Bransjen i møte med LMD om svinevelferd

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan, har i dag hatt oppfølgingsmøte med en samlet svinenæring. De inviterte var Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Nortura, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Animalia, og KLF…. Les mer

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan, har i dag hatt oppfølgingsmøte med en samlet svinenæring.

De inviterte var Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Nortura, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Animalia, og KLF.

KLF var representert med styreleder i KLF Ståle Gausen, adm. direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen, og Anders Hundseid fra Fatland i rollen av å være det største slakteriet på privat side.

- Vi forstår at næringen blir målt på det vi gjør. Som næring er vi avhengig av tillit. Derfor har vi jobbet mye med dyrevelferdstiltak, spesielt siden 2019, og næringen er på god vei, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Mattilsynet gjennomførte i 2017/2018 en tilsynskampanje på slaktegris i Rogaland, der de avdekket velferdsutfordringer. De siste årene har den politiske ledelse i Landbruks- og matdepartementet avholdt flere møter med næringen om hvordan utfordringene på dyrevelferd skal løses.

– Vi blir kontinuerlig oppdatert på status i svinenæringen, og Animalia la i dag fram tall som viser at vi er på rett vei. Arbeidet med dyrevelferd har pågått siden Mattilsynet avdekket problemer i 2017/2018. Det er en positiv utvikling i næringen. Mye er gjort, men det er fortsatt behov for forbedringer hos enkelte bønder. Derfor er jeg glad for at hele næringen står samlet og aktivt deltar i dette viktige arbeidet, sier statssekretær Widar Skogan (KrF).

Det er satt i gang omfattende tiltak med dyrevelferdsprogram som inkluderer obligatoriske veterinærbesøk og kontroll gjennom slakteriene. I juni 2020 ble det forskriftsfestet at alle norske svineprodusenter skal delta i dette dyrevelferdsprogrammet.

- Det som ble vedtatt er veien å gå. Dyrevelferdsprogrammet har vist seg å bli et svært viktig verktøy for å forbedre dyrevelferden. Bøndene er forpliktet til å dokumentere forhold som har med dyrehelse og velferd å gjøre, og det er krav om veterinærbesøk én til tre ganger i året. Etter at dyrevelferdsprogrammet trådte i kraft har det vært gjennomført ca. 7000 rådgivingsbesøk av veterinær, sier Juul-Hansen.

- Vi ser gjennom tall og statistikk at det systematiske arbeidet virker, men det er fortsatt forbedringspotensial. Vi har en vei å gå.

Oppfølgingen av produsentene blir stadig tettere. De fleste avvikene fra aktivistenes filmer som vi så på NRK, var allerede fanget opp, enten av Mattilsynet eller av slakteriet, med påfølgende oppfølging.

- Både bonden og bransjen ønsker å bli sett i kortene og kontrollert av et sterkt Mattilsyn på en streng men god måte, sier Juul-Hansen.

Mattilsynet er nå i gang med en nasjonal tilsynskampanje om dyrevelferd i alle typer grisebesetninger. Mattilsynet har bedt Veterinærinstituttet, som er myndighetenes fremste veterinærfaglige kunnskapsstøtte, om å gjøre en vurdering av hva som er nødvendig for å få et representativt bilde av dyrevelferden i næringen. Veterinærinstituttet valgte ut 600 besetninger, og mener det er et nødvendig antall for å kunne trekke faglig begrunnede konklusjoner fra resultatene som kommer etter tilsynskampanjen.

Siste saker