Utnyttelse av LNFR-arealer og landbruksbygg

Utnyttelse av LNFR-arealer og landbruksbygg Særlige hensyn og begrensninger gjør seg gjeldende ved utnyttelse av såkalte LNFR-arealer. Dette er arealer som i kommuneplanens arealdel er angitt som er «landbruks-, natur… Les mer

Utnyttelse av LNFR-arealer og landbruksbygg

Særlige hensyn og begrensninger gjør seg gjeldende ved utnyttelse av såkalte LNFR-arealer. Dette er arealer som i kommuneplanens arealdel er angitt som er «landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift», jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 11–7 nr. 5..

Av Mauritz Aarskog, advokat, Østby Aarskog Advokatfirma

LNFR-formålet omfatter altså områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, samt gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. I det følges gjøres det kort rede for innholdet i LNFR-formålet med tilhørende vurderinger av om et tiltak er i tråd med LNFR-formålet.

LNFR-områdenes underformål

LNFR-områdene kan inndeles i to underformål, angitt i henholdsvis pbl. § 11–7 nr. 5, bokstav a og bokstav b:

Bokstav a omfatter areal der det kun er tillatt å iverksette tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig landbruk, dvs. jordbruk, skogbruk eller reindrift, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Det følger av plan- og bygningslovens forarbeider at det er en forutsetning at gårdstilknyttet næringsvirksomhet kommer som et tillegg og supplement til en ellers aktiv landbruksdrift på eiendommen, og at landbruksdriften er hovedvirksomheten på eiendommen.

Kommunen vurderer

Bokstav b omfatter LNFR-areal hvor det, i tillegg til nødvendig landbruksbebyggelse, etter bestemmelser i arealplanen også kan tillates spredt bolig, fritids eller næringsbebyggelse. Det siktes her til bebyggelse som ikke anses som en del av landbruk eller reindrift.

Vurderingen av om et tiltak i tilknytning til landbruk er i tråd med LNFR-formålet.

Det er kommunen som vurderer om et tiltak er i tråd med LNFR-formålet eller om det kreves dispensasjon eller eventuelt en reguleringsplan for bl.a. å belyse virkningene av tiltaket. Tiltakshavere som er i tvil om et tiltak regnes som landbruk, må kontakte kommunen.

Ulike planhensyn

Mange bygge- og anleggstiltak som er aktuelle i LNFR-områder er åpenbart i tråd med planformålet, f.eks. en ordinær driftsbygning. Imidlertid oppstår det ikke sjelden tvil om hvorvidt et tiltak er i tråd med planformålet. Dette kan særlig være aktuelt ved utviklingen av tilleggsnæringer eller ved tiltak som er uvanlige i landbruksdriften.

Kommunene vurderer om et tiltak er i tråd med LNFR-formålet og legger bl.a. vekt på om det er vedtatt hensynssoner, bestemmelser eller retningslinjer for det aktuelle arealet. Fordi ulike planhensyn gjør seg gjeldende i ulike saker, kan det ikke angis absolutte grenser for hva slags type tiltak og hvilke størrelser som er akseptabelt som del av LNFR-formålet.

Må være nødvendig

Enkelte kriterier må likevel være oppfylt for at tiltaket skal inngå i LNFR-formålet: Tiltaket må være knyttet til produksjon på gården eller det behovet gården har for varer og tjenester, eller det må være nødvendig i annen landbruksrelatert næringsvirksomhet. I tillegg må virksomheten være basert på gårdens eget ressursgrunnlag, dvs. bruk av råvarer produsert på gården, samt videreforedling og/eller salg av disse.

I tillegg vektlegges ofte tiltakets virkninger for jord- og skogdrift, tiltakets størrelse og virkning for bl.a. naturmangfold, natur- og kulturlandskap, trafikk, støy, forurensing, naboer og kulturminner. Om tiltaket utgjør fare eller risiko er naturligvis også relevant for vurderingen. Det vektlegges også om virksomheten kan innpasses i eksisterende bygninger eller om det kreves nybygg.

Bruksendring

Dersom virksomheten drevet ut fra en bygning utvikles slik at den klart endres fra karakter av landbruk til karakter av f.eks. reiseliv, vil dette betinge bruksendring for bygget. Det samme gjelder når eksisterende bygningsmasse tas i bruk til nye formål. Bruksendringen skal være i samsvar med formålet i gjeldende arealplan. Dersom den ikke er det, kreves planendring eller dispensasjon fra gjeldende plan.

Siste saker