Hvorfor være medlem?

Norge trenger en sterk privat kjøttbransje som representerer konkurransen og mangfoldet i markedet. For å sikre vår bransje fornuftige rammebetingelser og konkurransevilkår i forhold til de utfordringer vi står overfor, må vi stå sammen for å bli hørt. Ditt medlemskap i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er viktig både for fellesskapet og for deg.

Medlemsfordeler: 

  • Ved å være medlem i KLF støtter bedriften opp om det viktige næringspolitiske arbeidet som KLF utfører for å sikre private kjøttbedrifter i Norge best mulig og likest mulig rammevilkår i forhold til andre norske aktører og internasjonale konkurrenter innen kjøttbransjen.
  • KLF jobber sammen med medlemmene for å sikre medlemsbedriftene tilgang på råvarer, og vi eier eller administrerer en rekke dataløsninger.
  • Medlemskapet gir din bedrift tilgang på et næringspolitisk fagmiljø som kan bidra med innsats på overordnet nivå i forhold til utforming av næringspolitikken, avklaringer i forhold til konkret forståelse og bruk av virkemidler innen næringsutvikling samt direkte hjelp til bedrifter som trenger bistand i enkeltsaker.
  • KLF-medlemskapet gir din bedrift tilbud innen flere fagfelt; juridisk, økonomisk og politisk.
  • Medlemskapet i KLF gir også tilgang til den beste fagkompetansen innen mattrygghet, matlov og forskrifter samt opplæring som din bedrift trenger.
  • KLF jobber internasjonalt, nasjonalt og lokalt for å få et fornuftig lov- og forskriftssystem for kjøtt- og fjørfebransjen. Videre tilbyr KLF den enkelte bedrift opplæring og bistand til å implementere og etterleve lover og regelverk, samt håndtere dialogen og samhandlingen med matmyndighetene på best mulig måte.
  • KLF tilbyr generell og/eller tilpasset opplæring innen alle deler av verdikjeden fra produksjonsdyr til ferdig produkt i butikk til våre medlemsbedrifter.
  • KLF-medlemmer får hjelp og assistanse til rabatterte priser og har tilgang på kompetanse fra KLF og samarbeidspartnere dersom det skulle oppstå krisesituasjoner eller inntreffe ekstraordinære hendelser.
  • KLF bygger samhold og skaper møteplasser for sosialt og faglig påfyll for den private kjøttbransjen. Vi arrangerer blant annet NM i Kjøttprodukter, bransjeturer, ERFA-samlinger, kursvirksomhet og kvalitetsnettverk for medlemmene.
  • Medlemskap i KLF gir automatisk medlemskap i Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontor (KS). KS ivaretar praktisk medlemsservice og andre aktiviteter rettet mot medlemsbedriftene som kurs, rådgivning, forretningsorienterte prosjekter, studieturer, o.l. som det ikke er naturlig at en næringspolitisk organisasjon har ansvar for.