ordinær65 %64 %22 %

Dagens importvern gjør at tollsatsene er redusert med mellom 35 og 78 prosent ved import av hele slakt.

Markedssituasjonen er slik at det også neste år blir behov for import til redusert toll, primært av storfe men også lam. På tross av høye internasjonale priser har regjeringen foreslått endring i tollsatsen til prosenttoll på 429 prosent for lam.

Om dagens prisbilde legges til grunn, vil SLF til neste år måtte administrere tollsatsen ned fra 429 til 50 prosent, for at tollen skulle blitt rundt 21 kroner, slik tilfellet er i dag med kronetoll.

Det er prisen på lam importert fra England og Wales til rundt 41,50 kroner per kilo som legges til grunn for tollnedsettelsen. Det er her man finner god kvalitet og får til en hensiktsmessig transport. Der har man også en liten overproduksjon som ønskes solgt.

Billigste kjøttet får lavest toll
– Når det kommer til kjøtt, varierer kvaliteten. Det vet alle kjøttelskere. Markedet speiler dette, og lavere kvaliteter omsettes til lavere priser. På lam finnes det forskjellige kvaliteter, og det er forskjellige priser i ulike land — også innen EU, sier Myhr. Produksjonen av lam går nå ned i deler av Europa og det er underskudd der også. Men siden prisene er høyere i Norge, får vi kjøpt lam om vi betaler en litt høyere pris enn konkurrerende land. Dette påslaget antar vi er ganske likt i hele Europa.

Tallene fra CIRCA viser at prisene på lam varierer kraftig. De siste tallene de har lagt frem, er fra slutten av september. Da var prisene i England relativt høye, mens for eksempel Romania, et av landene i den andre enden, hadde en kilospris som var 18 kroner lavere.

Gitt at transportkostnadene til Norge er noe høyere enn tallene tar høyde for, antar vi at kalkylen med en redusert prosenttoll ville kunne se slik ut:

 EnglandRomaniaDifferanse
Pris levert Norge       41,50       24,0017,50
Toll 50%       20,75       12,008,75
Inntollet i Norge   62,25       36,0026,25

 – Det betyr at prisdifferansen øker fra 18 kroner til rundt 26 kroner per kg, siden det billigste kjøttet får lavest toll med prosentpåslag. Om dette er en tilstrekkelig prisdifferanse til at importør og kjede vil ta jobben og rydde vei for rumensk lammekjøtt, vil vi ikke spå. Men dette illustrerer muligheten for eksempelvis billig rumensk fårikålkjøtt neste høst, sier Myhr.

Gitt at SLF legger den rumeneske prisen til grunn, vil tollsatsen kunne settes til 200 prosent. Det umuliggjør import fra England, da prisen i så fall blir det dobbelte av den norske, sier Myhr.

Forbrukernes forventninger til kvalitet kan forstyrres
– Vi ønsker import fra land som kan levere en kvalitet likest mulig den norske, når vi må ta inn for å dekke opp for mangelen på norske lam. Det blir opp til SLF å legge til rette for at det skjer og at markedet og forbrukernes forventninger til kvalitet i minst mulig grad forstyrres. Jeg håper SLF håndterer dette slik at råvaretilgangen balanserer etterspørselen også neste år, sier Myhr.

Siste saker