Strategiske eierskap

KLF har foruten egne selskap betydelige eierinteresser i flere selskap knyttet til kjøtt- og fjørfebransjen. Gjennom eierskapene bidrar KLF til strategiske tilpasninger i bransjen som er hensiktsmessig for medlemmene.

Bransjens kompetansesenter


Logo Animalia AS

Animalia AS tilbyr kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelse-tjenester, driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling. Animalia skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon.

KLF eier 34 prosent av selskapet, Nortura eier resten.

Gå til Animalias nettsider

Ikke et gram går til spille


Biosirk Norge skaper verdier gjennom resirkulering av organisk avfall. Selskapet håndterer kadaver, hester fra ridesenteret, kjæledyr fra veterinærklinikker og slakte- og skjæreavfall fra Norsk fisk- og kjøttproduksjon. Gjennom foredling blir råvarene forvandlet til animalsk protein og brukes i kraftfôr, gjødsel, sementproduksjon eller til biodiesel.

KLF eier 23 prosent, resten eies av Nortura og Daka Denmark AS.

Gå til Biosirks nettsider

Utfordrer på smak og produsentøkonomi


ScanPig ble etablert i 2005 for å sikre produsenter som leverer til private slakterier tilgang til såkalt “tredje rase”. I 2017 ble Norsk Duroc etablert og private slakterier sikret seg gjennom eierskap tilgang på duroc. Til tross for at bonden nå kan velge fritt mellom Hampshire og Duroc, har salget av Hampshiresemin vært stabilt, og ligger per februar 2019 på rundt 15 prosent av salget fra Norsvin.

KLF eier 70 prosent av ScanPig, resten eies av tre private slakterier.

Les mer om ScanPig

Variabler med verdi


Samvirkeselskapet Landbrukets Dataflyt bidrar til bedre samhandling mellom aktører i og utenfor landbruket. Gjennom tjenester for avregning, fakturering, regnskap, husdyrstatus og offentlig rapportering skal selskapet bidra til store gevinster for næringen. Produsentregisteret er en del av selskapet.

KLF eier 5,5 prosent av selskapet

Gå til Landbrukets Dataflyts nettsider

Måling av CO2-avtrykk


Formålet er å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk gjennom bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk. En samlet næring vil tilrettelegge for mer klimaeffektiv norsk matproduksjon, gjennom utvikling av bedre systemer for dokumentasjon og beregning av potensialet for
redusert klimaavtrykk på hvert enkelt gårdsbruk.

KLF en av 17 andelseiere i samvirkeselskapet.

Gå til Klimasmart Landbruks nettsider

Bransjens viktigste blader


Fagbladet Kjøttbransjen og Bladet Kjøtt & Eggprodusenten gis ut av KLF Media, som er et datterselskap av KLF. Bladet henvender seg til målgrupper langt utenfor egne rekker; norske bønder, kunder i dagligvare- og HORECA markedet, så vel som en lang rekke politikere, presse og opinionspåvirkere. Bladene har egne nettsider og er på plass i sosial medier.

KLF eier 100 prosent av selskapet.

Gå til bladet Kjøttbransjens nettsider

Andre mindre eierskap


Norsk Kjøtthandel AS – KLFs eierandel: 0,191 prosent
Norsk Metallgjenvinning AS – KLFs eierandel: 1,905 prosent
Norsk Returkartong AS – KLFs eierandel: 0,571 prosent 
Plastretur AS – KLFs eierandel: 1,43 prosent