Vekst for mange bedrifter til tross for et spesielt 2020

Vekst for mange bedrifter til tross for et spesielt 2020 Fjoråret ble for de aller fleste norske kjøttbedrifter sterkt preget pandemien som har herjet vårt land. Men flere bransjeaktører rapporterer… Les mer

Vekst for mange bedrifter til tross for et spesielt 2020

Fjoråret ble for de aller fleste norske kjøttbedrifter sterkt preget pandemien som har herjet vårt land. Men flere bransjeaktører rapporterer allikevel om vekst i både omsetning og resultat. Det gjelder først og fremst de som leverer til dagligvaremarkedet.

Per A. Sleipnes

Illustrasjon: Colourbox

Vi har, som vanlig i årets første utgave av Kjøttbransjen, stilt et 20-talls ledere i KLF-bedrifter, fire konkrete spørsmål knyttet til året som var og det året vi er inne i nå.

 1. Hvordan var salgs- og resultatutviklingen i 2020?

 2. Hva var fjorårets viktigste enkelthendelse for din bedrift?

 3. Har du konkrete planer om utvidelser eller oppgraderinger i år?

 4. Hva er dine forventninger til 2019 for din bedrift, med bl.a. pandemien som bakteppe?

Rune Svindland

Daglig leder, Svindland AS, Flekkefjord

 1. Salgsutviklingen for Svindland AS i 2020 viste dessverre en nedgang på rundt ti prosent. Dette skyldes i all hovedsak nedgang i storhusholdningssalget, samt nedgang i torg- og messesalget i sommer. Det siste skyldtes at cruisebåtene nærmest forsvant i norske farvann. I dagligvaremarkedet har vi i 2020 hatt en fin vekst. Denne veksten vil vi bygge videre på i 2021. Resultatmessig er det stor nedgang. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke har fått justert prisene nå i høst i forhold til økning i priser på både kjøttråstoff og tilsetninger. Den svært store økningen i storfeprisen får betydelig innvirkning i forhold til vår produksjon, og når det også ble mangel på svinsortering, har dette vært problematisk.

 2. Fjorårets viktigste hendelse for Svindland, som for de fleste andre, var korona-problematikken. Det å måtte forholde seg til stadige endringer som følge av diverse skjerminger har vært problematisk. Vi permitterte alle ansatte 40 prosent etter påske, men heldigvis fikk vi alle tilbake i arbeid etter tre uker. Vi er veldig godt fornøyd med at vi så langt har klart å unngå direkte kontakt med covid-19.

  På den positive siden: Svindland AS fikk 99 av 100 poeng for Svindland Salami i NM høsten 2020. Det gav en Gullmedalje som vi vil gjøre mer utav i 2021. Norges beste Salami må bli mer tilgjengelig for hele det norske folk, og ikke bare i sør.

 3. Selv med nesten ny fabrikk, har vi opplevd at vi i perioder av året har for liten kapasitet. Ser derfor på mulighet for å investere i mer klimakapasitet for å kunne betjene toppene bedre enn vi har klart.

 4. Selv med pandemien som bakteppe ser Svindland AS positivt på 2021. Dette spesielt i forhold til dagligvare og gavemarkedet. Gjennom Spesialgrossistene har vi en forholdsvis fin inngang til dagligvarekjedene. Her har det vært en fin vekst. Når det gjelder gavemarkedet så fikk det en boost før jul da julebord ble vanskelig å holde. Det er mange rundt om i Norge som har fått spekepølse fra Svindland AS i firmagave til jul. Dette markedet har vært stadig økende, og vi skal være med på dette videre. I forhold til storhusholdning ser det ikke å lyst ut for første halvår. Alt i alt er vi fornøyd med at 2020 er forbi. Vi ser nå fremover, og håper at ting normaliserer seg etter hvert.

Jørgen Wiig

Konsernsjef, Grilstad AS, Trondheim

 1. Vi forventer salg og resultat i 2020 på nivå med 2019. Det vil si en omsetning på rundt 1,4 milliarder kroner og et resultat i underkant av 90 millioner kroner.

 2. Uten tvil var covid-19-utbruddet det som berørte vår virksomhet aller sterkest i fjor

 3. Ja, vi kommer til å gjøre betydelige oppgraderinger av våre anlegg med oppstart i 2021.

 4. Vi forventer at pandemien kommer til å ha et godt grep på Norge og vår bransje frem til sommeren. Deretter forventer vi en mer normalisert situasjon. Det er jo ikke lett å si hva en normal situasjon vil være etter at pandemien er over.

Bjarte Birkeland

Daglig leder, Solheim Kjøtt AS, Bergen

 1. Solheim Kjøtt hadde en omsetningsnedgang i 2020 på 3,9 millioner kroner. Det vil si 16, 7 millioner kroner mot 20,6 millioner i 2019. Årsaken til nedgangen var sviktende catering- og engrossalg som følge av covid-19. Vi hadde en økning i butikksalget på en million kroner.

 2. Det viktigste som skjedde for vår bedrifts vedkommende, var uten tvil pandemien. Den fikk store konsekvenser, særlig ettersom vi har høysesong på catering om våren og om høstens. Konfirmasjoner som gikk i vasken/avbestilt, samt alle julebord-bestillingene som ble kansellert.

 3. Vi har ingen konkrete planer for utvidelser eller oppgraderinger i år.

 4. Våre forventninger er at vi tror og håper på et godt butikksalg, særlig når restaurantbransjen stenger. Da tenker jeg spesielt på 1. kvartal, da vi normalt har den laveste omsetningen på catering.

Rune Dullum

Daglig leder, Slakthuset Eidsmo Dullum AS, Kvål

 1. Vi hadde fin økning i slaktevolum og derigjennom salgsutvikling i fjor. Begge dyreslag økte med hhv. 3,5 prosent for storfe og 3,6 prosent for småfe. Ettersom vi kun jobber på det vi slakter selv, er god utvikling i tilførslene viktig for oss. Med nedgang på landsbasis er dette gode tall og vi tar markedsandeler.

 2. Vanskelig å fremheve en spesiell hendelse men jeg har lyst å nevne at stengte grenser fremhever den norske bonden og deres produksjonen vesentlig. I forlengelsen av det blir vi som råstoffsamler av norske slaktedyr mer interessant og det øker vår stolthet.

 3. Ved årsskiftet overtok vi slakterianlegget vi har leid på Oppdal, det gjør at vi kan ta tak i utvikling av eiendommen på en annen måte enn tidligere. Vi tar i bruk nytt vognsett for inntransport av storfe i januar med vesentlig større kapasitet enn de tradisjonelle løsningene som har vært.

 4. Vi er glade for at vi i 2020 har kunnet drive stabilt til tross for pandemien, måtte det også bli slik i 2021!

Asbjørn Aasheim

Daglig leder, Aasheim Kjøtt AS, Solbergelva

 1. Vår omsetning i fjor endte på ca. 600 millioner kroner, en økning på snaut 140 millioner kroner i forhold til 2019. Vi oppnår et positivt resultat i 2020, uten at jeg har eksakte tall nå.

 2. Det må bli at alle våre ansatte har jobbet målrettet sammen til tross for store svingninger i markedene gjennom hele 2020.

 3. Vi har ingen planer om utvidelser i år, men jobber videre med optimaliseringen av våre produkter til våre kunder.

 4. Forventingene for 2021 er å opprettholde salg og produksjon i en krevende tid.

Kurt Mydland

Daglig leder, Mydland AS, Tromsø

 1. Salgsutviklingen har vært ok tross ett krevende år med ett svært volatilt marked. Året endte med ca. seks prosent vekst i forhold til 2019. Resultat er det for tidlig å si noe om.

 2. Vi endret fokus tidlig i 2020 og satset på kompetanseheving blant de ansatte, en del nytt produksjonsutstyr, nye dataløsninger og viktige omorganiseringer som vi tror vil gi gode og økonomisk besparende effekter fremover.

 3. Det blir ikke noen større investeringer i løpet av 2021.

 4. Vi tror markedet gradvis kommer tilbake til normalen etter hvert som det blir kontroll på pandemien, og jeg håper på videre vekst utover året.

Kjell Ove Oftedal

Daglig leder, Røros Slakteri AS, Røros

 1. Røros Slakteri AS havner på ca. samme omsetning i 2020 som i 2019. Resultatmessig er det store forbedringer fra 2019 på driften, men vi forventer fortsatt litt røde tall for fjoråret som følge av finansielle nedskrivninger.

 2. Det var ingen store enkelthendelser av betydning i 2020 for bedriften.

 3. Vi har ingen konkrete planer om utvidelser eller oppgraderinger foreløpig.

 4. Vi forventer en økning i slakting i siste halvdel av 2021. Pandemien har i første rekke rammet de av våre ansatte som har familie i andre land, og vi forventer at 2021 vil medføre lignende restriksjoner og at dette vil kunne gi utfordringer i perioder. Men vi håper på tilnærmet normaltilstand i 2. halvår av 2021.

Fredrik Strømmen

Adm. Direktør, Den Stolte Hane, Oslo

 1. Dagligvare utgjør en betydelig del av vår omsetning og dermed kan vi vise til god vekst i 2020. Storhusholdning og deler av vårt industrisalg har en betydelig tilbakegang, men fordi vi også selger til det offentlige som har hatt en svak positiv utvikling, er bildet bedre enn hos andre som vekter tungt mot restaurantmarkedet. Vårt resultat offentliggjøres ikke før i midten av februar.

 2. Det er imponerende å se dugnadsånd og håndhevelse av svært mange ekstraordinære koronatiltak hos våre flere hundre produksjonsmedarbeidere. Vi har fått verdikjeden fra produsent via fabrikk til grossist til å spille på lag i en usikker tid. Først da markedet tok helt av i mars, deretter da storhusholdning sluknet fullstendig og senere da forbruksveksten bidro til at vi virkelig måtte oppjustere prognoser og produksjon.

 3. Vi investerer mye hvert eneste år og i 2021 står vi foran to større oppgraderinger på hovedlinjen vår på Nærbø. Vi gjør dette for å oppgradere, effektivisere og forbedre HMS.

 4. En høy andel av kyllingveksten i dagligvare skyldes stengte grenser. Så hvordan uteliv, grensehandel og nordmenns ferievaner utvikler seg gjennom 2021, blir spennende å følge. Men i første halvår regner vi med at salget fortsatt vil være høyt og vi er forberedt på ulike scenario i fortsettelsen. Men på ett eller annet tidspunkt vil vårt totale konsum justeres noe ned igjen.

Jon Ertnes

Daglig leder, Ertnes Kjøtt AS, Moss

 1. Salgsutviklingen ble til slutt på 36 prosents økning i forhold til 2019, da vi endte på 20,3 millioner kroner. Resultatet ble også betydelig bedre enn senere år, med et solid overskudd.

 2. Vanskelig å si hva som var viktigst, men i forhold til salgsøkning og resultat er det helt klart stenging av grensene, og stopp i «Harry-handelen», som følge av covid-19 som ble viktig. Nå ser og opplever vi veldig tydelig hvor stor denne har vært, og hva potensialet faktisk er. Og det er skremmende mye mer enn vi har trodd.

 3. Man ønsker seg så mangt, men jeg tror vi vil se an hvordan ting utvikler seg videre fremover før det ev. blir satt i verk større utvidelser og oppgraderinger. Vi ser at potensialet er der, men hva skjer den dagen de åpner grensene igjen? Vi ønsker ikke å bli «punktert» hvis grensehandelen kommer tilbake der den var.

 4. Jeg tror neppe denne pandemien vil være helt over i løpet av 2021, og derfor fortsetter vi som i 2020 med å jobbe hardt «for å levere» (bokstavelig talt). Samtidig håper vi å få testet ut og få på plass noen nye «idéer» for å ha flere ben å stå på når tiden for normalisering nærmer seg. Vi har helt klart fått mange nye kunder i våre egne utsalg i året som gikk, og håpet er å gjøre disse såpass godt fornøyd at de vil fortsette handelen selv om grensene åpner. På engrossiden jobbes det også videre, fortrinnsvis i det lokale miljøet. Bedriften har også kjøpt seg inn i nystartede NorgesChili AS, for å være med som en aktør på leveringssiden.

Anbjørn Øglend

Styreleder, Prima Jæren, Kviamarka

 1. Prima Jæren hadde en salgsvekst på 25 prosent som er noe høyere en budsjetterte målsetninger. Mye av veksten skjer inn mot dagligvaremarked i Premium segmentet som har vært et bevist satsingsområde.

  Resultatutviklingen har også vært positiv selv med høye kostnader på koronatiltak.

 2. Vi nådde viktige milepæler i Norsk Angus-prosjektet og passerte et salg på 100 millioner kroner i fjor av denne merkevaren. Samarbeidet med Nortura ble også forsterket i 2020 gjennom nye langsiktige avtaler

 3. Produksjonskapasiteten blir utvidet på alle dyreslag for å oppnå videre ambisjonsnivå. Vi flytter storfeavdelingen til Egersund i august og vil optimalisere gris og småfe i Kviamarka.

 4. Vi har en planlagt salgsvekst av premiumprodukter i dagligvare. Vi tror det blir et balansert marked og forventer også salgsvekst mot våre viktige kunder i industrimarkedet

Tore Sørensen

Daglig leder, Per’s Kjøkken, Sandefjord

 1. Vi kommer brukbart i mål med 2020 takket være industrileveranser som har kompensert for bortfall av omsetning i storhusholdningsmarkedet.

 2. Pandemien og 80 prosent svikt i omsetning kan vel karakteriseres som det viktigste som skjedde hos oss og ikke minst: tidenes utfordring for Per’s Kjøkken.

 3. Det foreligger ingen store planer om utvidelser for 2021.

 4. Pandemien og usikkerheten gjør at vi ikke tør å ha store forventninger til 2021. Vi skal gjøre en solid og skikkelig jobb mot marked og kunder og det jobbes også med nye spennende prosjekter hos oss.

Tore Nordahl

Daglig leder, Dyrøymat AS, Brøstadbotn

 1. Salgsutviklingen fra januar til 12. mars var veldig bra, rundt 10–15 prosent mer sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Og vi hadde gode utsikter for året som helhet. På årsbasis har vi en nedgang på mellom 10 og 12 prosent i forhold til 2019-tallene.

 2. 12. mars var en merkedag for oss, ettersom vi permitterte samtlige ansatte 50 prosent og mistet ca. 40 prosent av omsetningen over natta.

 3. Har ingen konkrete planer om utvidelse eller oppgradering i 2021.

 4. Forventningene for 2021 er å bli kvitt pandemien, og få alle i aktivitet og omsetningen tilbake.

Terje Wester

Konsernsjef, Fatland-gruppen, Stavanger

 1. Vi har hatt en salgsvekst på ca. 14 prosent for hele virksomheten. Det vil si slakting: + 3,2 prosent, skjæring + 6,5 prosent og foredling + ti prosent.

 2. Den viktigste enkelthendelsen var dessverre korona-utbruddet. For oss betydde det økt salg og travle dager, men det har vært dramatisk både for mange personer og bedrifter. Det positive er at alle har samarbeidet godt for å løse utfordringene, og vi vil rose bønder, våre medarbeider i Fatland og alle de dyktige kundene som har sikret at folk har fått gode kjøttvarer gjennom hele året!

 3. Fatland vedtok investeringer for ca. 200 millioner kroner i 2020, og en del av disse prosjektene går inn i 2021. Veldig mye er knyttet til forbedret kapasitet på foredling og pakking, bedre kvalitet på prosessene og tiltak som skal bedre produktiviteten.

 4. Vi forventer en travel start på året, og er klare til å levere mye godt kjøtt til alle våre kunder. Vi forventer en omsetningsvekst i 1. kvartal, og etter april blir det vanskeligere å slå fjorårstallene! Bedre produsentøkonomi er viktig – bøndene trenger økte inntekter. Vi forventer å kunne levere på dette!

Idar Håland

Daglig leder, Håland Kjøtt, Bryne

 1. Vi hadde en fin omsetningsøkning fra 27,5 til 31 millioner kroner. Denne økningen skyldes etableringen av «Pølsebuå te Håland» som alene omsatte for nær fire millioner kroner. Ellers hadde vi fin vekst i slakterbutikken, men svikt i selskapsmat og spisestedet Edeståvå, som er naturlig med tanke på pandemien. Resultatet ser ut til å bli på samme nivå som i 2019, rundt tre prosent av omsetningen.

 2. Den viktigste enkelthendelsen var da ledelsen tok mange særdeles viktige beslutninger dagen etter 12. mars. Medarbeidere ble permittert, samtidig som bedriften mobiliserte til å utnytte de områdene vi fortsatt hadde mulighet til å få omsetning på. Vi klarte å doble påskehandelen alene med målrettet profilering og synlighet i sosiale medier.

 3. Vi etablerte nettbutikk midt i julestriden, og den forventer vi skal få blomstre i 2021. Vi har planer om å etablere møte- og kurslokaler i tilknytning til bedriften, slik at vi er klar når «svartedauden» har lagt seg. Ellers er 2021 også året for å lage en enda mer slagkraftig organisasjon.

 4. Vi forventer den samme uforutsigbarheten neste år. Vi bygger uansett merkevaren målretta, slik at når pandemien ikke lenger legger demper på drifta, så har vi rigget oss for besøk av kunder og gjester.

Siri Lundal Hustveit

Daglig leder, Johs. Lundal & sønner AS, Markhus

 1. Til tross for et trøblete år med pandemi og nedstenging, råstoffmangel, samt leveringsforsinkelser har vi hatt en god utvikling når det gjelder salg, og sier oss godt fornøyd med en omsetningsøkning på seks prosent. Vi ser ut til å oppnå noenlunde samme resultat som i 2019, noe vi er tilfreds med.

 2. Hytteforbudet som følge av pandemien ga oss en støkk i forhold til omsetningssvikt. Dette rammet noen av våre største kunder hardt, og vi var skeptisk til hvordan resten av året ville bli. Sommeren ble derfor svært positiv med mange norske turister i vårt nærområde og god handel. Vi var svært spente på julehandelen, da denne representerer vår høysesong. Tross lite og ingen aktivitet i serveringsbransjen, solgte vi i år mer pinnekjøtt totalt til detaljhandelen enn de to siste årene til sammen.

 3. Ingen spesielle enkelthendelser hos oss.

 4. Vanskelig å si noe om forventninger i disse tider med så mye usikkerhet på grunn av pandemien. Vi har flere håp og ønsker for driften; bl.a. fortsatt god salgs- og resultatutvikling, utvidede samarbeidsavtaler med butikk-kjedene. Dessuten bedre råstofftilgang, bedre råstoffkvalitet og ikke minst bedre leveringspunktlighet fra leverandørene.

Eva Kongelf

Daglig leder, Kanda AS, Larvik

 1. Salgs- og resultatutviklingen blir nesten en blåkopi av 2019 totalt sett. Det vil si 81 millioner kroner i omsetning og ca. 2,2 millioner på bunnlinja.

  Det var bråstopp i mars og april med salgsnedgang på 17 og 23 prosent. Enkelte varelinjer stoppet helt opp og har nesten vært ikke-eksisterende siden.

  I mars satt vi med et altfor stort varelager som vi måtte ta ned. Vi måtte permittere i alle avdelinger helt eller delvis i en periode.

  I løpet av mai og ut året, så har salget tatt seg opp, slik at vi tangerer salget for 2019. Vi har vært heldige som har hatt en god miks av dagligvarekunder og gatekjøkkenkunder med omstillingsevne.

 2. Vi satset mye på storhusholdningsmessen på Lillestrøm med et par nye konsept. Stemningen var høy da vi returnerte tilbake til Larvik 6. mars. Vi gledet oss til å lansere flere varelinjer. Dette kom fort i bakgrunnen. Covid-19 har overskygget det meste og har preget oss i hele 2020. Særlig nødvendige permitteringer har gått sterkt inn på meg personlig, men når sant skal sies så er jeg mektig imponert over hvordan mine medarbeidere har taklet all usikkerheten. Jeg føler vi er en enda mer sammensveiset gjeng nå enn før krisen.

 3. Vi tok noen løft med investeringer til blant annet pakkemaskiner og digitalisering i 2020. Noe må vi videreføre inn i 2021, men vi er veldig fornøyde med at vi er oppe og går med Progress som produksjonsstyringssystem og kan varmt anbefale dette til andre. Vi er også midt i et løp der vi løfter kompetansen til produksjonsansatte og lageransatte i forhold til data og digitalisering. Det kommer vi til å videreføre inn i 2021.

 4. Gitt at vaksineringen kommer på plass og virker etter intensjonene, og at pandemien ikke kommer ut av kontroll, så ser jeg for meg et år på det jevne, med en liten optimistisk omsetningsøkning.

Rolf Magne Strømme

Toma Mat AS, Haugesund

 1. Vi har hatt en formidabel salgsutvikling siste året fra 69,5 millioner kroner til 84,7 millioner kroner. Det vil si en økning på 21,8 prosent, og det med samme antall ansatte. Dette er et resultat av LEAN-prosessen vi har kjørt de siste to årene. Resultatet henger også med, så det blir blå tall i år.

 2. Covid-19 skapte en del utfordringer for oss i starten av året, med 25 prosent av staben i karantene. Ellers har vel, paradoksalt nok, covid-19 mye av «skylden» for den gode salgsutviklingen.

 3. Vi har ingen konkrete planer for utvidelser av bygget, men håper på en fortsatt god vekst i 2021.

 4. Mine forhåpninger (og forventninger) i år er at pandemien forsvinner så fort som mulig. Det er ikke kjekt når alle går rundt og er redde for å bil smittet.

Rolf Selmer-Hansen

Daglig leder, Toten Kjøtt AS,Bøverbru

 1. For oss på Toten ble fjoråret et godt år. Vi er meget godt fornøyd med salgsutviklingen og fikk en økning på ca. 17 prosent, og endte på 88 millioner kroner. Vi hadde generell fin økning på alle våre kunder.

 2. Det må vel være beslutningen og ikke minst starten oppstart av utbyggingen på anlegget. Våre produksjonslokaler blir større og mer moderne og det vil skape rom for ytterligere utvikling hos oss

 3. Vi har fått utarbeidet en reguleringsplan, slik av vi også kan utvide lokalene ytterligere om det blir nødvendig.

 4. Som daglig leder i Toten Kjøtt, håper jeg på fortsatt økning i salget og på marginene. Tror heldigvis ikke pandemien vil påvirke oss negativt dette året heller.

Daniel Slakter

Daglig leder, Annis Pølsemakeri AS, Mathallen, Oslo

 1. Vi har hatt en enorm vekst i kundebesøk i butikken i år. Omsetningsøkningen i butikken alene er på hele 59 prosent. Men ettersom hele grunnlaget for engrossalg har forsvunnet på grunn av pandemien, har totalomsetningen «bare» økt med 21,3 prosent. Resultatet for virksomheten i Mathallen har nok vokst med mellom 40–50 prosent.

 2. Koronanedstengingen er jo hendelsen som har bidratt til endringene både på godt og vondt.

  Vi var raske til å omstille oss, og fikk opp hjemlevering i Oslo og omegn nærmest over natta, i tillegg til utlevering på steder langs E6.

  Vi ser at salget over nett med hjemlevering har stått for over ti prosent av omsetningen i år. Det var spesielt viktig bidrag mellom mars–juni, men har også gitt mye i desember.

 3. Vi har lenge sett at vi blir nødt til å utvide. Plassen i Mathallen er for liten, og vi får ikke vist oss frem slik vi ønsker lenger. 2020 har nesten reddet oss her med mindre engrossalg, men når dette kommer tilbake må vi ha noe klart. Til påske åpner vi ny butikk i Oslo-bukta, med bedre plass til produksjon og skjæring, samt en større disk til kjøtt, fisk og ost. Det blir helt rått!

 4. Vi gjør det beste ut av de utfordringer som vil møte oss, og kan bare se at 2021 blir nok et bra år. Vi håper alle våre gode restaurantkunder klarer å holde ut så lenge det er behov for det. Sammen med en ny butikk, og alt vi har tatt til oss av kunnskap i 2021, kan det bare bli bra!

Kjell Stokbakken

Adm. Direktør, Norsk Kylling, Støren

 1. Omsetningsvekst for 2020 ble på ca. 18 prosent. Dette legger grunnlag for positiv resultatutvikling, men 2020 påførte oss også store ekstra kostnader relatert til beredskap og forebyggende tiltak knyttet til covid-19.

 2. Her er det flere store ting for oss, men som for store deler av den øvrige kjøttbransje har covid-19 satt betydelig preg på all vår aktivitet. På den positive siden, har vi passert flere viktige milepæler i vårt byggeprosjekt på Orkanger og holder fremdrift og budsjett i dette prosjektet. Vi har dessuten gjennomført prosjekt for innføring og implementering av nytt ERP system i hele verdikjeden og fikk en vellykket oppstart av dette. Må også nevne at vi ble tildelt prisen Good Chicken Award og kåret til årets leverandør i Rema 1000. Vi kom også til finalen som en av topp tre i NHO og Zeros miljøpris for 2020.

 3. Vi har formell oppstart av nytt slakteri og foredlingsfabrikk på Orkanger i september 2021, første testslakting er planlagt i februar/mars 2021.

  Vi utvider også oppstrøms kapasitet med i underkant av 20 000 m2 med kyllingfjøs. Dette betyr at ti av våre produsenter får mulighet for utvidelse/nybygg. I dette ligger også fire visningsfjøs hvor vi bygger inn visningsfasiliteter slik at det er mulig å ta inn grupper og besøkende for fremvisning av ansvarlig norsk matproduksjon med fremtidsrettede miljøløsninger.

 4. Vi forventer fremdeles høyt salg som følge av pandemi, men håper og tror også at forbruker med pandemien som bakteppe har oppdaget at norsk mat er å foretrekke, både på grunn av god kvalitet, god dyrevelferd og viktigheten av selvforsyning.

Harald Furuseth

Daglig leder, Furuseth AS, Dal

 1. Begge deler har vært veldig bra, det vil si en omsetning på drøyt 1,1 mill. kroner. Resultatet er det for tidlig å si noe om, utover at vi er fornøyde.

 2. Som for de fleste andre kjøttbedrifter, har det vært og fortsatt er effekten av pandemien. I tillegg har nedgangen i totalmarkedet forsterket underskuddet på alle dyreslag. Men vi er heldige og har kunder som både er direkte og indirekte leverandører til dagligvare.

 3. Vi har endelig kommet i gang med oppgradering av slaktelinjen på gris og vakuumtransport av biprodukter fra alle dyreslag og ser fram til ferdigstillelse før høstsesongen.

 4. Vi har landet gode avtaler for året og har tro på at 2021 skal bli et bra år, forutsatt at vi klarer å holde pandemien på utsiden av døra. Selv om vi gjør det vi kan for å holde smitten ute, er det likevel en risiko for at ansatte kan bli smittet på fritiden. Det har vi i bakhodet hele tiden.

  Underdekningen gjør at det blir en kamp om tilførselen, men vi har gjort noen endringer på bemanningssiden som gjør at vi står godt rustet med topp motiverte medarbeidere til å ta markedsandeler.

Aadne Søyland

Daglig leder, Gårdsand AS, Revetal

 1. Omsetning totalt var ned ca. 4,5 prosent i fjor. Vi endte dermed på et totalsalg på rundt 123 millioner kroner, mot nær 133 millioner kroner i 2019. I HORECA-markedet fikk vi en nedgang på 20 prosent. Resultatet for 2020 er også ned, men det er ikke klart ennå.

 2. Definitivt overtagelse av driften ved Grøstadgris med godkjenningsprosess MT og produktutvikling. Viktig for oss i fjor var også ny design for Gårdsand, Lerstang og Lovise-produkter.

 3. Tilpassing av produksjonsapparat med utvidelse av kjøleanlegg, pakkemaskiner og prosessmaskiner er det som skal skje hos oss i løpet av inneværende år.

 4. Jeg forventer et utfordrende 2021, men har god tro på vekst i det året vi nå har tatt fatt på.

Guro Espeland

Daglig leder, Jæder AS, Ålgård

 1. Vi har ikke fått alle tallene på plass, men som leverandør til storhusholdningsbransjen, ble 2020 dårligere enn planlagt.

 2. Dessverre måtte vi permittere staben i mars,og den viktigste enkelthendelsen ble derfor den dagen da vi fikk bort alle permitteringene.

  Vi fikk åpnet 1000 kvadratmeter ekstra lokaler høsten 2020. Krydderlageret og fryselageret ble noen måneder utsatt i 2020. Automatlageret på frysen skal ferdigstilles nå i 2021.

 3. Det er vår oppgave å se på kontinuerlig forbedring i produksjonen og det jobbes kontinuerlig med å se på oppgraderinger.

 4. 2021 blir et tøft år med svingninger i markedet. Vi starter opp nyåret med strengere restriksjoner, og det gir våre kunder ekstremt vanskelige forutsetninger å drive restaurant på.

  Nå er vi nødt å være endringsvillige og alltid se etter mulighetsrom. Jeg er imponert og stolt av hva vi har fått til i 2020, tross et vanskelig år. Vi har lært utrolig mye og er klare for å løse 2021 på den beste måten sammen med våre kunder.

Reidar Kuraas

Daglig leder, Kuraas AS, Narvik

 1. Samlet sett ble 2020 et bra år for vår bedrift med tanke på pandemien som traff oss i starten av året.

  Det resulterte i en salgsøkning på sju prosent totalt. God økning i dagligvaremarkedet dekket nemlig opp for nedgangen i HORECA-markedet.

 2. Der må bli lanseringen av vårt nye Street Food-konsept som ble godt mottatt i hele landsdelen. Dessuten opplevde vi i fjor en fantastisk salgsøkning av vår premium påleggsserie.

 3. Vi tenker å installere en helautomatisk påleggslinje i løpet av 2021. Det vil bidra til at vi styrker oss ytterligere i dette produktsegmentet.

 4. Så lenge vi klarer å holde smitten borte fra fabrikken og ansatte (noe vi heldigvis klarte i 2020) ser jeg positivt på 2021.

  Dette året vil nok bli sterkt preget av pandemien, slik at mye av den økte innenlandske omsetningen nok vil vedvare. Det vi er mest spent på nå, er hvordan tilgangen på norsk råvare vil utvikle seg utover i året.

Dag Freddy Henriksen

Daglig leder, Matbørsen AS, Stokke, Vestfold

 1. 2020 ble for oss, som for mange andre bedrifter, preget av stor usikkerhet. Våre varer er avhengig av besøk i butikkene og vi ble truffet hardt av nedstengningen i mars. Heldigvis løsnet det og dagligvarehandelen har levert knallgodt fra sommeren og helt ut. Serveringsmarkedet sliter naturligvis som følge av stengte kantiner, men totalt så ender vi med noen få prosent vekst og et resultat i området som i 2019.

 2. Nedstengingen i mars var uvirkelig og kom som et sjokk. Vi tilpasset oss og ting fløt bra, men dessverre fikk vi et smitteutbrudd og et betydelig antall medarbeidere i karantene mot slutten av året. Enkelthendelser er det mange av, men «korona» sier det meste.

 3. Det er fremdeles betydelig usikkerhet i markedet. Foreløpig vil vi fortsette å levere gode produkter dag for dag innenfor de retningslinjene vi forholder oss til med tanke på smittevern.

 4. Jeg er positiv innstilt. Vi har lært mye av 2020 og samfunnet vender seg til den nye normalen. Jeg tror vi har et spennende år i vente og håper vi unngår ytterligere nedstenginger. Det holder nå!

Siste saker