Bærekraft

I Norge har vi kun 3% landareal som kan dyrkes. Det er derfor helt sentralt at vi klarer å utnytte og ta vare på de ressursene vi har til matproduksjon, slik at de som skal leve i framtida, også kan produsere sin egen mat.

FNs anbefaling er at hvert enkelt land benytter egne ressurser og er mest mulig selvforsynt for å kunne møte befolkningsveksten i verden og samtidig nå FNS bærekraftsmål. Det betyr at vi i fremtiden må produsere mer mat i Norge, ikke mindre.

KLF ønsker å bidra til at kjøttproduksjon i Norge kan skje på en enda mer klimavennlig måte enn i dag. Det skjer stadig utvikling av ny teknologi som vil bidra til å redusere landbrukets klimaavtrykk. God agronomi og klimasmart landbruk, vil kunne redusere CO2-utslippene uten at kjøtt- og fjørfeproduksjonen må reduseres.

Gjennom KLFs eierskap i Animalia AS jobber vi med bærekraftig kjøtt og eggproduksjon. Les mer på Animalia AS sine nettsider.