Ulike markeder for sau og lam

Landbruksdirektoratet sendte 5. januar ut høring på foreslåtte endringer i hva som skal regnes som reguleringsvare som følge av at sau/lam ble tatt inn i volummodellen fra 01.07.2013.

KLFs høringsuttalelse er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

I jordbruksoppgjøret for 2013 ble sau tatt inn i volummodellen sammen med lam. Landbruksdirektoratet skriver at ved endringen i 2013 skulle varesorteringer for sau/lam vært tatt inn igjen, og mener at ved en inkurie ble dette ikke gjort.

- I jordbruksavtalen 2013 ble det ikke lagt føringer for hvilke saueprodukter som skulle kunne reguleres i ny reguleringsordning. Det ble heller ikke slått fast at det skal være en felles ordningen for sau og lam slik det var fram til 2009, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

KLF mener markedene for sau og lam er så ulike at prisnivå og mengden av sau som tilbys markedet ikke påvirker prisnivået på lam.

- Vi kan ikke se at en iverksetting av direktoratets framlagte forslag til løsning vil bidra til å påvirke oppnådd markedspris på lam, sier Juul-Hansen. Nå har markedet for lam fungert effektivt og godt i fire år, og det blir urimelig og betenkelig å åpne for å benytte felleskapsmidler til regulering.

I høringsuttalelsen skriver KLF at det må foreligge tydeligere avklaringer fra avtalepartene for å lage et godt regelverk som er allment forstått og akseptert.

- Ved å innføre den foreslåtte endringen vil ikke Omsetningsrådet, eller andre aktører i markedet enn Nortura, vite hvilke forutsetninger som skal være til stede i markedet for at markedsregulering av sau kan gjennomføres, sier Juul-Hansen.

KLF mener den foreslåtte endringen ikke skal gjennomføres nå og anbefaler at saken oversendes avtalepartene for en avklaring om fortolkingen av hva enigheten i Jordbruksavtalen 2013 på dette punktet innebærer.

Siste saker