Sterkt fokus på grisens velferd i Midt Norge Slakteri

Sterkt fokus på grisens velferd i Midt Norge Slakteri Siden november i fjor har Midt Norge Slakteri (MNS) jobbet ekstra intensivt med dyrevelferd og har i den forbindelse leid inn… Les mer

Sterkt fokus på grisens velferd i Midt Norge Slakteri

Siden november i fjor har Midt Norge Slakteri (MNS) jobbet ekstra intensivt med dyrevelferd og har i den forbindelse leid inn KLFs spesialveterinær, Karl Kristian Kongsted, til en generell dyrevelferdsmessing gjennomgang i alle sine besetninger.

Siden november i fjor, har Midt Norge Slakteri jobbet ekstra intensivt med dyrevelferd og har i den forbindelse leid inn KLFs spesialveterinær Karl Kristian Kongsted.

Det er med andre ord ikke uten grunn at Midt-Norge Slakteri har god utvikling på slakt. I fjor var økningen i tallet på slaktegris på hele 12,5 prosent.

Produsentmassen i Midt-Norge er fordelt i hele Trøndelag, fra Gauldal i sør, til Ytter-Namdalen i Nord og består av engasjerte og dyktige produsenter som ligger på topp på klassifisering av gris i forhold til slaktevekt og kjøttprosent.

Positiv gjennomgang

Bransjens dyrevelferdsprogram på gris har gitt et godt og velfungerende kvalitetsverktøy for å sikre og dokumentere grisens velferd, i tillegg til KSL som også kvalitetssikrer gårdens drift som helhet.

– Mine primære oppgaver var å være slakteriets øyne eller forlengede arm inn i fjøsene. Dette til hjelp og eventuell bistand – dels praktisk, men også til forståelse av regelverket til hjelp for bonden. Besøkene skulle i tillegg tjene som en ekstra sikkerhet for Midt-Norge Slakteri opp imot deres varemottakere, forteller Kongsted.

– Ingen unødige lidelser

Gjennomgangen har vært meget positiv, og KLFs spesialveterinær gleder seg over å ha blitt positivt mottatt i alle besetninger.

– Av alle besetninger så jeg ingen gris med unødig lidelser som ikke var ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og når gris ikke viste seg å bli friske, kunne alle vise til god kompetanse på avliving av gris. Samtalepunktet i de fleste besetninger var i overveiende grad rundt tildeling av strø, rote- og aktivitetsmateriale, samt redebyggingsmateriale. Forskriften er på disse punktene lite tydelig og det er stor variasjon på hvor mye det tildeles. Spørsmålet er når er det gitt tilstrekkelig, sier Karl Kristian Kongsted.

Varierende råd

For han handler det om å se på grisen og vurdere om den trives, og ved tildeling av rote- og aktivitetsmateriale vurdere om den har mulighet for å utøve rote og aktivitetsatferd.

– Dette kan faktisk være vanskelig og det vil nesten alltid være en grad av en subjektiv vurdering. Jeg kan vurdere det på en måte, mens en annen rådgiver eller veterinær kan vurdere det litt annerledes. I praksis ser vi ofte veldig varierende råd og eventuelle pålegg fra Mattilsynet, avhengig av tilsynsperson, poengterer Kongsted.

I forbindelse med Mattilsynets kommende tilsynskampanje for å undersøke om dyrevelferdsregelverket følges i alle typer grisebesetninger, er et av planlagte tilsynspunkter faktisk om det brukes tilstrekkelig aktivitets- og rotemateriale, redebyggingsmateriale for purker og strø. Næringen har i den forbindelse blitt invitert til et møte før kommende tilsynskampanje, for å drøfte og kalibrere hva som er riktig mengde. Det er håpet at vi her skaper en felles forståelse mellom næringen og de som skal forvalte regelverket, for enes om hva som er grisens behov og hvordan det praktisk imøtekommes på en tilfredsstillende måte.

– Med Midt-Norge Slakteris ekstra fokus på dyrevelferd på gris bør alle produsenter være godt orientert, og nesten være på forskudd forteller Kongsted og tilføyer at Midt-Norge Slakteris produsenter, som alle andre produsenter vil bli godt informert om det kommer nye råd eller anbefalinger etter næringens møte med Mattilsynet.

Siste saker