– Verdivurdering ved kjøp og salg av bedrifter

Før et eierskifte må det gjennomføres en verdivurdering. Her er en kort innføring i de vanligste metodene. Kjøttbransjen vil i en artikkelserie, ved hjelp av firmaet Bright Performance, belyse ulike tema… Les mer

Før et eierskifte må det gjennomføres en verdivurdering. Her er en kort innføring i de vanligste metodene.

Kjøttbransjen vil i en artikkelserie, ved hjelp av firmaet Bright Performance, belyse ulike tema knyttet til generasjonsskifte og eierskifte. Og det sentrale spørsmålet også for mange ledere i vår bransje er dette: Hva gjør du som bedriftseier med bedriften når du skal gjøre noe annet?

– Neste generasjon eller selge eksternt? (Bladet Kjøttbransjen nr.7 2023)
– Verdivurdering ved kjøp og salg av bedrifter (del 2) (Bladet Kjøttbransjen nr.1 2024)

Bedrifter er unike med sine ansatte, tjenester, varer, distribusjon, merkevarer og andre unike verdier. Det viktig å synliggjøre disse verdidriverne.

Neddiskontert kontantstrøm (DCF)

DCF er en metode som tar hensyn til både resultatene og forventning til fremtidig vekst, investeringer, driftsmarginer og flere andre faktorer.

– En investor er alltid interessert i hvilken «cash» som vil komme fra bedriften fremover, og DCF er en beregning av verdien på fremtidig kontantstrøm.

Kontantstrøm, (free cash flow), beregnes slik: – I vår beregning tillegger vi høyere verdi på kontantstrømmer som mottas i nær fremtid, enn det som mottas lenger frem i tid. Risikoen for estimatene er større jo lenger frem i tid vi ser. Sentralt er nåverdieffekten, altså det at nåverdien av en krone om fem år, er lavere enn nåverdien av en krone i dag.

Leverage buyout (LBO)

Avkastningsberegningsmetoden (LBO) er en modell som vanligvis benyttes av private equity-selskaper, og den forutsetter et videresalg. Modellen beregner forventet avkastning basert på et krav man setter (IRR), hvordan oppkjøpet skal finansieres og forventet exit multippel.

Multipler er den tredje metoden som nær sagt alltid benyttes av Bright Performance. Den er enkel å forstå og beregner verdi vet man multipliserer et gitt resultat, som regel resultat før avskrivninger, finans og skatt, med en sammenlignbar multippel i bransjen. Ofte brukes siste avlagte årsregnskap, eller for eksempel gjennomsnitt av siste to år pluss prognose for inneværende år.

– Bør du ha et holdingselskap? (Bladet Kjøttbransjen nr. 2, 2024)

Fordeler og ulemper

Fordeler:

  • Enkel å benytte og enkelt å sjekke grunnlaget
  • Ved å benytte driftsresultat før avskrivninger, finans og skatt (EBITDA) slipper man å kalkulere fremtidige avskrivninger og investeringer.
  • Mulig å finne sammenlignbare multipler

Ulemper:

  • Multipler er basert på historiske tall, og tar ikke hensyn til et fremtidig potensial, eller behovet for fremtidig kapital.
  • Metoden gir ingen god indikasjon på fremtidig kontantstrøm.
  • Hensyntar ikke selskapets investeringsbehov.
  • Fordi metoden er såpass enkel å forstå ser vi ofte at denne benyttes som eneste metode.

Kvalitative metoder og balanseverdier

I enkelte tilfeller er det ingen av de tradisjonelle metodene som passer selskapets situasjon, og da kan vi benytte kvalitative metoder, balanseverdier, slakteverdi og annet.

I praksis vil vi i Bright Performance alltid benytte flere metoder for å vurdere selskapsverdi, etter hva som skal oppnås. Det er forskjell på metoders egnethet ved eksternt salg, til et generasjonsskifte eller ved fusjoner, fisjoner og sammenslåinger.

– Verdivurdering beregnet med bare én metode i de fleste tilfeller gi et feilaktig eller delvis misvisende resultat, og du bør ta diskusjonen om metodevalg før du setter i gang.

Siste saker