Kvalitet og kompetanse

Fagområdet mattrygghet er omfattende og tar for seg alt som har med trygg mat å gjøre – fra dyret slaktes og frem til kjøttproduktet emballeres og skal merkes riktig.

Kundene og myndigheter har stadig mer oppmerksomhet rundt matens kvalitet og på matsikkerhet. I tillegg stilles det strenge krav til informasjon om ingredienser, allergener, opprinnelse, matvareemballasje og sporbarhet.

Gode kvalitetssystem er ofte suksessfaktoren som gjør om en kjøtt- eller eggbedrift lykkes i markedet. Arbeidet bidrar blant annet til å tilfredsstille eksterne og interne krav, å forebygge feil og mangler og å redusere kostnader. Kvalitetssystemet er ofte et sett av prosessbeskrivelser, prosedyrer, metoder, verktøy og lignende som benyttes i prosjektgjennomføringen. Kvalitetslederne i bedriften har ansvaret for det kontinuerlige kvalitetsarbeidet.

KLF kan bistå medlemsbedriftene og kvalitetslederne med å utarbeide driftsrutiner og systemer for å ivareta alle krav til mattrygghet og nødvendig dokumentasjon.

Vi har som mål å heve kvalitet hos alle medlemsbedriftene gjennom å formidle kunnskap, bidra til kunnskapsdeling, delta i relevante FoU-prosjekter og koordinere kvalitetslederne.

I tett samarbeid med medlemsbedriftene holder vi oversikt over gjeldende krav knyttet til hygiene-, produktsikkerhet og kvalitetsstyring. I praksis betyr det at vi er oppdatert og informerer om gjeldende regler. Vi kommer også med forslag til hvordan bedriftene kan implementere nytt regelverk i praksis, og vi hjelper til med håndtering av avvik og bistår når det brenner.

Er bedriften din medlem hos oss får kvalitetslederen din tilbud om å delta i KLFs kvalitetsledernettverk. Vi arrangerer digitale og fysiske samlinger flere ganger i året der vi bygger nettverk, utveksler erfaringer og presenterer oppdatert informasjon til bedriftene.

KFL gir råd og medlemsveiledning på områdene: Lovverk, HACCP, myndighetskontakt, personalhygiene, renhold, vannforsyning, matforgiftning, internkontroll, kvalitetskontroll, kvalitetssikring, sporbarhet, beredskap, avvik og korrigerende tiltak, revisjon, dokumentasjon, sertifisering og akkreditering.