Små leveranser er viktige leveranser

Denne uken sendte KLF ut et brev til medlemmene som tar imot slaktedyr og egg fra norske bønder. Bakgrunnen er at vi i år har registret en betydelig hardere kamp om leveransene fra bonden. Isolert sett er det bra, det styrker inntektene på gården, men vi ser også at kampen har blitt spesielt hard om de største produsentene.

Vi ser at prisene pr kilo til produsenter med store leveranser nå økes langt mer enn til små og mellomstore produsenter. Tradisjonelt strekker private slakterier og eggpakkerier seg langt, og betaler bra. Nå oppfordrer vi uansett medlemmene til nøye å tenke gjennom hvor langt det er tjenlig å gå når det kommer til økonomisk favorisering av de største produsentene på bekostning av flertallet. I dagens situasjon trenger vi alt det alle norske bønder kan produsere.

Med medlemsbedrifter over hele Norge, mener KLF det ikke er behov for ytterligere sentralisering. Og til kjøttproduksjon bør vi å utnytte alle de naturgitte ressursene hele landet har å by på. Det er derfor interessant at når Landbruks- og matminister Bollestad, Bondelaget og Småbrukarlaget i Nationen til stadighet etterlyser «å ta hele landet i bruk», så leverer KLFs medlemsbedrifter så det holder — bare gjennom å være til stede. Og tilsiget av nye medlemmer er typisk nok småslakterier og mindre foredlingsbedrifter utenfor sentrale strøk. Heldigvis har KLF plass til flere medlemmer! Vi tilbyr vår kompetanse til alle aktører som ønsker å utvide det mangfoldet og felleskapet den private kjøtt- og fjørfebransjen representerer gjennom å etablere virksomhet i matindustrien.

Vår erfaring er at bønder også har rom for å verdsette annet enn bunnlinjen — heldigvis. KLF-bedriftenes korte vei opp til ledelsen om det er behov for en prat, er en ting. At KLF’s medlemsbedrifter ofte er hjørnesteinsbedrifter, som er viktige for lokalmiljøet og i liten grad utsatt for trussel om å bli rasjonalisert bort, er andre momenter. At bonden som oftest slipper å være eier av en bedrift i en konkurranseutsatt bransje med lave marginer, og heller kan bruke pengene på egen gård, settes ofte pris på. Dette er argumenter som KLF mener kan være gode for våre slakteri- og eggpakkeri-medlemmer å bruke i tillegg til prisargumentet.

Konkurranse er sunt, godt og nødvendig! Hver enkelt bedrift må derfor selv vurdere hva som er riktig og ønskelig strategi for seg selv. Som en bransjeorganisasjon på 110 år er KLF opptatt av den langsiktige utviklingen. I det perspektivet tror vi det er en god strategi å passe på at de små og mellomstore produsentene ikke havner i skyggen for de store. Akkurat som vi trenger mangfoldet i kjøtt- og fjørfebransjen med en rekke bedrifter spredt over hele Norge, trenger vi mangfoldet i bruksstrukturen i norsk landbruk.

Siste saker