Stabile verdensmarkedspriser på råvarer til kraftfôr

Stabile verdensmarkedspriser på råvarer til kraftfôr Høstingen av mais er over i Europa, og avlingene ser ut til å bli lavere enn i de tre foregående årene. Landbruksdirektoratet har satt… Les mer

Stabile verdensmarkedspriser på råvarer til kraftfôr

Høstingen av mais er over i Europa, og avlingene ser ut til å bli lavere enn i de tre foregående årene.

Landbruksdirektoratet har satt nye tollsatser for proteinråvarer som mais til kraftfôr for november.

De fleste prisene er stabile sammenliknet med forrige måned, og endringene i tollsatsene er dermed små.

På verdensbasis er det ventet at maisavlingen vil bli litt større enn snittet for de tre foregående årene, men mindre enn rekordavlingen i 2016–2017.

Vel en million tonn

Prognosene til Det internasjonale kornrådet (IGC) for 2017–2018 viser en total produksjon av mais i verden på 1029 millioner tonn. På verdensbasis er USA den største produsenten av mais, og prognosen sier at USA vil produsere 358 millioner tonn, 35 prosent av den totale produksjonen.

I Norge brukes importert mais og maisprodukter hovedsakelig til kraftfôr eller fiskefôr. Frankrike har lenge vært landet Norge har importert mest mais fra, men de klarer i stadig mindre grad å konkurrere på pris mot land som Ukraina, Russland og Polen. Prispresset er også sterkt på hvete, og Frankrike vil antakeligvis redusere sin eksport av korn framover.

Økt Russland-eksport

Kornproduksjonen i Russland forventes å bli høy i inneværende sesong, og eksporten vil antakeligvis øke. Kapasitet på den russiske jern-banen er imidlertid begrenset, og flere sliter med å få transportert varene sine. Dette bidrar også til å begrense Russlands eksport av andre kraftfôrråvarer, som solsikkemel og roesnitter.

I Norge ble deler av kornet høstet i august, men i begynnelsen av september kom det en del regn, og høstingen stoppet opp. Dermed ble innhøstingen senere i år enn den har vært tidligere år. Sett opp mot hvor mye som er ventet for kornåret 2017–2018, var det høstet omtrent 43 prosent ved utgangen av september. Snittet de fem foregående årene var på 58 prosent på samme tidspunkt.

Siste saker