Hva kan utenlandske arbeidere gjøre i fritiden i de 10 dagene de er unntatt reisekarantene?

Svar 14.mai 2020: De er i karantene på fritiden og skal holde seg hjemme når de ikke er på jobb. De skal ikke omgås andre enn dem man deler husvære med. De skal ikke bruke offentlig transport og skal ikke oppsøke offentlige steder som butikker og kafeer. Arbeidsgiver må sørge for at de ansatte er innforstått med dette og bør også sørge for at mat og annet nødvendig blir levert på døren og at noen andre gjør innkjøp for dem.

Er det noe spesielt som bør inn i arbeidskontrakten hvis jeg unntar noen fra karanteneplikten?

Svar 14.mai 2020: Det er viktig at du er sikker på at de utenlandske arbeiderne forstår alvoret og de begrensningene et unntak fra karanteneplikt innebærer. Det vil være spesielt krevende å kontrollere hva de ansatte gjør på fritiden. Det bør derfor fremkomme tydelig i arbeidskontrakten at et brudd på karanteneplikten i fritiden får konsekvenser for arbeidsforholdet. I kontrakten må det også komme frem at den ansatte har plikt til å varsle ledelsen hvis han blir syk og at det ikke er tillatt å komme på jobb hvis man er syk. 

Hvordan kan sesongarbeidere innlosjeres best mulig, spesielt hvis de unntas karanteneplikten?

Svar 14.mai 2020: De bør innlosjeres på egne rom. Bad/dusj og kjøkken bør deles med dem som er i samme arbeidslag. Det kan innlosjeres opptil 4 personer per soverom, men hvis flere personer ligger på samme rom vil dette selvfølgelig føre til en høyere smitterisiko. Det finnes mer detaljerte anbefalinger om innlosjering i en egen veileder, foreløpig rettet mot frukt- og grøntsektoren. Den vil etter hvert legges ut på Mattilsynets nettsider.  

Hva gjør bedriften hvis en sesongarbeider blir syk i perioden han skulle vært i karantene?

Svar 14.mai 2020: Man må man ha en egen innkvartering/oppholdssted hvor syke kan isoleres alene for å unngå smitte til andre. Spesielt i perioden ansatte er unntatt karantene, må det være en mulighet for isolasjon av den syke, med eget bad/toalett. Blir en ansatt syk på arbeidsplassen, må han isoleres også her før han sendes til egen innkvartering/isolasjon.  

Andre ansatte er redde for å bli smittet av sesongarbeidere. Hva gjør jeg?

Svar 14.mai 2020: Når det er flere ansatte enn vanlig til stede, er det ekstra viktig med gode smitteverntiltak gjennom hele arbeidsdagen. Lag en plan for hvordan ansatte skal sluses inn på jobb og fortsatt kunne holde god avstand. Det er spesielt viktig med god avstand mellom ansatte som er unntatt karanteneplikten og øvrige ansatte. Vær sikker på at man kan ta pauser og spisepauser på en forsvarlig måte med god avstand og god hygiene. Det kan også være nødvendig med økt bruk av plexiglass og visir hvis ansatte må stå tettere enn vanlig. 

Hvem kan nå testes for koronavirus?

Svar 6.mai 2020: Det åpnes nå for at alle med symptomer på covid-19 kan testes. Har man symptomer skal man holde seg hjemme fra jobb. Har man fortsatt symptomer etter 1-2 dager, bør man kontakte fastlege eller legevakt og be om å bli testet. Les mer om symptomer her.  

Kan jeg teste alle de ansatte for koronavirus for å være på den sikre siden?

Svar 6.mai 2020: Det anbefales ikke å teste friske personer for koronavirus med mindre det er mistanke om smitte. Et negativt svar kan gi falsk trygghet. Er det derimot snakk om smitteoppsporing i forbindelse med påvist smitte, vil det være aktuelt å teste friske personer også, da man kan fange opp også smittede personer uten symptomer slik at disse kan isoleres. 

Nå som samfunnet gradvis åpnes opp, kan vi lette litt på smittevernrutinene for de ansatte?

Svar 21. april 2020: Nei, det er viktigere enn noen gang å opprettholde et godt smittevern. Testkapasiteten for koronavirus vil økes betraktelig de neste ukene. Det betyr at flere vil testes og det vil påvises flere smittede. I tillegg vil smitten i samfunnet økes nå som det blir mer aktivitet og flere folk møtes.  Godt smittevern og strenge rutiner blant de ansatte er derfor viktigere enn noen gang for å hindre at mange ansatte settes i karantene ved påvist smitte.

Regelverket sier at alle innenfor to meter fra en smittet person er “nærkontakt” og må i karantene, men kan plexiglass mellom ansatte gjøre at man får unntak fra dette ved påvist smitte?

Svar 17. april 2020: Helsedirektoratet sier at et plexiglass absolutt kan gjøre at man får unntak fra karantenereglene. Hvem som skal i karantene og hvem som er nærkontakt blir vurdert av kommunhelsetjenesten fra sak til sak. Men hvis plexiglasset er stort nok, dvs at det som et minimum dekker hode, bryst/overkropp og går 20 cm ut på hver side, skal de vurdere å gi unntak fra regelen om nærkontakt. 

Kan de ansatte reise hjem på påskeferie?

Svar 29. mars 2020: Som arbeidsgiver kan du ikke nekte ansatte å reise rundt i Norge i ferien, men anbefalingen fra myndighetene er at alle unngår reiser som ikke er strengt nødvendig, også innenlands. Dette gjelder til etter påske. Siden det er ulike, lokale karanteneregler i Norge, kan du som arbeidsgiver be ansatte om å oppgi hvor de skal, for å få vite om dette vil føre til tiltak når de kommer tilbake. NHO mener arbeidsgiver kan nekte ansatte å reise hvis dette medfører karantene pålagt av myndighetene ved hjemkomst. Se også NHOs sider: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Jeg reiser jevnlig mellom Norge og Sverige i forbindelse med jobb. Må jeg i karantene hver gang jeg krysser grensen?

Svar 26. mars 2020: Nei, selv om man har lenger arbeidsoppdrag og blir lenger enn én dag, må man ikke i karantene for hver gang man krysser grensen. Regjeringen har nettopp skrevet mer om karantenereglene ved reising i et rundskriv, hvor det blant annet står: Unntaket fra reisekarantene gjelder både for personer som krysser grensen daglig og de som reiser inn i landet fra Sverige og Finland for å arbeide for lengre perioder. Les mer her om reisekarantene: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-32020-rundskriv-om-forskrift-om-karantene-mv.-ved-ankomst-til-norge/id2694716/

Jeg har utenlandske arbeidere i min bedrift som ønsker å reise til hjemlandet på ferie. Er de garantert å få komme tilbake til Norge?

Svar 23. mars 2020: Å belage seg på en rask tur tilbake til hjemlandet er per i dag ikke å anbefale. Norske myndigheter vil slippe inn EØS-borgere som bor i Norge eller EØS-borgere som har lengre oppdrag i Norge. Hva som skjer i Sverige og Danmark, og resten av Europa endrer seg fra dag til dag. Alle som kommer tilbake til Norge må uansett i karantene i 14 dager før de kan begynne å jobbe. Det eneste fremkomstmiddelet fremover blir bil. Alt annet innstilles. Biltur innebærer mange grensepasseringer og uforutsigbarhet. UD anbefaler å la være å reise med mindre det er strengt nødvendig, i første omgang frem til 14.april.

Jeg er avhengig av midlertidig utenlandsk arbeidskraft for å holde produksjonen i gang, kan de få forlenget oppholdstillatelse i Norge?

23. mars 2020: Ja, myndighetene jobber med nye regler sånn at sesongarbeidere som allerede er i Norge kan få fornyet oppholdstillatelse og kan oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder. Hvis man har ansatte der tillatelsen går ut om kort tid, bør disse registrere en søknad hos UDI så snart som mulig. Søknadene blir behandlet hurtig så snart de nye reglene er på plass i løpet av denne uken. 

Kan bønder som er i isolasjon eller i karantene gå i fjøset?

Oppdatert svar 23. mars 2020: Ja, det kan de, men de må passe på å holde god avstand til andre folk og overholde alle andre regler for isolasjon. Det er veldig usannsynlig at koronaviruset covid-19 vil smitte fra folk til dyr, og det viktigste er derfor at bønder som er i isolasjon eller i karantene ikke kommer i kontakt med andre mennesker. Ut fra et føre-var hensyn anbefaler Mattilsynet fortsatt at syke bønder bør ha minst mulig kontakt med husdyr, men hvis det er nødvendig, kan de altså stelle egne dyr. Les mer her: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_produksjonsdyr_og_hesteeiere_mfl_om_koronavirus.37939

Hva er status for karantenereglene hvis en person i bedriften får påvist koronavirus? Kan jeg gi unntak hvis en ansatt blir satt i karantene sånn at ikke alle medarbeiderne også blir satt i karantene?

Svar 16. mars 2020: Hvis en person i bedriften blir bekreftet smittet av koronavirus, blir alle som har vært i nærkontakt med personen satt i karantene. Nærkontakt betyr at man har vært nærmere hverandre enn 2 meter i 15 minutter. Det er ikke noen mulighet innenfor matproduksjonen å gi unntak for dette per nå, men dette er tatt opp med myndighetene flere ganger. For å være sikker på at store deler av de ansatte ikke blir satt i karantene, kan man for eksempel dele inn i de ansatte i flere skift som ikke omgås, heller ikke på fritiden. Fremover vil antakelig stadig færre bli satt i denne typen karantene, siden det er stadig færre som skal testes for koronavirus. Kun de som er så syke at de må innlegges, samt helsepersonell og syke i risikogrupper, testes nå for koronavirus.
Les mer her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294 

Hva gjør jeg hvis en ansatt blir syk og har symptomer som kan være koronavirus?

Svar 16. mars 2020: Alle som er syke med symptomer som kan tyde på koronavirus skal være hjemme, selv om symptomene er milde. De skal være hjemme til de har vært helt friske i ett døgn. Den ansatte skal holde seg hjemme, men skal ikke testes for koronavirus. De andre ansatte i bedriften skal ikke i karantene i disse tilfellene. Det skal heller ikke familiemedlemmer. Symptomer som kan tyde på koronavirus, kan være helt vanlige forkjølelsessymptomer som tett nese, vondt i hodet, sår hals osv. For å unngå at alle ansatte i en bedrift blir syke samtidig, er det viktig å prøve å overholde de generelle rådene fra myndighetene om å holde avstand og hindre at mange ansatte samles veldig tett, også i pauser.
Les mer her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon 

Hva er status for karantenereglene ved utenlandsopphold? Er det mulig å gi unntak fra dette?

Svar 16. mars 2020: Alle som har vært i utlandet skal i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Fra Sverige og Finland gjelder det alle som ankommer fra og med tirsdag 17.mars. Det er mulig for ledelsen i bedriften å gi unntak fra denne karanteneregelen hvis personen har en viktig oppgave som er kritisk for bedriften og matproduksjonen. (Helsedirektoratet ga unntak for noen av sine ansatte, og det endte med at hele ledelsen ble satt i karantene på grunn av smitte.) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-287