Vi har importert varer til Norge ment for HORECA-markedet. Grunnet koronasituasjonen er det ikke lenger behov for varene og jeg ønsker å re-eksportere dem. Er det mulig å få tilbakebetalt toll?

Svar 26. mars 2020: Hvis varen er uendret og ubrukt, kan toll refunderes ved gjenutførsel hvis den selges videre utenfor tollområdet, eksempelvis offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. For å få refusjon, må varene deklareres for utførsel. Etter tillatelse fra tollmyndighetene foreligger, må fortollingen ut av Norge vise at varene faktisk er sendt ut av landet. Deretter kan det søkes om refusjon av toll. Hvis varen er endret i Norge, eksempelvis hvis rått bacon har blitt importert og stekt i Norge, kan det være mulig å få refusjon av toll ved gjenutførsel, hvis produktet det er snakk om kan regnes som “halvfabrikata”. En god indikasjon på om produktet kan regnes som halvfabrikata, er om det innførte produktet og produktet som man ønsker å sende ut, har ulike posisjoner i tolltariffen. KLF vil jobbe med å få avklaringer fra Skatteetaten angående muligheten for refusjon av merverdiavgift og andre avgifter. 

Er det mulig å få dispensasjon fra regelen om at dyr skal transporteres i maksimalt åtte timer hvis dyr plutselig må kjøres til et annet slakteri på grunn av koronasituasjonen?

Svar 26. mars 2020Ja, det vil være mulig å få slik dispensasjon. Slakteriet må søke sitt regionale Mattilsyn om tillatelse. Slike lange transporter må vanligvis foregå med et transportmiddel som er godkjent for lange reiser. Siden vi nå er i en spesiell situasjon, hvor det kan være vanskelig å få slikt på plass i løpet av kort tid, så transport kan også foregå i ikke-godkjente transportmidler. Les mer om hvordan man kan få en slik dispensasjon på Mattilsynets nettsider: 

Vil frakt av kjøtt over grensene kunne gå som normalt?

Svar 16. mars 2020: Ja, Toll og Landbruksdirektoratet sier at dette går som normalt. All transport som ikke innebærer frakt av passasjerer, går som vanlig. Dette innebærer også at grensene åpner for import av storfe – dette skjer fra og med tirsdag 17. mars. 

Får alle sjåfører i matkjeden nå unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene? Er det flere enn dyrebilsjåfører som får unntak?

Svar 14. mars 2020: Ja, i går ga Statens Vegvesen 30 dagers dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene for all transport innen matkjeden. Dispensasjonen gjelder for all transport i vår verdikjede, sånn som transport av fôr, dyr og mat. Du trenger derfor ikke å søke om å få unntak fra kjøre- og hviletidsreglene hvis du har behov for det. Sjåførene må fortsatt ha pause, men med redusert døgn- og ukehvil.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/gir-dispenasjon-fra-kjore-og-hviletidsreglene

Kan vi gå bort fra rutinen med at dyrebilsjåfører må få underskrift fra bonden på kjøreseddelen når han henter dyr? Vi ønsker å begrense kontakten sjåføren har med bøndene mest mulig for å unngå smitte av sjåfør.

Svar 13. mars 2020: Ja, i denne situasjonen vil ikke Mattilsynet kreve underskrift på kjøreseddelen når sjåføren henter dyr. Bonden er fortsatt ansvarlig for at dyrene er friske og transportdyktige, men Mattilsynet krever ingen signatur på dette slik at man kan ha minst mulig fysisk kontakt.

Kan vi fravike kjøre- og hviletidsbestemmelsene hvis vi får mangel på sjåfører grunnet sykefravær eller karantene hos sjåfører?

Svar 13. mars 2020: Ja, det går an å søke om unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene i inntil 30 dager siden det er snakk om ekstraordinære omstendigheter.  Søknaden sendes til Statens Vegvesen Vegdirektoratet. KLF kan bistå med en slik søknad om det er nødvendig. Søknaden må si hva man har behov for å få dispensasjon fra, eksempelvis utvidet daglig/ukentlig kjøretid, og hvorfor. Samferdselsdepartementet og Vegvesenet vurderer samtidig å innføre et generelt unntak i 30 dager fremover, og det kommer mer informasjon så snart vi vet noe om dette.

Mattilsynets personell må være til stede under slakting. Hvordan sikres disse?

Svar 12.mars 2020: Mattilsynet er opptatt av å skjerme ansatte i kjøttkontrollen, siden dette er en spesielt viktig gruppe i Mattilsynet. Mattilsynet setter nå inn ulike tiltak for å sikre at personell fra Mattilsynet er tilgjengelig ved slakting. Les mer om hvordan Mattilsynet prioriterer kjøttkontroll og grensekontroll her: https://matindustrien.no/nyheter/2020/koronaviruset-kan-stoppe-import-av-mat. Det er viktig å huske at også fjørfeslakteriene må sikre at man har tilstrekkelig beredskap for egne ansatte kontrollteknikere som utfører kjøttkontroll.

Hva er de gjeldende anbefalingene med tanke på bruk av munnbind og annet beskyttelsesutstyr?

Svar 12. august 2020: Folkehelseinstituttet har tidligere uttalt at hvis man klarer å holde 1 meters avstand, er ekstra smittevernsutstyr ikke nødvendig. Bedriftene har så langt gjort en god jobb med å vurdere hva som er mest hensiktsmessig i egen produksjon, og mange har tatt i bruk munnbind og visir, i tillegg til å sette opp ekstra vegger og pleksiglass.

En nylig rapport fra et smitteutbrudd på et tysk slakteri/skjæreanlegg påstår at smitte mellom personer inne i slakterier og lignende bedrifter kan spre seg opptil åtte meter. Dette forklares med at luften inne i anlegget er kjølig og fuktig og at luften sirkuleres flere ganger i anlegget. Rapporten har fått Mattilsynet til å be Folkehelseinstituttet om å gjøre en ny risikovurdering om smitte i slakterier og kjøttbedrifter. Ny vurderingen kommer antakelig neste uke, og KLF vil komme med informasjon så snart vi vet mer. Les rapporten fra Tyskland her: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3654517

Har det kommet noen flere avklaringer rundt bruk av plexiglass og visir?

Svar 6.mai 2020: Hvis en ansatt i bedriften er bekreftet smittet, er det kommunelegen som avgjør hvem som er nærkontakter og hvem som må i karantene. Dette gjøres basert på en vurdering av arbeidsplassen, intervjuer med de ansatte mm. Bruk av visir kan være et fornuftig tiltak for å hindre smitte mellom ansatte, men bruk av visir er antakelig ikke nok til å hindre at ansatte regnes som nærkontakter. Hvis derimot et plexiglass mellom to ansatte dekker hode og bryst og går minst 20 cm ut på hver side, kan dette gjøre at de ansatte ikke regnes som nærkontakter ved påvist smitte.

Det har nå kommet råd om at en meters avstand mellom folk er nok. Kan vi nå slappe litt av med smitteverntiltakene i bedriften og se bort fra kravet om 2 meter?

Svar 6.mai 2020: Nei, det er nå det begynner. Det er krevende å opprettholde strenge smitteverntiltak over lang tid, men de ansatte må innstilles på at dette er den nye normalen. Selv om myndighetene mener at det er usannsynlig at man smittes hvis man holder 1 meters avstand, regnes man fortsatt som nærkontakt til en smittet hvis man er nærmere enn 2 meter. Det er derfor viktig at man holder så god avstand som mulig mellom de ansatte og gjør de tiltakene som er mulig for å hindre smittespredning.

Kan vi åpne kantina vår nå som flere funksjoner i samfunnet åpner opp igjen?

Svar 23. april 2020: Smittevernreglene er de samme som før, selv om skoler, barnehager og frisører åpner. Om dere kan ha kantina åpen er avhengig av utforming og størrelse på kantina og hvor mange ansatte som spiser der samtidig. Ansatte må fortsatt holde minst en meters avstand (helst to), også når man spiser. Dere kan ikke ha buffet, men kan for eksempel servere ferdige porsjoner. Det er viktig at det ikke blir trengsel eller kø i kantina. Det kan være en idé at de ansatte melder fra på forhånd om de vil ha mat, og at de får et tildelt tidspunkt for å hente maten. I tillegg må selvfølgelig også kantina rengjøres hyppigere enn vanlig. Bruk en sjekkliste for renhold, eksempel på dette har blitt sendt ut 17. mars og finnes her .

Kan vi begynne å ta imot besøkende på bedriften igjen?

Svar 21. april 2020: Ja, fra 27. april mener KLF at dere gradvis kan begynne å ta imot nødvendige besøk. Mattilsynet og flere andre organisasjoner starter opp tilsyn og revisjoner fra dette tidspunktet. Siden det nå er mange som vil ønske å komme på besøk, er det viktig at kjøttbedriftene er strenge i prioriteringen av hvilke besøk som er mest nødvendig. Ved besøk, forsøk å holde 2 meters avstand og følg smittevernreglene. Før det åpnes opp for besøkende, bør sjekkpunkter for koronasmitte inkluderes i spørsmålene som besøkende i dag må svare på ved ankomst. Det betyr at spørsmål om utenlandsreise, symptomer på luftveisinfeksjoner, feber, kontakt med smittede personer, osv. bør legges til de spørsmålene dere allerede stiller i dag.

Hva skjer hvis en ansatt blir påvist smittet? Må alle andre ansatte i karantene da?

Oppdatert svar 3. april 2020: Nei, alle må ikke i karantene, men alle som har vært nærkontakt med den smittede må i karantene. Nærkontakt er definert som nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter de siste 24 timene før den smittede fikk symptomer. Denne regelen er det ikke mulig å få unntak fra i matproduksjonen, selv om risikoen for smitte altså er liten så lenge man står minst én meter fra hverandre. KLF vil fortsette å jobbe opp mot myndighetene for å få mer fleksibilitet rundt denne karanteneregelen basert på det som er faglig forsvarlig. 

Må det nå være to meters avstand mellom alle ansatte i bedriften?

Svar 29. mars 2020: Fredag 27.mars kom nye anbefalinger fra Helsedirektoratet. Anbefalingen skal følges så langt det er mulig og sier: “Når vi er sammen med andre, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke med familie eller personer i samme husstand. I lokaler der det er vanskelig å holde to meter avstand til andre, bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.” KLF vurderer dette slik at alle bedrifter bør forsøke å ha to meters avstand mellom de ansatte, også ved transport til og fra jobb. Unntak er for ansatte som bor sammen. Hvis det ikke er mulig å ha to meters avstand, bør avstanden være så stor som man praktisk får til. Risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo nærmere man er hverandre.

Er det ok å bruke skjeggbind i stedet for munnbind?

Svar 26. mars 2020: Nei, det er ikke ok. Munnbind og skjeggbind har to ulike funksjoner og de er laget på ulike måter av ulike materialer.  Munnbind skal sikre at smitte ikke sprer seg i fall en hoster eller nyser, et skjeggbind skal hindre at skjegg faller i produktet, og vil dermed ikke hindre smittespredning.

Hva gjør jeg hvis Mattilsynet kommer på tilsyn? Jeg ønsker ikke å slippe noen inn i bedriften. Hvilke krav kan jeg i tilfelle stille?

Svar 20. mars 2020: Du må slippe inn Mattilsynet hvis de kommer på inspeksjon. Du avgjør hvilket beskyttelses-utstyr de må bruke og hvilke hygienerutiner de må følge når de er på besøk. Hvis du ikke ønsker et fysisk observasjonsskjema etter tilsynet, kan du be om å få et bilde av skjemaet i stedet. Les mer på Mattilsynets nettsider: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/alternativ_til_aa_motta_fysisk_observasjonsskjema_etter_tilsyn_fra_mattilsynet.38111