KLFs høringsuttalelse konsesjonsgrenser

Landbruks- og matdepartementet sendte i desember 2018 ut forslag til endring i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. KLF har oversendt styrebehandlet høringsuttalelse.

- KLF er opptatt av at alle næringer skal ha et klart, forståelig og rettferdig regelverk. Et slikt regelverk skal samtidig forvaltes slik at det er forutsigbart over tid for de aktørene som forholder seg til, og tilpasser seg, regelverket, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Gå til Landbruks- og matdepartementets sider for høringen (regjeringen.no - 18.12.2018)

Les KLFs høringsuttalelse oversendt Landbruk- og matdepartementet 18.mars 2019.

- KLF vurderte tidlig den foreslåtte løsningen for endring av konsesjonsregelverket for gris til å være et brudd med nødvendig forutsigbarhet for eksisterende produsenter. I tillegg oppfattet vi at forslaget kunne få store konsekvenser for svinesektoren generelt og for enkeltutøvere spesielt. Det var med bekymring vi så at forslaget innbar svært ulik håndtering av ulike deler av svinenæringen, sier Juul-Hansen.

Styret i KLF valgte å opprette en egen arbeidsgruppe der alle medlemsslakteriene som ønsket fikk anledning til å delta. Arbeidsgruppen, ledet av konsernsjef Terje Wester i Fatland AS, avga innstillingen som ble behandlet i KLF styremøte 12. mars.

- Blant mange gode forslag fra Arbeidsgruppen, som styret sluttet seg til, var forslaget om et målepunkt på 220 «avlspurker» som viser tilbake til rekruteringsprosenten, sier Juul-Hansen. Han viser til at hvor mange purker som kan utrangeres årlig har vært av de største stridsspørsmålene.

Les KLFs høringsuttalelse oversendt Landbruk- og matdepartementet 18.mars 2019.

- Vi oppfordrer Landbruks- og matdepartementet til å ta våre innspill til endringer i forskriften til følge, om departementet velger å stramme inn forskriften. Det til tross for problemene og manglene KLF påviser i forslaget, sier Juul-Hansen.

Siste saker