Samarbeid med NAV – til arbeidsgivers beste

Samarbeid med NAV – til arbeidsgivers beste Av Mauritz Aarskog, advokat og Karoline Dufseth, advokatfullmektig, Østby Aarskog Advokatfirma As I anledning bekymringen for mangel på arbeidskraft som omtales i en… Les mer

Samarbeid med NAV – til arbeidsgivers beste

Av Mauritz Aarskog, advokat og Karoline Dufseth, advokatfullmektig, Østby Aarskog Advokatfirma As

I anledning bekymringen for mangel på arbeidskraft som omtales i en nylig publisert utgave av bransjebladet Kjøttbransjen, ønsker jeg å rette søkelyset mot verdien som finnes for en arbeidsgiver i å ha et godt forhold til, og samarbeid med, NAV.

De aller fleste vil i løpet av livet komme i kontakt med NAV, det være seg i forbindelse med svangerskap, sykdom, skade eller behov for hjelpemidler. Samtidig vil gjerne forholdet som gjør at et menneske ender opp i kontakt med NAV, også ha innvirkning på personens arbeidsevne.

Arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd bestemmer at arbeidsgiver i situasjoner der arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne skal «iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid», og tredje ledd bestemmer at det skal utarbeides oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid.

Bedre produktivitet

Selv om dette for mange kan oppleves som unødvendig bruk av tid, vil innsatsen som legges inn for en arbeidstaker med nedsatt arbeidsevne i de aller fleste tilfeller føre til at arbeidstakeren føler seg bedre ivaretatt av og tryggere på sin arbeidsgiver. Dette fører igjen til sterkere lojalitet i arbeidsforholdet og at både den enkelte arbeidstaker, men også utenforstående potensielle arbeidstakere, vil anse arbeidsgiver som mer attraktiv.

Til sist vil dette føre til at arbeidsgiver får en mer stabil arbeidsstokk. Dette fører ofte til bedre arbeidsmiljø og med dette også i de fleste tilfeller bedre produktivitet og lavere sykefravær. Denne stabiliteten fører også med seg besparelser ved at betraktelig færre ressurser går med til opplæring av nye ansatte.

Mer uforutsigbarhet

Motsatt, i tilfeller der arbeidsgiver søker å unndra seg eller i liten grad gjennomføre de pålagte tiltakene ved redusert arbeidsevne, slik at arbeidstaker blir mindre ivaretatt, vil tryggheten og lojaliteten svikte. Dette vil kunne føre til et mer uforutsigbart fravær med lengre varighet, og at arbeidstaker heller ønsker seg til andre arbeidsgivere når arbeidsevnen bedres.

Stor arbeidsglede

Også i situasjoner der et menneske har havnet utenfor arbeidslivet og søker seg inn igjen, vil tett samarbeid mellom arbeidsgiver og NAV kunne føre med seg gevinster for både arbeidsgiver og arbeidstaker. En person som har havnet utenfor og får god hjelp av NAV og arbeidsgiver i fellesskap til å mestre å stå i arbeid, vil gjerne utvikle stor arbeidsglede. Man vil gjerne også i disse tilfellene se at dette er mer lojale arbeidstakere som føler takknemlighet og eierskap til arbeidsgiver og bedriften. Dette vil også kunne føre til større tilgang på arbeidskraft i slike tider som nå, der arbeidskraft er mangelvare. Dette gagner både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet i sin helhet.

Psykisk helse

En arbeidsgiver som i samarbeid med NAV holder fast ved, følger opp, inkluderer og støtter arbeidstakere med forskjellige hindringer vil altså bidra til å skape både økonomisk og ideell verdi for seg selv, den enkelte arbeidstaker og samfunnet i sin helhet. Dette må sies å være viktig i en tid med mangel på arbeidskraft, mye sykdom i befolkningen og større fokus på ivaretakelse av psykisk helse.

Siste saker