Teknologiske muligheter med elektroniske storfemerker

Teknologiske muligheter med elektroniske storfemerker Selv om øremerkets aller viktigste funksjon fortsatt er å sikre dyrets identitet, kan de elektroniske merkene by på mange nye muligheter for deg som storfeeier…. Les mer

Teknologiske muligheter med elektroniske storfemerker

Selv om øremerkets aller viktigste funksjon fortsatt er å sikre dyrets identitet, kan de elektroniske merkene by på mange nye muligheter for deg som storfeeier. Ikke minst når det gjelder å effektivisere de mest vanlige arbeidsprosessene dine.

Per A. Sleipnes

Vi har en tett og god dialog med husdyreiere, slakterier og andre i produksjonskjeden om deres erfaringer med øremerking, sier Wenche Wikan Ligård, administrerende direktør i OS ID.

Utviklingen av elektroniske øremerker hadde sin spede start på 1980-tallet. Elektroniske storfemerker har vært på markedet i Norge siden tidlig på 2000-tallet, og i 2010 ble de godkjent som offisielle øremerker. Nå i 2017 innførte storfenæringa krav om at alle nyfødte kalver skal merkes elektronisk, det vil si ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Tiltaket ble først og fremst innført for å effektivisere identifisering og for å håndtere feil og endringer ved innmelding og slakting.

Utviklet i Østerdalen

I over 80 år har selskapet OS ID bidratt til å sørge for sikker identifikasjon av husdyr. Dette er et ansvar som forplikter, fordi øremerket er dyrets identitetsbærer for eier, meierier, slakterier, rådgivningstjenester, veterinærer og myndigheter. Merkets eierkode og dyrets individnummer inngår i all dataflyt mellom disse aktørene.

OS ID har selv utviklet den elektroniske merkeløsningen CombiE®, basert på RFID-teknologi. CombiE® består av flere produktgrupper, tilpasset forskjellige merkebehov og husdyrslag.

– Fordi vi både er produktutvikler og produsent har vi en tett og god dialog med husdyreiere, slakterier og andre i produksjonskjeden om deres erfaringer med øremerking. Innspillene tar vi med oss inn i produktutviklinga, som for oss er en kontinuerlig prosess, forteller Wenche Wikan Ligård, administrerende direktør i OS ID.

Brukes i hele verdikjeden

De viktigste fordelene ved elektronisk øremerking er at kvaliteten på data sikres og risikoen for feil blir mindre, samt at det er tidsbesparende, sier salgssjefen i OS ID, Pål Kjellesvig Dalløkken

Elektronisk merking legger grunnlaget for elektronisk datainnsamling og behandling i alle ledd i verdikjeden. Ved fødsel, fôring og melking, ved veiing, kjøp, salg og forflytninger av dyr, ved veterinærbehandling, rapporteringer og ved slakting – elektroniske øremerker er et nyttig og nødvendig hjelpemiddel i alle disse prosessene. For produsenten kommer elektroniske merker også til nytte ved bruk av melke-, fôrings- eller veieutstyr som benytter samme RFID-teknologi for identifisering av dyr.

Følger bransjestandard

Alle OS IDs elektroniske øremerker er ICAR-godkjente. Dette betyr at de følger de internasjonale ISO-standardene for elektronisk merking av husdyr. Det vil også si at merkene fungerer sammen med elektroniske vekter, avleserutstyr, melkeroboter, fôringsautomater, kalvedrikkautomater og sorterings- og skilleanlegg som følger standardene.

Pål Kjellesvig Dalløkken, salgssjef i OS ID, understreker at de viktigste fordelene ved elektronisk øremerking er at kvaliteten på data sikres og risikoen for feil blir mindre, samtidig som gårdbrukeren sparer mye tid på å slippe å lese av og registrere dyrenummer manuelt.

– De elektroniske storfemerkene spiller på lag med automatiseringa som skjer rundt om i norske fjøs. Arbeid som mjølking og fôring går fortere, og dokumentasjon og sporbarhet sikres. De elektroniske øremerkene kan også brukes ved veiing og sortering og skilling. Samtidig åpner RFID-teknologien for enklere og sikrere registrering i storfekontrollene, for eksempel ved inseminering og paring, drektighetskontroll, kalving og helseregistreringer, sier Kjellesvik Dalløkken.

Full effekt av de elektroniske storfemerkene får du når de brukes i et system med avleser, pc-software og infrastruktur for dataflyt, som automater og roboter.

– Slik blir den elektroniske datainnsamlinga og -behandlinga svært effektiv, slår Pål Kjellesvig Dalløkken fast.

Mulighet for dataflyt

Et slikt system har Aina Eggen og Bernt Olav Langbekkhei på Os investert i. Gården deres har 50 melkekyr, og det elektroniske merket brukes både i melkeautomaten og i fôringsautomaten.

– Dette er veldig lettvint og fungerer bra. Og ikke minst setter vi stor pris på å slippe å bruke en stor, tung halstransponder på hvert dyr, forteller Aina Eggen.

Med elektroniske øremerker som utgangspunkt for «management», altså innsamling og behandling av data på gårdsnivå, åpner det seg også svært gode muligheter for dataflyt mellom gården og husdyrkontrollene for storfe, slik man har fått til på småfesida. Dette vil kunne gi betydelige løft for deg som storfeeier, ikke minst fordi du vil få bedre oversikt over dyra dine og deres produksjon, fra fødsel til slakt. Det blir også enklere for deg å analysere resultatene i egen besetning og sette deg nye mål. Også på overordnet nasjonalt nivå vil en slik dataflyt gi store fordeler, for eksempel når det gjelder avlsarbeid.

Aina Eggen og Bernt Olav Langbekkhei på Os har investert i elektronisk merking og bruker dette både i melke- og fõringsautomaten og syns systemet fungerer bra og er lett å bruke.

Først i verden

Elektroniske øremerker gir effektiv og sikker innhenting av data på individnivå. Når vi kombinerer individdata med framtidas teknologi for fenotyping, altså overvåking av individets helse, prestasjoner og adferd, og genotyping (DNA-analyse), vil vi ikke bare kunne oppnå full sporbarhet fra jord til bord. Vi vil også få svært god oversikt over den samla storfepopulasjonen i Norge. Dette kan i sin tur legge til rette for enda friskere og mer produktive dyr og mer kostnadseffektiv drift for storfeeieren.

Norge var faktisk det aller første landet i verden som innførte obligatorisk elektronisk øremerking av småfe, nærmere bestemt i 2010. Vi har også vært tidlig ute med obligatorisk RFID-merking av storfe, for bare Danmark, Canada, Australia og Uruguay startet med dette før oss.

– Elektronisk øremerking forenkler prosessene og sikrer kvaliteten gjennom hele verdikjeden. Og dette er ekstremt viktig, for det handler tross alt om verdens viktigste vare, nemlig maten vi spiser, avslutter Pål K. Dalløkken.

Fakta om OS ID

  • Teknologibedrift som utvikler, produserer og selger øremerker for husdyr og produkter for merking av hest, kjæledyr og fisk

  • Alle øremerker utvikles og produseres ved bedriftens anlegg i Os i Nord-Østerdalen, der morselskapet OS ID er lokalisert

  • Over 60 prosent av øremerkene som produseres på Os eksporteres

  • Internasjonalt selges øremerkene fra Os i rundt 15 land, via datterselskaper og forhandlere

  • Bedriften har røtter tilbake til 1936, da osingen Karstein Horten laget de første øremerkene. I dag ledes bedriften av Wenche Wikan Ligård, Karstein Hortens barnebarn.

  • 50 medarbeidere totalt, 40 av dem på Os

  • Omsetning i 2016: 102 millioner kroner

  • Alle RFID-produkter fra OS ID er ICARgodkjente. Det vil si at de tilfredsstiller gjeldende internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og 11785, og at de fungerer sammen med elektronisk utstyr som brukes i husdyrdrifta og som følger de samme standardene.

Siste saker