Kjøttkontrollgebyr opp nesten 30 prosent

I regjeringens reviderte statsbudsjett som ble lagt frem i dag, foreslås det å øke gebyrsatsene i Mattilsynet, slik at en større andel av Mattilsynets utgifter dekkes gjennom gebyrer. Forslaget innebærer at timesatsen for gebyrberegningen skal økes fra 543 kroner til om lag 695 kroner.

- Dette vil gå spesielt hardt ut over slakteriene som betaler kjøttkontrollgebyr. I fjor utgjorde kjøttkontrollgebyret nesten 75 % av Mattilsynets totale gebyrinnkreving. Gebyr-økningen vil føre til en total merkostnad for slakteriene på om lag 20 millioner kroner per år, sier Ida Mathisen

KLF har oppfordret næringskomiteen på Stortinget til i stedet å bevilge penger for å gjennomføre prosjektet “modernisering av kjøttkontrollen”, et prosjekt som ville forbedret informasjonsflyten mellom slakteriene og Mattilsynet og ført til store innsparinger.  

Kjøttkontrollavgiften er en avgift som Mattilsynet pålegger slakteriene for den obligatoriske kjøttkontrollen. Gebyrpliktig kontroll omfatter ante-mortem-undersøkelse og post-mortem-undersøkelse inkludert etterkontroll av slakt, kontroll av nødslakt, trikinundersøkelse, undersøkelse av slakt for antibakterielle midler og bakteriologisk kjøttkontroll.

Siste saker