Dyrevelferd for verpehøns er viktig

Dyrevelferd for verpehøns er viktig Norske dyr skal ha det godt, og stadig flere ønsker å vite at maten de kjøper kommer fra dyr med god dyrevelferd. Guro Vasdal Animalia… Les mer

Dyrevelferd for verpehøns er viktig

Norske dyr skal ha det godt, og stadig flere ønsker å vite at maten de kjøper kommer fra dyr med god dyrevelferd.

Guro Vasdal

Animalia

Dokumentasjon av regelverksetterlevelse og økt innsyn i produksjonen vår er derfor nødvendig både for å ivareta tillit og sørge for god dyrevelferd.

Tre program

Bondelagets leder, Lars Petter Bartnes, har selv sagt at alle husdyrproduksjoner burde ha et dyrevelferdsprogram (DVP). Det finnes allerede tre etablerte program: Dyrevelferdsprogram for slaktegris, slaktekylling og kalkun. Det jobbes aktivt med å etablere dyrevelferdsprogram for alle andre husdyrproduksjoner i Norge.

KSL

Fjørfenæringa har selv fastslått i Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i fjørfenæringen at det skal utvikles et DVP for verpehøns.

Hovedformålet for DVP Verpehøns å sørge for dokumentert god dyrevelferd hos norske verpehøns gjennom produksjonsperioden. Dette skal gjøres gjennom god produksjonsstyring, systematisk forebyggende helse- og dyrevelferdsarbeid samt tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse (KSL). For å sikre et hensiktsmessig og gjennomførbart program for både den enkelte bonde og for norsk eggnæring, er arbeidsgruppen bredt sammensatt, og består av produsenter, veterinærer, rådgivere, møller, pakkerier og importører. Arbeidet er ennå ikke ferdigstilt, og forslag til DVP vil bli sendt på høring til relevante aktører i løpet av vinteren.

Alle eggprodusenter

Så langt foreslås det at programmet skal inkludere alle eggprodusenter med mer enn 1000 verpehøner. Siden de aller fleste verpehøns befinner seg i de største besetningene, vil programmet da omfatte mer enn 99 prosent av norske verpehøns. Detaljene i DVP vil beskrives i en bransjeretningslinje, mens enkelte av kravene foreslås inkludert i forskrift, på samme måte som det gjøres i DVP slaktekylling og DVP kalkun.

Elektronisk produksjonskontroll

Fordelen med å ha deler av DVP i forskrift er å sikre en bred oppslutning og solid troverdighet til programmet. For å imøtekomme forventninger om dokumentasjon av dyrevelferd kan DVP Verpehøns inneholde krav om at hver produsent skal føre verpelistene i elektronisk produksjonskontroll. Dette punktet er sentralt fordi norske høner ikke slaktes, og vi er helt avhengige av systematiske og tilgjengelige registreringer på gården for å dokumentere produksjonen vår.

Flere kurs

Det foreslås videre å kreve at alle produsenter tegner en helseovervåkningavtale med veterinær, og har minst ett veterinærbesøk pr. innsett. Hensikten med et slikt veterinærbesøk er å skape forutsetninger for god økonomi i besetningen og sørge for god dyrehelse og dyrevelferd, og det skal være et nyttig besøk for både bonden og hønene. Animalia vil arrangere en rekke kurs i 2019 for å øke veterinærenes kompetanse på verpehøns. Det foreslås også at alle produsenter har etablert KSL med eksternrevisjon hvert tredje år.

Det tas sikte på at DVP verpehøns trer i kraft fra 2020.

Siste saker