Åpenhetsloven legger interne føringer

I 2021 vedtok Stortinget med tverrpolitisk enighet åpenhetsloven – lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Av Mauritz Aarskog, advokat, og Sarah Rehman advokatfullmektig –… Les mer

I 2021 vedtok Stortinget med tverrpolitisk enighet åpenhetsloven – lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Av Mauritz Aarskog, advokat, og Sarah Rehman advokatfullmektig - Østby Aarskog advokatfirma AS

Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er i § 1 å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Hvem gjelder åpenhetsloven for?

Det følger av åpenhetsloven § 2 at loven gjelder for «større virksomheter» i Norge som tilbyr varer eller tjenester i eller utenfor Norge og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge som er skattepliktige i Norge etter norsk intern lovgivning.

Hva som menes med «større virksomheter» er definert i åpenhetsloven § 3. «Større virksomheter» er selskaper som omfattes av regnskapsloven § 1–5 eller selskaper som på balansedagen overskrider grensene for to av tre vilkår; en salgsinntekt på 70 millioner kroner, balansesum på 35 millioner kroner og/eller at gjennomsnittlige ansatte i regnskapsåret overstiger 50 årsverk. Det vil si virksomheter som overskrider terskelen for små virksomheter etter regnskapsloven § 1–6.

Hva må din bedrift foreta seg?

Åpenhetsloven legger føringer for det interne arbeidet i en virksomhet: Det følger av åpenhetsloven § 4 og § 5 at virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger samt redegjøre for disse aktsomhetsvurderingene. Det å utføre aktsomhetsvurderinger omfatter blant annet å kartlegge og vurdere faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser virksomheten måtte forårsaket eller bidratt til og følge med på gjennomføring og resultater av tiltak.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

For å innfri kravene i åpenhetsloven er det viktig å starte med det grunnleggende først. Aller først er det viktig å sørge for at virksomheten har retningslinjer som regulerer ansvar med å redusere risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter.

Deretter er det viktig å skaffe kunnskap om hvor/hvordan virksomheten har/kan ha en negativ påvirkning på disse rettighetene. Videre må virksomheten iverksette arbeid med å følge og vurdere tiltakene for å redusere eller stanse eventuelle negative påvirkninger.

Til slutt er det nødvendig å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

Siste saker