Bør beklage, ikke kritisere!

I årets tilbud til bøndene refser staten Omsetningsrådet for ikke å være tilstrekkelig kritiske i vurderingen av ressursbruken i Opplysningskontoret for egg og kjøtt. KLF finner statens formuleringer i tilbudet ubegrunnet og utidig.

I et brev til avtalepartene i jordbruksoppgjøret datert 13.juni 2013, påpeker KLFs administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen at Bransjestyret for Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK), i tråd med for tidligere signaler fra staten og avtalepartnere, har fulgt opp og justert ressursbruken ved opplysningskontoret.

Les brevet her:

Juul-Hansen spiller inn at det over tid har blitt arbeidet for å dempe kostnadsveksten og ressursbruken i OEK. Dette til tross for omfattende endring i OEKs arbeidsmetoder for å få mer markedsføring for pengene og et stort behov for å øke markedsføringen av både egg og svinekjøtt.

KLF mener kritikken må bygge på en bevisst misforståelse fra Landbruks- og matdepartementet når betalte oppdrag som OEK gjennomfører fremstilles som økte kostnader. I OEKs planer og budsjettprosesser for 2013 ble det ikke søkt om ekstraordinære bevillinger for å markedsføre svin, men foretatt en intern prioritering. At Nortura Totalmarked besluttet å kjøpe markedsføringstjenester fra OEK kan ikke OEK og Bransjestyret lastes for.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bidrar aktivt i Omsetningsrådet hvor alle søknader vurderes med et nøkternt og kritisk blikk med tanke på nytteeffekt. Men når de var aktive både for å få igjennom Norturas Totalmarkeds ekstrasøknad til markedsføring via OEK og slutter seg til kritikken gjennom avtaleprotokollen, framstår ikke dette som konsekvent opptreden.

Juul-Hansen skriver at det framstår som om avtalepartene i denne saken ikke tør å kalle “en spade for en spade”. Han mener de bør beklage overfor Bransjestyret og OEK at de ikke har gitt kreditt for den jobben som er gjort ved å følge opp signaler om kritisk ressursbruk.

Videre skriver han at staten burde følge opp med å gjennomgå modellen for organiseringen av Opplysningskontoret for egg og kjøtt og Animalia.

Siste saker