Vedtekter for KLF

Vedtatt på landsmøtet 6. juni 2019.

§ 1 FORMÅL – Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har til formål å ivareta den private kjøtt- og fjørfebransjens felles interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art samt å representere næringen utad.

KLF skal:

a) Sikre best mulig konkurranselikhet og rammebetingelser for kjøtt- og fjørfebransjen generelt, og for medlemmene spesielt.
b) Bidra til økt konkurransekraft gjennom kompetansegivende bransjerettede tiltak.
c) Arbeide for tillit til og størst mulig forbruk av kjøtt og fjørfebaserte produkter.
d) Arbeide for at de private kjøtt- og fjørfebedrifter får høyest mulig markedsandel.
e) Arbeide for at næringsmidler som inneholder norsk kjøtt og egg er konkurransedyktig med importerte ferdigvarer.
f) Øke samfunnets bevissthet om omfanget og betydningen av den private kjøtt- og fjørfebransjen og organisasjonens medlemsbedrifter.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er eneeier av KLF Servicekontor AS og skal gjennom dette selskapet yte medlemmene i KLF service og informasjon i henhold til KLFs vedtekter og styrets beslutninger.

§ 2 MEDLEMSKAP

Som medlemmer kan opptas norske selskap* og enkeltmannsforetak som produserer og/eller omsetter kjøtt, kjøttvarer, kjøttbaserte produkter, livdyr, egg, eggprodukter og slakteribiprodukter og som arbeider innenfor KLFs interesseområde.

Børsnoterte selskaper kan uansett ha medlemskap i KLF.

I konsern må medlemskap omfatte alle selskapene som har virksomhet innen KLFs interesseområde. Selskap innenfor dagligvare- og storhusholdningsmarkedet kan opptas som medlem såfremt de tilfredsstiller kravene som lærebedrift i Butikkslakterfaget.

Eggpakkeriene må være godkjente av Mattilsynet

For selskap med eierinteresser fra norsk landbrukssamvirke gjelder følgende:

  • Landbrukssamvirke samlet må eie mindre enn 50 prosent av selskapet
  • største eier kan ikke være et landbrukssamvirke
  • Representanter fra slike medlemsbedrifter i valgte organer i KLF kan ikke være ansatt eller tillitsvalgt i noen av landbrukssamvirkene på eiersiden

Medlemskap avgjøres av Forbundets administrasjon, men forelegges for styret i tvilstilfelle. Anke over avslått søknad kan rettes til førstkommende landsmøte.

* I henhold til Selskapslovgivningen eller norske selskap som har det alt vesentligste av sin virksomhet i Norge

§ 3 UTMELDELSE

Medlemmer som ønsker å tre ut av Forbundet kan gjøre dette med tre måneders skriftlig varsel. Kontingent betales for den forholdsmessige del av kontingentperioden medlemskapet har eksistert. Medlemmer som ikke har betalt kontingent strykes som medlem tre måneder etter kontingentperiodens utløp, og kan for øvrig ikke gjenopptas som medlem før skyldig kontingent er betalt. Kfr. for øvrig § 15.

§ 4 ÆRESMEDLEMMER

Æresmedlemmer kan opptas ved enstemmig beslutning av styret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til Forbundet og har ingen vedtektsfestede retter eller plikter og er ikke valgbare til organisatoriske verv.

§ 5 KONTINGENT

Medlemmer i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund skal betale kontingent til Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og serviceavgift til KLF Servicekontor AS etter vedtak i Landsmøte. Landsmøtet kan vedta utligning av utgifter som Forbundet har hatt til spesielle felles formål.

§ 6 LANDSMØTET

a. Landsmøtet er Forbundets øverste myndighet og holdes hvert annet år, innen utgangen av juni måned.
b. Rett til å være representert på landsmøtet har vært medlem, det representeres ved en delegat fra ansatte, eiere eller styre og medlemmet bestemmer selv hvem som er dennes delegat. Eventuelle andre representanter fra medlemsbedriften har talerett, men ikke stemmerett. En tilstedeværende delegat kan ved fullmakt også representere ett – 1 – annet medlem.
c. Hvert medlem har en stemme, dog slik at medlemmer med:

16-30 ansatte har 2 stemmer
31- og flere ansatte har 3 stemmer

Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 prosent av medlemmene er representert.

§ 7 LANDSMØTETS INNKALLING

Landsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. Offentlig innkalling er tilstrekkelig.

§ 8 LANDSMØTETS LEDELSE

Landsmøtet ledes av lederen eller valgt dirigent.

§ 9 LANDSMØTETS FUNKSJONER

Landsmøtet skal:
a) Godkjenne delegatene og fullmakter
b) Godkjenne innkallingen og dagsorden
c) Velge to delegater til å medundertegne protokollen
d) Behandle og godkjenne styrets beretning og regnskap
e) Behandle innkomne saker
f) Fastsette kontingent og serviceavgift
g) Foreta valg av leder, nestleder, styremedlemmer og vararepresentanter til styret i nr. orden jf. § 11, revisor og valgkomité
h) Fastsette tillitsvalgtes godtgjøring
i) Foreta eventuelle andre valg
j) Fastsette neste landsmøte

Alle saker avgjøres med alminnelig stemmeflertall hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. Lederens stemme gjør utslaget ved stemmelikhet unntatt ved valgene. Saker som ønskes behandlet må være innsendt innen 1. april det år landsmøtet avholdes (ved vedtektsendring innen 1. mars).

§ 10 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når det er krevet av minst 10 prosent av medlemmene eller av medlemmer som representerer minst 50 prosent av antall årsverk. Det innkalles med minst en måneds varsel av styret.

§ 11 STYRETS SAMMENSETNING

Styret består av 9 medlemmer og 3 vararepresentanter i nummerorden, som velges for 2 år om gangen av Landsmøtet. Valgbare til styret er ansatte, eiere og styrerepresentanter blant medlemmene.

Styremedlemmer/vararepresentanter som trer ut av stilling/funksjon i medlemsbedrift som gjør dem valgbare til styret, eller representerer bedrifter som utgår som medlem, trer ut av styret med umiddelbar virkning.

Styret avgjør om styremedlemmer som har trådt ut av styret og som senere får ny posisjon som gjør dem valgbare kan tre tilbake i sitt styreverv.

§ 12 STYRETS FUNKSJONER

Lederen leder styrets arbeid. Har leder forfall overtar nestleder. Styret avgjør alle saker som ikke hører inn under landsmøtet. Styret kan etter egen vurdering delegere fullmakt til komiteer/utvalg nedsatt av styret.

Styrets arbeidsmåte, oppgaver mv. fremgår i egen styreinstruks. Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er til stede. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styremøte avholdes etter lederens innkallelse og ellers når minst 4 styremedlemmer krever det. Over styrets forhandlinger føres møtebok. Forbundet tegnes av lederen sammen med et styremedlem eller direktøren.

§ 13 VALGKOMITE

Valgte organer i KLF skal sammensettes slik at disse er godt egnet til å ivareta alle ulike interesser i medlemsmassen, se § 11. Sammensetningen skal også ivareta ulike geografiske interesser og tilstrebe en god representasjon fra begge kjønn. Valgkomiteen skal iht vedtatt instruks fremme forslag på:

1. Leder for 2 år
2. Nestleder for 2 år
3. 7 styremedlemmer for 2 år
4. 3 varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge for 2 år
5. 5 personer til valgkomiteen for 2 år
6. Leder av valgkomiteen velges blant valgkomiteens medlemmer.
7. Forslag til fast godtgjøring av tillitsvalgte

§ 14 ADMINISTRASJON

Forbundet skal ha fast lønnet direktør. Denne, og dennes stedfortreder, ansettes av styret som bestemmer lønn og fastsetter instruks for direktørstillingen.

§ 15 EKSKLUSJON

Et medlem som etter styrets oppfatning forgår seg mot Forbundets vedtekter, viser uverdig opptreden eller på annen måte motarbeider Forbundets interesser, kan ekskluderes av et fulltallig styre. Styret kan i slike tilfeller innvilge unntak fra kravet om at alle selskap i konsernet må være medlem. Beslutningen krever 2/3 flertall.

Medlemmet har rett til å uttale seg før styret fatter beslutning. Eksklusjonen kan innankes for førstkommende landsmøte. Dette må være gjort før saken ev. bringes inn for domstolene.

§ 16 OPPLYSNINGSPLIKT

Landsforbundets medlemmer plikter overfor forbundet å gi opplysninger om sine firmaer i den utstrekning forbundet mener at slike opplysninger er nødvendige i henhold til § 1 i disse vedtekter. Forbundet er ansvarlig for at slike opplysninger blir behandlet konfidensielt.

§ 17 VEDTEKTSENDRINGER

Forandringer i disse vedtekter kan kun skje på landsmøtet. Forslag må være innsendt til styret senest 1. mars det år landsmøtet avholdes. Endringsvedtak krever to tredjedels flertall av stemmene på landsmøtet.

§ 18 OPPLØSNING

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund kan bare oppløses når landsmøtet på to påfølgende ordinære møter treffer beslutning herom med ¾ flertall. Etter oppgjør av gjeld og andre forpliktelser skal Forbundets nettokapital anvendes til beste for den private kjøttomsetning. Ved det første oppløsningsvedtak velges et avviklingsstyre som skal være identisk med Forbundets styre valgt etter vedtektenes § 12. Dette styret er ansvarlig for avviklingen av den regulære drift, men skal dessuten utrede og foreslå for det neste landsmøtet disponeringen av nettokapitalen ved Forbundets opphør. På dette landsmøtet skal den endelige beslutning om oppløsning og disponering av formuen foretas. Sistnevnte vedtak fattes med simpelt flertall.

Vedtatt 6. juni 2019