Villsvin kan bli et alvorlig problem for norske bønder

Det må tas grep raskt om ikke Norge skal få et reelt villsvinproblem i løpet av de nærmeste årene. Ivårt naboland Sverige anslås det at 40 prosent av landets bønder… Les mer

Det må tas grep raskt om ikke Norge skal få et reelt villsvinproblem i løpet av de nærmeste årene. I
vårt naboland Sverige anslås det at 40 prosent av landets bønder er negativt påvirket av villsvin.

Av Per A. Sleipnes

Skader på avlinger for rundt sju prosent av totalverdien, er situasjonen i Sverige akkurat nå. Totalkostnadene for den store villsvinbestanden i Sverige er beregnet til rundt 1,7 milliarder svenske kroner og det meste skriver seg fra kostnader knyttet til landbruket.

Østfold og Hedmark

Det framkommer i et notat som Agri Analyse har utarbeidet på oppdrag fra bl. a Norsvin og Animalia. Her slås det fast at Norge er i ferd med å få en villsvinbestand som kan spre seg til fruktbare jordbruks- og skogsområdene i hele Sør-Norge. Med fare for smitte av afrikansk svinepest som dystert bakteppe, skaper dette betydelig bekymring. Og det er særlig i Østfold og deler av Hedmark at vi ser en klar økning i bestanden av villsvin de siste årene.

Under radaren

– Villsvinet i Norge er en art som på mange måter har gått under radaren, tatt i betraktning det store nasjonale skadepotensialet dyret representerer. I dag er det her i landet lite fokus på spredning av arten og potensialet for skader i jordbruket. Med tanke på de utfordringene dette gir Norge på nasjonalt nivå dersom landet skulle få kraftig bestandsvekst slik Sverige har fått, er det viktig å ta utfordringene på alvor allerede nå. Om fem år kan det vise seg å bli svært vanskelig å begrense bestanden gjennom regulær fangst og jakt, fastslår daglig leder i Agri Analyse, Chr. Anton Smedshaug.

– Må lære av Sverige

I vårt naboland Sverige skytes det nå mer villsvin enn elg. Allikevel er villsvinbestanden der ikke under kontroll. For tre år siden ble det skutt 100 000 villsvin, mot 80 000 elg i Sverige. Nå mener Agri Analyse at vi må lære av
det som har skjedd i vårt naboland og sette i verk tiltak for å hindre at det samme skjer i Norge.

Haldenvassdraget

– Mye tyder på at Norge står ved en korsvei i bestrebelsene på å begrense bestanden av villsvin. Denne bestanden har til nå ligget relativt lavt, men arten utvider seg nå både i antall og i leveområder. I vårt notat skisserer vi noen forvaltningstiltak som kan settes i verk for å begrense skadevirkningen både på kort og lang sikt. Målsettingen Norge må i denne sammenhengen, bør være at det ikke skal være suggeflokker her i landet. Alle sugger med såkalte kultinger bør tas ut i området vest for Haldenvassdraget og vest for Glomma. Det er dessuten viktig å forby generell fôring, tillate åtefôring med særskilte automater som strør ved tilstedeværelse
av ville svin til bruk ved avskyting. Fri avskyting av svin må også videreføres, understrekes det i notatet fra Agri Analyse. Det pekes også på at generell skuddpremie bør innføres på villsvin i arbeidet med å få kontroll på bestanden.

1000 villsvin

– Hvor mange villsvin tror du finnes i Norge i dag?

– Det kan fort være rundt 1000 villsvin i Norge i øyeblikket. Bestanden vokser raskt i det sørøstlige Østfold, selv om vi vet at det er felt over 100 dyr i året de siste årene, konkluderer Chr. Anton Smedshaug.

Siste saker