Melding om høring – animaliehygieneforskriften

Mattilsynet har sendt ut på høring forslag til endring av animaliehygieneforskriften. Endringen er allerede vedtatt i EU. Av denne grunn er det ikke lenger mulig å kunne påvirke teksten. I slike tilfeller gjennomføres høringer hovedsakelig av informasjonshensyn.

Endringen vil gjøre det mulig for driftsansvarlige ved slakterier å tillate transport av ubehandlede mager og føtter fra kløvdyr fra slakteriet til andre godkjente virksomheter for videre behandling eller bearbeiding. Dette kan kun skje under forutsetning av at produktene transporteres og lagres på korrekt måte og gjennomgår korrekt behandling i mottagende virksomhet slik at de blir egnet til humant konsum.

For å forhindre at produkter som kan brukes til menneskemat kastes og for å forbedre konkurranseevnen til de små og mellomstore slakteriene, har kommisjonen foreslått å endre nåværende regler slik at mager og føtter kan forlate slakteriet før de er blitt behandlet. Dette under forutsetning av at de fraktes til en annen godkjent virksomhet som tar seg av dette. Driftsansvarlig må følge de regler i animaliehygieneforskriften som gjelder håndtering av slaktebiprodukter, hvilket innebærer blant annet temperaturkrav ved transport og lagring. Produktene blir fraktet under hygieniske forhold ut fra slakteriet og til godkjente virksomheter, for der å gjennomgå behandling før de brukes til humant konsum. Ved omsetning av føtter fra kløvdyr til annen virksomhet skal slakteriet ha tillatelse fra Mattilsynet.

Innholdet i forskriftsutkastet
Forslag til forskrift retter seg mot driftsansvarlig i næringsmiddelforetaket (for eks. i et slakteri), og gir lettelser når det gjelder behandling av mager og føtter fra kløvdyr, men stiller samtidig krav om at driftsansvarlig skal sikre at:

  • mager skåldes eller rengjøres, med unntak for mager fra unge drøvtyggere som skal brukes til produksjon av løype, disse trenger kun å tømmes.
  • tarmer tømmes og rengjøres.
  • hoder og føtter flås eller skåldes og avbustes, med unntak fra når Mattilsynet gir sitt samtykke. Da kan visuelt rene føtter transporteres til en godkjent virksomhet, der de vil få den behandlingen som kreves for å kunne brukes til menneskemat.

Vurdering
Mattilsynet er ikke kjent med at det har vært behov for et slikt unntak for dyreføtter eller mager i Norge.

I Norge har vi en tilsvarende problemstilling når det gjelder småfeføtter og når det gjelder småfehoder til produksjon av smalahovud. Mattilsynet foreslo derfor for Kommisjonen at unntaket utvides til også å omfatte hoder (fortrinnsvis fra småfe). Kommisjonen har valgt ikke å ta hensyn til Norges forespørsel i denne omgang, men vil se nærmere på problemstillingen når kjøttkontrollen på småfe skal revurderes.

Konsekvensutredning
Mattilsynet er ikke kjent med at det har vært behov for et slikt unntak med hensyn til dyreføtter eller mager i Norge. Dyreføtter eller mager som fraktes ubehandlet fra et slakteri til en godkjent virksomhet har ikke gjennomgått post-mortem kontroll og er dermed ikke ovalstemplet og godkjent for salg på det indre marked. Import av slike produkter til Norge er derfor ikke aktuelt. Forslag til forskrift har på bakgrunn av dette ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for privatpersoner, næringen eller tilsynet.

Siste saker