– Jobber på høygir

– Jobber på høygir – Høringsuttalelsene er mange og spriker i mange retninger. Dette gjør saken spesielt krevende, sier statssekretær Widar Skogan i Landbruks og matdeparte-mentet, som likevel håper forskriften… Les mer

– Jobber på høygir

– Høringsuttalelsene er mange og spriker i mange retninger. Dette gjør saken spesielt krevende, sier statssekretær Widar Skogan i Landbruks og matdeparte-mentet, som likevel håper forskriften landes med det første.

Det jobbes på høygir for å få forskriften ferdig, forsikrer Widar Skogan (KrF). Foto: Torbjørn Tandberg

– I mange av høringsuttalelsene påpekes faren for at en del kombinertbesetninger vil gå over til ren smågrisproduksjon og at dette vil kunne skape ubalanse i svinekjøttmarkedet. Hvordan vil dette bli hensyntatt i forskriften?

– De 48 innspillene i høringsrunden ga ingen entydig anvisning om løsning; oppfatningene internt i næringen spriker en del. Det viser illustrerer at vi her har en komplisert sak som departementet – med bakgrunn i Granavolden-erklæringen – nå arbeider intens for å finne fram til en god løsning på, sier statssekretær Widar Skogan.

– KLF skriver i sin høringsuttalelse at «den foreslåtte løsningen på flere punkter er svært problematisk, vanskelig å kontrollere og det vil føre til omfattende saksbehandling». Kommentar?

– Vi jobber som nevnt kontinuerlig for å finne en god løsning og håper at denne skal foreligge om ikke lenge. Høringsrunden og alle kontaktmøter er gjennomført. Nå gjenstår bare selve ferdigstillingen her i departementet.

– Det er bare fire måneder til forskriften etter planen skal tre i kraft. Det er lovlig kort tid om kan f.eks. må bygge om grisehuset?

– Vi er veldig klar over det og vi har stor forståelse for at en del produsenter begynner å bli utålmodige. Vi jobber derfor nå på høygir for raskest mulig å få landet forskriften, sier han.

– Målsettingen om iverksettelse fra 1. januar 2020 ligger fortsatt fast?

– Ja, det gjør den. Og vi håper å ha forskriften klar innen kort tid.

Mens innholdet i selve forskriften altså fortsatt er uavklart, er straffegebyrene (!) – «Nye satser for standardisert erstatning ved overskridelse av konsesjonsgrensene» allerede på plass. De ble fastsatt allerede 3. juli i år.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettside:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/kjott-ull-og-skinn/husdyrkonsesjon/nye-satser-for-standardisert-erstatning-ved-brudd-på-husdyrkonsesjonsregelverket

Siste saker