Regler for NM-konkurransen

Fellesbestemmelsene gjelder for bedrifter som deltar i NM i kjøttprodukter og tidligere har deltatt. Nye bestemmelser som tilføres vil ha en overgangstid i forhold til deltakere i tidligere konkurranser.

Påmelding: Produktet påmeldes i klasse, og eventuelt spesialklasse, slik klasseinndelingen er satt opp. Det er bedriftens ansvar å melde på i korrekt klasse. Ta kontakt med arrangøren dersom du er i tvil. Alle påmeldte produkter skal betale deltakeravgift. Påmelding av produkt betyr at konkurransevilkår og bestemmelser er akseptert. Skoler kan melde på ett produkt i klassen medisterkake, kryss samtidig av i spesialklassen skolemesterskap. Skolen betaler ikke deltakeravgift for dette produktet (se mer detaljer i klasseinndeling).

Betaling: Dersom deltakeravgift ikke er betalt innen forfallsdato kan arrangør droppe bedømming, utsette premiering, droppe produktene fra resultatlistene, og/eller unnlate å sende bedriften dommernes tilbakemelding. Dersom bedriften som melder på har manglende betalinger (uomtvistet) til arrangør kan påmelding bli avvist.

Flytting mellom klasser og grupper: Produkter som er påmeldt i en klasse/gruppe, og som enten ved påmelding eller bedømming anses å tilhøre en annen klasse/gruppe vil av arrangør bli flyttet til denne. Eventuelle følger av påmelding i feil klasse/gruppe er deltakernes ansvar.

Deltakelse:

Et produkt kan kun delta i den årlige konkurransen én gang og i én klasse. Eksempelvis kan ikke en påleggstype både meldes på som delikatessepålegg og hverdagspålegg.

Unntak er eksempelvis:

  • et produkt som inngår som bestanddel i et annet produkt. Eksempelvis pinnekjøtt eller medisterkaker som inngår i ferdigmat/komplett måltid.
  • påleggsklassene der produktet selges hele og oppskåret (f.eks i forbrukerpakning og til ferskvaredisk). Dette må fremgå i produktbeskrivelsen.

Produkter som kan delta i konkurransen er standard produkter, produsert av en kommersiell virksomhet, som er tilgjengelig for forbruker i dagligvarehandelen, spesialforretning/-utsalg, serveringssteder eller tilsvarende. Unntatt er videregående skolers anledning til å delta i skolekonkurransen, der produkter produsert av elevene kan delta.

Det er produkteier (varemerkeeier) som har rett til å melde produktet på konkurransen. Deltakelse med annen produkteiers produkt er ikke tillatt, med mindre konkret avtale mellom påmelder/produsent/produkteier foreligger. Det er bedriften som melder produktet på i konkurransen som er ansvarlig for at dette er i orden. Brudd på dette kan resultere i diskvalifikasjon av alle bedriftens påmeldte produkter, og at oppnådde resultater/medaljer/priser kan trekkes tilbake.

Bedriften som melder på produktet er den som vil fremgå på resultatlister og i medieomtale. Det er produktnavnet brukt i påmeldingen som vil fremgå på resultatlisten.

Standard produkt: Det er bedriftens standard produkt av aktuell vare som skal delta i konkurransen og sendes inn. Bruk av spesialproduserte produkter er ikke tillatt. Feilvarer bør lukes ut slik at de ikke sendes inn. Arrangøren kjøper hvert år kontrollprodukter som bedømmes opp mot de innsendte produktene. Ved større avvik vil det være opp til hoveddommer å avgjøre om det innsendte produktet ansees spesialprodusert, og eventuelt diskvalifiseres fra konkurransen. Mindre avvik vil kunne bety poengtrekk for ujevn produktkvalitet.

Informasjon om produktet:
Produktbeskrivelse gir deg mulighet til å fortelle dommerne hvordan produktet er ment å være. Produktbeskrivelsen skal legges inn ved påmelding av produktet. Den må være konsis og relativt kort (plassbegrensing). Kun på den måten vil den følge produktet frem til dommerne. Den gir dommerne et grunnlag til å bedømme produktet korrekt. Produktbeskrivelsen bør fortelle hvordan produktet skal være (utseende, konsistens, smak, størrelse m.v, f.eks: grov og saftig medisterkake ca 4 cm i diameter med tydelig kryddersmak) og bruksområde (tradisjonell middag sammen med poteter og grønnsaker).

Informasjon som kan knytte produktet mot produsent, krydderleverandør el.l. som gjør at den anonymiserte bedømmingen ikke kan overholdes tillates ikke. Ved å oppgi f eks Noreg si mest etne fårepylsa fra Voss og egenprodusert økologisk fenalår av egne sauer og liknende i produktbeskrivelsen gir man dommerne et hint om produsenten. Arrangøren går gjennom og omskriver/kutter i produktbeskrivelsen dersom vi ser den ikke tilfredsstiller instruksene.

Produktbeskrivelser som går på tvers av det produktet utgir seg for å være (gjennom type eller navn) eller prøver å legitimere feil, vil bli strøket fra beskrivelsen og vil ikke bli tillagt vekt under bedømmelsen. (Eks «Hot Jalapenopølse» med beskrivelsen: «mild krydret grillpølse …» eller lammerull: «saftig og lekker hel lammerull – » skivene skal falle fra hverandre ved oppskjæring» eller pølsen skal ha hull.)

Produktbeskrivelsen skal være informativ og unik for hvert produkt. Den skal gi dommerne konkret informasjon om produktet, om hvordan du ønsker produktet skal være. Også fint om det står om den er sendt inn som hel eller slicet, dersom begge varianter er mulig.
Det skal ikke brukes felles tekst på produktene om bedrift, produksjon, råvarer eller annet (eks våre produkter er laget av de beste råvarene og gjort av bedriften i generasjoner.

Kjøkkenbeskrivelse er en veileder til kjøkkenet om håndtering av produktet. Denne må også fylles ut i påmeldingsskjemaet.

Kontaktinformasjon: E-post vil være hovedkommunikasjon med bedriften. Bedriftens postadresse vil benyttes i mediedekning og ev. tilsending med ordinær post. Kontaktpersonen i bedriften vil motta epost om innsending og ev. bli kontaktet på mobiltelefon ved behov for rask dialog. Vedkommende må være tilgjengelig og lese e-post flere ganger pr dag før og under innsendings- og bedømmingsperioden.

Fakturaadresse/ epost (ev c/o) må oppgis dersom den er forskjellig fra bedriftens adresse. Faktura sendes pr epost (EHF er mulig).

Innsending: Bedriften mottar informasjon om mengde, merking og innsending av produktene, tentativt i uke 41. Dersom bedriften ikke overholder fristene for innsending, produktene mangler merking, eller er sendt i for liten mengde, kan det bety at produktet ikke vil kunne bli bedømt.

Holdbarhet: Produktene må ha holdbarhet på minimum 7 dager etter innsending. De vil bli bedømt gruppevis innen hver klasse, og bedømmingen strekker ut over flere dager. Produkter som er uegnet for konsum, for eksempel sure, vil ikke bli bedømt.

Klargjøring til bedømming: Produktene klargjøres på et kjøkken og produktene varmes og slices med det utstyr som finnes der. Det betyr at koking, damping og steking i panne vil bli brukt. I klasseinndelingen er det beskrevet hvordan tilberedning vil være for noen produktyper og hvor lang tilberedningstid som tillates. I kjøkkenbeskrivelsen skal det angis om produktene skal ha spesiell tilberedningsmåte, -tid og -temperatur. Kjøkkenet tar beslutning på den konkrete tilberedningen.

Tilbakemelding: Produktene bedømmes av en høyt kvalifisert fagjury. Juryen er oppdelt i dommerbord som gir en felles tilbakemelding på produktet. Hver dommer gir individuelt poengscore som danner grunnlag for poengsummen produktet oppnår. Overordnete områder for bedømmingen er råvarer og innsatsmidler, utseende og ytre finish, utseende snitt, lukt og smak samt konsistens. Tilbakemeldingen gir bedriften nyttig informasjon for, om mulig, å forbedre produktet.

Ferdigmat vil bli bedømt av eget dommerbord med egne kriterier.

Bruk av resultater: Vinnerne vil både gjennom pressearbeid og egen bruk av resultatene ha stor glede og markedsføringsverdi av resultatene. Det oppfordres til at deltakerne benytter titler og medaljer i markedsføring og merking av produktene. Positiv markedsføring av egne resultater er ønskelig.

Gyldighet: Markedsføring av oppnådde resultater og bruk av merker på produktet frem til neste gang klassen bedømmes i NM (normalt 2 år) er alltid uproblematisk. Dersom markedsføringen benyttes i lengre tid skal merket og årstall for oppnådd resultat tydelig fremgå enten slik; «Norgesmester i pølser 2012», eller ved at merket som er trykt på emballasjen er så stort at årstallet tydelig kan leses (merket må være minst 4 cm i diameter).

Mindre merker kan unntaksvis brukes for å dokumentere varig produktkvalitet gjennom mange NM, eks ved at merker for gull i 2010, sølv i 2012, gull 2014 og 2016 står trykt samlet.

NB! Det er produktet som har oppnådd tittelen, ikke bedriften. Det er produktet som kan profileres og omtales, som f.eks Norgesmester.

Forandring på produktet: Resultatene kan benyttes i to år gitt at det har samme produktnavn, produsent og mindre justeringer i råvare/sammensetning/produksjonsmåte. Dette åpner for at et produkt som har oppnådd sølvmedalje og fått dommerkommentarer om lite krydder kan justere resept og bruke resultatene. Flytting av produksjonssted er også OK.

Med de begrensningen som står andre steder i fellesbestemmelsene så kan resultatene benyttes ut over 2 år, så lenge produktet har samme navn (produktnavn og produsentnavn), sammensetning og produksjon som det som ble bedømt og står i resultatlisten. Dersom resept (inkl. krydderblandinger m.v.), tilvirkningsmåte, produksjonssted er forandret (inkludert forbedret) skal resultater/ merker ikke lengre benyttes. Bedriften må da få produktet bedømt i nytt NM.

Dersom produktet selges under flere produktnavn, f.eks. både under egen merkevare og som en annen aktørs EMV tillates profileringen kun på produktnavn og produsentnavn som står i resultatlisten.

NB! Et produkt kan kun delta en gang, og det er produkteier som bestemmer. Påmelding av samme produkt med to forskjellige navn – eller både av produkteier og varemerkeeier – er ikke tillatt da det ikke er klart hvem som er reell produkteier. Produktene vil bli strøket av resultatlisten.

Ved markedsføring av totalt oppnådde resultater for en produktgruppe eller bedriften totalt sett, må grunnlaget være lett tilgjengelig for alle via bedriftens nettsider eller konkurransens nettsider (www.kjottprodukter.no). På den måten kan bedriften f.eks. reklamere med «våre spekepølser har oppnådd over 20 medaljer i NM».

Markedsføring der konkurrenter eller deres produkter eller resultater blir rakket ned på, eller det kan oppfattes slik, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt til spekulativ bruk av resultater i merking, reklame eller presseomtale (f.eks. Norges beste kjøttkake for et produkt som har en gullmedalje og ikke har fått tittelen Norgesmester). Fremheving av resultat fra tidligere konkurranser, når resultatene fra en ny konkurranse og nye Norgesmestere er kåret, må skje slik at det er like tydelig når resultatene er oppnådd som selve resultatet (f.eks. Norgesmester pølse 2004 i overskrift med like formatering av tegnsett). Dersom brudd på disse bestemmelsene avdekkes, har arrangøren rett til å kreve at markedsføringen umiddelbart stoppes, og at feilaktige merkede varer tilbakekalles fra handel. Arrangøren vil kunne ta kontakt direkte med den som reklamerer (kjede, kiosk ol.) Alt ansvar og alle kostnader knyttet til feil bruk av resultatene påfaller bedriften.

Inndeling og kåring:
I invitasjonen til konkurransen defineres inndelingen. Arrangøren kan slå sammen og dele opp klasser ut fra påmeldingen i dem. Medaljer oppnås og vinnere kåres når deltakelsen er tilstrekkelig stor og kvaliteten på produktet er god. Totalt tildeles det medaljer – gull, sølv og bronse – totalt til rundt 1/3 av de deltakende produktene.

Konkurransene vil fra et år til neste bytte på fokus – f.eks. fra grillmat og spekemat (2018) til julemat/pålegg (2019) og grillmat/spekemat (2020). På den måten vil en tittel normalt være regjerende i 2 år.

Kåringsarrangementet er et lukket bransjearrangement for deltakende bedrifter, NM-dommere og stab under bedømmingen, samarbeidspartnere, KLFs medlemmer og andre inviterte gjester.