Bestillingene til HORECA-markedet har uteblitt helt og Mattilsynet har tidligere sagt at kun produkter produsert frem til 13. mars kan fryses inn for å unngå matsvinn. Har det skjedd noen endringer her?

Oppdatert svar 20. mars 2020: Mattilsynet sier til KLF i dag at varer som er produsert ut mars måned kan fryses inn hvis nødvendig, siden dette markedet fortsatt er svært ustabilt. Holdbarhet og kvalitet må selvfølgelig vurderes, og varene må merkes med frysedato. Mattilsynet har laget en kort veiledning om dette: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/kjolevarer_som_skulle_ha_gaatt_til_serveringssteder_fremover_kan_fryses_ned.38050

Det anbefales at vi skal vaske felles berøringspunkter oftere, hva betyr det, og hvordan skal vi gjennomføre dette?

Svar 17. mars 2020: Om mulig, utpek en ansvarlig på hver avdeling som skal vaske de felles berøringspunktene. Det sikrer at det gjøres likt hver gang, og at en får minimert antall ansatte som “flyr rundt med såpe, vann og engangsklut”. Det beste er å bruke såpe som bløtgjør overflater og i tillegg fjerner smuss. Såpe er viktigere enn spritservietter. Å bruke spritservietter på tørre overflater kan ikke anses som annet enn et ekstratiltak. Risikovurder de felles berøringspunktene, lag en plan for hvor ofte en skal vaske og hvem som er ansvarlig. Et eksempel på hvordan en sjekkliste kan se ut, finner du her.

Skal det settes inn ekstra tiltak i ferskvaredisken min?

Svar 14. mars 2020: Hvis dere har uemballerte produkter ute i butikken hvor kunder kan hoste og nyse på dem bør dere vurdere om disse heller skal ligge innpakket i disken.  Ansatte i ferskvarediskene må være påpasselig med hygienen, skifte av engangshansker, vaske hender osv. Rengjør kontaktpunkter hyppigere enn ellers. Det er også viktig at de ansatte ikke smitter hverandre slik at mange i bedriften blir syke på én gang.

Skjærelinjer og andre linjer hvor mange folk står sammen – hvordan håndtere det?

Svar 13. mars 2020: De ansatte må være bevisste på hvor tett de står kollegaen sin, og for å unngå smitte mellom kolleger, er det lurt å holde avstand der det er mulig. 1 meter er anbefalt fra myndighetene, og dette bør man forsøke å overholde uansett om man bruker munnbind eller ikke. På ei skjærelinje vil det naturlig være god plass mellom stasjonene, mens det må vurderes hvordan man kan få større avstand mellom ansatte som står rundt for eksempel et bord. Hvis det er ansatte som beveger seg mye frem og tilbake langs linja, bør man finne måter å jobbe på som gjør at alle står litt mer i ro.

Skal alle ansatte bruke munnbind?

Svar 13. mars 2020: Munnbind/ skjeggbind brukes i de avdelinger der det skal brukes. Det er ikke nødvendig med ekstra bruk av munnbind for andre ansatte. Munnbind er vanskelig å bruke korrekt over tid og fører ofte til at man tar seg mer til ansiktet enn nødvendig. Men det er svært viktig at vanlige hygieneregler overholdes. Dette er en god anledning til å ta en runde med de ansatte om viktigheten av dette.

Hva med smittefare mellom to skift, må det vaskes ned og hvor lenge skal det være mellom skiftene?

Svar 13. mars 2020: Full nedvask er ikke nødvendig. Pass heller på at de ansatte ikke har kontakt (nær-) mellom skiftene. De må nok nødvendigvis ha noen kontakt mellom skiftene, men det løses lett med at den ene skiftlederen snakker med den andre skiftlederen i telefon. Hvor lang tid det går mellom skiftene er ikke det viktigste, det viktigste er at de ikke møtes i garderoben. Ett tilleggstiltak kan jo være at de «styrker renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter som dørhåndtak osv. 

Er kjøttbransjen definert som en samfunnskritisk funksjon i forbindelse med å forsyne befolkningen? Har våre ansatte i så fall rett på barnepass når skoler og barnehager stenger?

Svar 16. mars 2020: Regjeringen har avklart dette endelig og det korte svaret er at ja, matproduksjonen er definert som en samfunnskritisk funksjon.
Mer informasjon er her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/disse-ansatte-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-far-tilbud-om-barnehage-og-barneskole/id2693623/

Svar 12. mars 2020: KLF har som utgangspunkt at alle som jobber med praktisk matproduksjon kommer inn under begrepet “samfunnskritisk funksjon”, og derfor har rett til barnepass fra kommunen i forbindelse med stengte barnehager og skoler. Matforsyning regnes som en del av forsyningssikkerheten i samfunnet i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Siden det er kommunen som er ansvarlig for denne ordningen, bør dere opplyse de ansatte om at de tilhører gruppen som har rett på barnepass, eventuelt ta kontakt med kommunen direkte. Sannsynligvis vil tilbudet fra kommunen først og fremst bli gitt hvis begge foreldre jobber innen sektorer med «samfunnskritiske funksjoner». Gi oss gjerne en tilbakemelding hvis dere opplever at kommunene er avvisende. Vi har bedt både departement og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om en tydelig tilbakemelding og kommunikasjon rundt dette, og vil komme med mer informasjon så snart vi har dette. 

Vi blir spurt av lokalt sykehus om vi har smittevernutstyr å avse. Er dette noe vi er pålagt å gjøre?

Svar 20. mars 2020: Nei, dette er dere ikke pålagtMatproduksjonen er definert som en kritisk viktig samfunnsfunksjon, og dere kan derfor si nei til slike forespørsler. Dette støttes også av matmyndighetene. Det er kritisk at matproduksjonen holdes i gang på en trygg måte. Kjøttbedriftene har ulik produksjon, og noen kjøttbedrifter er mer avhengig av slikt utstyr enn andre. Hver enkelt bedrift må derfor vurdere dette og eget behov. Se også sak hos NHO: https://www.nhomd.no/arbeidsforhold-og-tariff/nyheter/2020/smittvernutstyr-hos-mat–og-drikkeprodusenter/

Er det mulig å få forlenget holdbarhetstiden på egg for å bidra til bedre balanse i markedet?

Svar 3. april 2020: Ja. Vi har nå fått sju dager ekstra. En midlertidig forskrift som kom fredag 3. april gjør det nå mulig å forlenge tiden fra legging til eggene omsettes til forbruker fra 21 dager til opptil 28 dager. Det betyr at eggpakkeriene kan holde på eggene én uke lenger hvis nødvendig, og øke holdbarhetstiden med én uke så lenge dere synes det er forsvarlig. Eggpakkeriet må melde fra til Mattilsynet når dere bruker dette unntaket, og må selvfølgelig også ha dialog med kunder om denne endringen i holdbarhet. Fra et mattrygghetsperspektiv er det etter KLFs vurdering helt uproblematisk å forlenge holdbarheten med én uke. Dette unntaket gjelder frem til 1.juni.

Hvordan håndterer vi det om mange slakteriansatte blir satt i karantene?

Svar 12. mars 2020: Det er mange problemstillinger knyttet til karantenebestemmelsene og hva man gjør hvis mange ansatte av ulike årsaker havner i karantene samtidig. KLF jobber mot myndighetene med å få avklart om det er mulig med smidigere karanteneregler for å kunne ivareta matproduksjonen. 

Har barn av personer med samfunnskritisk funksjon rett på å være lenger i barnehagen?

Svar 30. april 2020: Ja, barn av personell med samfunnskritisk funksjon skal ha det samme tilbudet som før barnehagene ble åpnet for alle, selv om barnehagen driver med redusert åpningstid. Det er kommunens ansvar å sørge for dette. Opplever dere problemer, ta kontakt med kommunen direkte. Hvis barnehagen reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.

Hva bør vi tenke på hvis våre ansatte har lastet ned Smittestopp-appen?

Svar 21. april 2020: KLF anbefaler bedriftene om å be sine ansatte om å skru av GPS og bluetooth på “Smittestopp” når de kommer på jobb. KLF har laget en plakat dere kan henge opp i lokalet som en påminnelse om dette. Appen skal få en varslingsfunksjon hvor man mottar en smshvis telefonen har vært i nærheten av en telefon hvor eieren har fått påvist smitte med Covid-19. Deretter kan mottaker av smsta forholdsregler og gå i karantene. Hvis alle ansatte legger fra seg telefonen i garderoben på jobb med påskrudd bluetooth og GPS, kan man lett se for seg at alle ansatte får sms med beskjed om å gå i karantene hvis én ansatt får påvist smitte. Det er ikke klart hvem som kan be ansatte ignorere en slik beskjed om påvist smitte. KLF har bedt myndighetene om flere avklaringer om hvordan appen er tenkt brukt på jobb, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har det. Det vil uansett være behov for manuell smittesporing i en kjøttbedrift hvis én av de ansatte får påvist smitte. Appen har derfor liten verdi inne i en kjøttbedrift med dagens funksjonalitet. Bruk av appen utenfor bedriftens fire vegger er selvfølgelig ok.