Bønder får 2000 kroner i tilskudd for kalveslakting

Bønder får 2000 kroner i tilskudd for kalveslakting På initiativ fra Nortura Totalmarked, har Omsetningsrådet besluttet å etablere en tilskuddsordning som skal stimulere til økt slakting av kalv. Det er… Les mer

Bønder får 2000 kroner i tilskudd for kalveslakting

På initiativ fra Nortura Totalmarked, har Omsetningsrådet besluttet å etablere en tilskuddsordning som skal stimulere til økt slakting av kalv. Det er i perioden fra og med uke 48 i år og til og med uke 13 neste år slaktingen skal foregå, og målsettingen er å ta ut inntil 5000 kalver i perioden.

Av Per A. Sleipnes

Tiltaket skal finansieres fra omsetningsmidler og har en kostnadsramme på 17 millioner kroner.

5000 kalver

1500 av de 5000 kalvene skal slaktes på KLF-slakteriene, mens resten er det Nortura-slakterier som skal håndtere.

Ordningen tar sikte på å redusere tilførslene av storfekjøtt primært i andre halvår 2024 og derigjennom bedre markedsbalansen for storfekjøtt.

Så er spørsmålet mange bønder nå stiller seg: – Hva gjør jeg som produsent for å slakte kalv med kompensasjon?

– Ta kontakt med ditt slakteri for å melde inn kalv til slakt. Det vil være opp til hvert enkelt slakteri å vurdere hvor mange kalver som kan slaktes i perioden både av hensyn til slaktekapasitet, livdyrsalg og markedssituasjonen, heter det i orienteringen som Nortura Totalmarked har sendt ut.

2000 kroner

Bonden kan motta en kompensasjon på 2000 kroner i tillegg til slakteoppgjøret for slakting av kalver i alderen 11–24 uker. Slakteriene på sin side vil bli kompensert 1400 kroner pr. kalv som slaktes på tiltaket.

Slakteriene må selv gjøre en vurdering av hvor mange kalver og når de kan slakte med kompensasjon i perioden. Både kapasitet, hvor stor ramme de får og markedssituasjonen nå og når kalven vil være slaktemoden betyr noe. Det er viktig med god dialog mellom bonde og slakteri, og gjensidig forståelse for de vurderinger hver gjør.

På grunnlag av påmelding

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) fordeler rammen mellom de interesserte KLF-slakteriene og andre uavhengige slakterier og rapporterer fordelingen til Landbruksdirektoratet.

– Fordelingen skal skje på grunnlag av påmelding fra slakteriene og ønsket antall dyr. Det er viktig å få tatt ut kalver raskt for at de skal redusere slaktemengden høsten 2024. Derfor ser KLF for seg å dele ut to tredjedeler av rammen nå, og følge opp status når slaktetall for uke 48–52 er klar.

Ved overtegning av rammen skal den fordeles ut fra andre objektivt saklige og rimelige kriterier, herunder slakterienes andel av slakting av storfe blant uavhengige slakterier, påpeker markeds- og administrasjonssjef i KLF, Endre Myhr.

Fôrsituasjonen

Han legger til at rammen for kalveslakting er to ganger den slaktemengden de uavhengige slakteriene normalt slakter av kalv i perioden desember til mars. Da er det selvsagt mye kalv som er eldre og større. Vektreduksjonen som Nortura har varslet fra mars vil bety noe for økonomien for bonden. Det, sammen med fôrsituasjonen, betyr at flere ønsker å melde kalver til slakt.

Det er de økte lagrene av storfekjøtt som er bakgrunnen for tiltaket. Pr. 16. oktober ligger det nær 5300 tonn storfekjøtt på reguleringslager. Det er mer enn 2,7 ganger mer enn i samme tidspunkt i fjor.

I tillegg er det 3800 tonn svin og rundt 40 tonn sauekjøtt på reguleringslager.

Problematiske sider

Landbruksdirektoratet ser sider ved ordninga som kan være problematiske.

Siden det ikke blir lagt føringer og kriterium knytet til hvem som får delta, så kan produsentene oppleve at dette blir håndtert ulikt, skriv direktoratet i sin orientering.

Direktoratet skriver videre at slakteriene skal kunne grunngi tildelingene, om de blir bedt om det, og viser til at det også skal gå å sende klage til direktoratet på fordelingen.

Et annet interessant poeng er at Landbruksdirektoratet påpeker at Omsetningsrådet i denne saken delegerer reguleringsmyndighet til private aktører og dermed gir oppgaver til aktører som ikke er en del av forvaltningen.

Skal vises tilbakeholdenhet

«Det skal etter gjeldende forvaltningsrett vises tilbakeholdenhet med å delegere offentligrettslige oppgaver til slike aktører. Landbruksdirektoratet mener likevel det er forsvarlig å organisere ordningen slik at KLF og de uavhengige slakteriene får de oppgavene som beskrevet i og begrenset til de oppgavene som fremgår av forskriften», skriver direktoratet.

Siste saker