Ulovlig samarbeid om svineproduksjon i Østfold

Ulovlig samarbeid om svineproduksjon i Østfold Fylkesmannen i Østfold har funnet at fire svineprodusenter har samarbeidet så tett at det er i strid med reglene om maksimalt tillatt størrelse for… Les mer

Ulovlig samarbeid om svineproduksjon i Østfold

Fylkesmannen i Østfold har funnet at fire svineprodusenter har samarbeidet så tett at det er i strid med reglene om maksimalt tillatt størrelse for svineproduksjon i Norge.

I Fylkesmannens vedtak er to av produsentene holdt ansvarlige for all produksjon på de fire gårdene. Erstatningskravet mot disse to svineprodusentene er på til sammen kr 2,7 millioner. Erstatningskravet tilsvarer overskuddet av den ulovlige produksjonen i 2014 og 2015.

De to produsentene, som også er ektefeller, har etter Fylkesmannens syn hatt størst fordeler av samarbeidet mellom tre av gårdene. Fylkesmannen har dessuten funnet at en av ektefellene i realiteten driver den fjerde gården.

Husdyrskonsesjonsloven

Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen (husdyrkonsesjonsloven) skal legge til rette for at kraftfôrbasert husdyrhold fordeles på flere gårdsbruk. I loven er det satt setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Husdyrkonsesjonsloven bidrar til mindre enheter, bedre dyrevelferd og husdyrproduksjon i hele landet. Bønder som ønsker å produsere mer må søke konsesjon.

Fylkesmannen er vedtaksmyndighet i saker om husdyrkonsesjon, og har et ansvar for å kontrollere at regelverket overholdes. I 2017 har Fylkesmannen i Østfold kontrollert 35 foretak med svin- eller fjørfeproduksjon. I disse dager sender Fylkesmannen ut varsel om vedtak til flere produsenter som har produsert flere griser enn regelverket tillater.

Link til «Hudyrkonsesjonsloven»: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004 – 01 – 16 – 5

Siste saker