Skjerpede smitteverntiltak for fjørfenæringa i hele landet

Skjerpede smitteverntiltak for fjørfenæringa i hele landet Med påvist fugleinfluensa hos villfugl i Norge, er det svært viktig å ha kontroll på smittevern- og hygienetiltakene ved egne dyrehold, ved rugerier… Les mer

Skjerpede smitteverntiltak for fjørfenæringa i hele landet

Med påvist fugleinfluensa hos villfugl i Norge, er det svært viktig å ha kontroll på smittevern- og hygienetiltakene ved egne dyrehold, ved rugerier og slakterier. Fugleinfluensa er i det siste blitt påvist en rekke steder langsmed kysten i Sør-Norge. I forbindelse med vårtrekkene, er det nå ekstra viktig med årvåkenhet med hensyn til syke og døde villfugl.

Portforbud

– Hele landet ble fra 23. mars definert som høyrisikoområde. Det innebærer blant annet portforbud for all tamfugl. Fuglene skal som minimum holdes under tak, fysisk avskjermet fra villfugl. Alle fjørfeprodusenter med egne private overflatevannkilder, er dessuten pålagt desinfeksjon av drikkevannet. Mattilsynet forventer ellers at alle har oppdaterte smittevernplaner, sier Thorbjørn Refsum i Animalia.

Ti kilometer

Han understreker at fjørfenæringas etterlevelse av smittevern- og hygienetiltakene i hele verdikjeden for fjørfe er avgjørende for å minimere risikoen for å få inn smitte. Fås smitte inn i én virksomhet, kan alle dyrehold innen ti kilometer radius komme i soner som kan begrense forflytninger av blant annet dyr, egg, gjødsel, kadavre, med mer.

– Det vil sannsynligvis være smittefare knyttet til villfugl gjennom våren og eventuelt også under vårtrekkene. Det er særlig viktig å ha kontroll på all person- og kjøretøytrafikk til og fra virksomhetene, påpeker Thorbjørn Refsum i Animalia til slutt.

Dette er anbefalingene som gjelder hele landet

 1. Se til at din smittevernplan er oppdatert og at alle som er inne i fjørfehuset kjenner til og følger denne.

 2. Begrens trafikk til og fra virksomheten til det absolutt nødvendige. Fjørfenæringen anbefaler at forskriftsfestede KSL- og helseovervåkingsbesøk kan gjennomføres , men andre typer besøk bør foreløpig utgå.

 3. Vask og desinfiser ramper og plattinger ved mottak av fjørfe og etter henting av egg. Se til at eggtransportør bruker eget skotøy/overtrekk på rampen til egglageret. Desinfiser gulv i egglageret etter henting.

 4. Alt fjørfe skal holdes under tak, fysisk atskilt fra villfugl.

 5. Hvis egen overflatevannkilde, sjekk at forbehandlingsanlegget, inkludert desinfeksjon, er i orden! Påbudt!

 6. Ta av uteskotøy ved inngang. Ha egne sko i uren sone. Dette kommer i tillegg til vanlig skifte ved smitteslusa

 7. KSL- og helseovervåkingsbesøk kan gå som normalt. Unntaket er i Rogaland, der smitteutbrudd kan få store konsekvenser. Derfor kan det her kun gjennomføres ett besøk i fjørfebesetninger pr. dag, forutsatt dusjing og bruk av rent sko- og klestøy.

 8. Fortsatt stopp i gårdssalg i Rogaland – av egg og andre produkter direkte fra gården.

 9. ALT personell som skal inn skal bruke smitteslusa – også plukkepersonell. Skifte av skotøy og ytterklær og vask av hender.

 10. Før besøkslogg med tanke på smittesporing

 11. Ha faste plasser for kjøretøy, så kryssforurensning mellom egne kjøretøy og næringskjøretøy unngås

 12. Unngå å tiltrekke villfugl ved at de har tilgang til kraftfôrsøl (under silo), eggsøl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt.

Siste saker