Dyrevelferd

I Norge har vi et strengt regelverk for hvordan dyr skal ha det. Regelverket sier blant annet at bonden må ha kunnskap om stell av dyr og om hva som skal til for at dyr skal ha god velferd. Mattilsynet er den offentlige myndigheten som fører tilsyn med regelverket. De følger med på om bøndene følger regelverket og om dyra har det godt på gården.

Gjennom vårt eieskap i Animalia AS, bransjens kompetansesenter, jobber KLF kontinuerlig med å løfte dyrevelferden på alle dyreslag. KLF har i tillegg ansatt to veterinærer som følger opp medlemmene og Animalias arbeid.

Velferdsgjennomgang svinebesetninger


Trives grisene i fjøset og hvordan er rutinene om det oppdages sykdom i besetningene? KLF drar på velferdsgjennomgang på oppdrag fra medlemsslakteriene.

Les mer

Møt utfordreren Hampshire


ScanPig ble etablert i 2005 for å sikre produsenter som leverer til private slakterier tilgang til såkalt “tredje rase”.

Les mer

KLFs effektivitets-kontroller


Gjennom KLFs eierskap i bransjens kompetansesenter, Animalia, får medlemmene tilgang på kompetanse, forskning og utvikling samt bransjeretningslinjer rundt kjøtt og helse.

Les mer

Dyrevelferdsprogram


Besetninger som er med i et dyrevelferdsprogram samarbeider med veterinær om å vurdere velferden til dyrene, forutsetningene dyrene har for god velferd, og tiltak for å forbedre den.

Les mer

Helsetjenestene


Animalia jobber med forebyggende helsearbeid og organisert sjukdomsbekjempelse for næringen blant annet gjennom de fire helsetjenestene de koordinerer og leder.

Les mer på Animalias nettsider