– Slakteriene må øke fokuset på dyrevelferd

– Slakteriene må øke fokuset på dyrevelferd Trondheim/Oslo  – Det er avgjørende at alle slakteriene i Norge følger tett opp sine svineprodusenter og det er helt uakseptabelt at vi har… Les mer

– Slakteriene må øke fokuset på dyrevelferd

Trondheim/Oslo  – Det er avgjørende at alle slakteriene i Norge følger tett opp sine svineprodusenter og det er helt uakseptabelt at vi har besetninger som ikke følger gjeldende regler og ikke har en akseptabel dyrevelferd. All norsk gris skal ha god dyrevelferd!

Per A. Sleipnes

Styreleder Ståle Gausen i KLF er krystallklar når han i dette intervjuet med Kjøtt & Eggprodusenten oppfordrer norske slakterier til nulltoleranse i forhold til dyrevelferd på gris. Med andre ord være nøye med å instruere sine produsenter om at dyrevelferd må tas på alle største alvor. Han peker i den forbindelse på de markedsmessige konsekvensene av scrapiesaken på sau, og narasin-saken på kylling.

– Det vil kunne skape svært alvorlig markedsmessig- og økonomisk utfordring hvis næringen ikke har tillit hos forbrukeren. Slakteriene har et ansvar for å følge opp sine produsenter, både som gode rådgiver, støttespillere og «kontrollører» – dog i nært samarbeid med produsenten og veterinærene, påpeker Gausen.

Flere kritikkverdige forhold

Økt fokus på dyrevelferd på slakterier har kommet etter at Mattilsynet har avdekket flere kritikkverdig forhold i enkelte grisebesetninger. Mattilsynet ønsker å løfte dyrevelferd til et nivå der hvert enkelt individ (gris) blir dyrevelferdsmessig tilfredsstillende ivaretatt.

For kjøttindustri og slakterier, og ikke minst bonden, vil alle avvik telle i den store statistikken over avvik i svineproduksjon. Forhold som vil påvirke bransjens omdømme og forbrukernes tillit og etterspørsel etter godt norsk svinekjøtt.

En tillitsutfordring

– Hvordan påvirkes omdømmet til bransjen av medieoppslag knyttet til manglende dyrevelferd?

– Forbrukerbevisstheten rundt dyrevelferd øker. Et flertall av forbrukerne oppgir også at de er villige til å endre vaner og betale mer for varer som har dokumentert høy etisk standard. Den generelle forbrukertilliten til kjøttbransjen og norske kjøttprodukter er imidlertid stabil og svært høy. Men oppslagene som vi har sett har vært svært negative for næringen, og har gitt oss en tillitsutfordring. Det er derfor svært viktig at en samlet næring nå står bak og bidrar til å få ryddet opp i dette. Et nytt negativt oppslag vil gi ytterligere tillitsproblemer, og vi må gjøre alt som er mulig for å unngå dette. Næringen må møte dette med åpenhet, slå ned på systematiske avvik og sørge for at god dyrevelferd er tilstrekkelig dokumentert, påpeker styrelederen i KLF.

Spesialisering i næringen

– Hva er etter din oppfatning det mest kritiske området når det gjelder dyrevelferd akkurat nå?

– Håndtering av syke og skadde dyr er svært viktig. Vi registrerer også at det er besetninger som har for liten tilgang på vann, uten at besetningseier er klar over dette. Slike avvik er viktig for dyrenes ve og vel, samt at det er helt avgjørende for å få en god tilvekst på grisen, og gjennom dette en god drift. Riktig bruk av strø og rotematerialer er selvsagt også viktig.

– Har utviklingen gått i negativ retning de siste årene, eller ser vi lyspunkter?

– Vi registrerte for noen år tilbake at flere ønsket å slutte med kombinasjonsproduksjon (produserer både smågrisen og frem til slaktegris), og sa at de ønsket å satse på slaktegris for da kunne de bruke mindre tid på denne produksjonen. Spesialiseringen i næringen kan ha slått ut negativt for slaktegrisen, men jeg er overbevist om at vi gjennom et solid samarbeid nå skal klare å snu denne trenden.

Viktig ressurs

– Hvordan kan KLF bidra med støtte og hjelp?

– KLF har gjennom sin spesialveterinær Karl Kristian Kongsted tilgang til en viktig resurs for å kunne bidra hos slaktegrisprodusentene og slakteriene. Kongsted har allerede gjennomført en hel rekke med gjennomganger i slaktegrisbesetningene, og kan gi gode råd til den enkelte. Jeg oppfordrer slakteriene til å bruke denne tjenesten, som vil være til stor hjelp. KLF og rådgivere ved flere slakterier er aktivt med i utviklingen og gjennomføringen av det nye dyrevelferdsprogrammet for slaktegris. Sammen med Helsetjenesten for svin, Animalia og flere har vi mye kompetanse og erfaring som vi i fellesskap nyter godt av i hele næringen. Nå er det viktig at vi alle slutter om bransjens felles initiativ, avslutter Ståle Gausen.

Dyrevelferdsprogram er vedtatt

Oslo Det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt dyrevelferd i svinebesetninger, særlig slaktegrisproduksjon. Nortura og KLF har i fellesskap vedtatt en handlingsplan med et dyrevelferds-program for slaktegris.

Tiltak for forbedringer og tettere oppfølging av dyrevelferd i besetningene implementeres fortløpende utover våren og sommeren. I korte trekk inneholder dyrevelferdsprogrammet krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Handlingsplanen er utarbeidet i en gruppe bestående av Helsetjenesten for svin (Animalia), Norsvin og representanter fra slakteriene (Nortura og KLF). Helsetjenesten for svin har koordinert arbeidet med konkretisering av planen og dyrevelferdsprogrammet.

Grunnlaget for dyrevelferdsprogrammet er Helsegris, som er et digitalt system for dokumentasjon og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger. Bonden må samle og registrere informa-sjon om helse, velferd og drift i sin svinebesetning.

KLFs spesialveterinær på svin, Karl Kristian Kongsted (bildet), har vært KLFs fagperson i planarbeidet i samarbeid med KLFs medlemsslakterier.

Siste saker