Mædi påvist hos sau i Trøndelag

Mædi påvist hos sau i Trøndelag I juli ble den alvorlige lungesykdommen mædi påvist i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutine-prøve tatt på slakteri, som en… Les mer

Mædi påvist hos sau i Trøndelag

I juli ble den alvorlige lungesykdommen mædi påvist i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutine-prøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen.

Vibeke Tømmerberg

Spesialveterinær, Helsetjenesten for sau – Animalia

Tore Tollersrud

Spesialveterinær, Helsetjenesten for sau – Animalia

Les mer om mædi på Animalias nettsider https://www.animalia.no/no/Dyr/sau/aktuelt---sau/madi-pavist-hos-sau-i-trondelag/

Forbudet mot å flytte småfe over fylkesgrensene i Norge har forhåpentligvis hindret smittespredning til andre fylker.

B-sykdom

Mædi er en B-sykdom, noe som innebærer systematisk bekjempelse. Siste påvising av mædi i Norge var i 2005, i samme område som er rammet nå. Mædi smitter ikke til mennesker.

Mattilsynet kartlegger nå aktuelle kontaktbesetninger til den smitta besetningen og pålegger restriksjoner for å hindre eventuell smitte til andre besetninger. I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen, siden dette er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Risikoen for å smitte andre besetninger på utmarksbeite regnes som svært liten.

Ingen vaksine

Mattilsynet vil ta prøver i alle aktuelle besetninger for å finne ut om flere dyr er smittet. Dyr som er smittet vil aldri bli friske, og det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Mattilsynet vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning, noe som vanligvis innebærer at smittede dyr og deres avkom slaktes.

Pr. midten av august er det 30 besetninger som er pålagt restriksjoner av Mattilsynet. To av besetningene har fått påvist mædi. De resterende 28 besetningene er kontakter og utredes videre for smitten. Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber også med å utarbeide kriterier for hvordan situasjonen skal håndteres. Kontaktbesetningene er spredt over større deler av «Nord-Trøndelag». Det vil ta tid å kartlegge alle kontaktene, og slik bildet er i dag betyr det at smitteomfanget i praksis er ukjent.

Uavklart situasjon

Mædi-situasjonen i deler av Trøndelag er uavklart. Det er derfor viktig at sauebønder i dette området tar særlige forholdsregler for å beskytte egne og andres dyr mot smitte. Restriksjoner kan påvirke værsalg og avlsarbeid til høsten, noe som kan medføre ekstra utfordringer. I denne situasjonen vil det være tryggest å rekruttere nye værer fra egen besetning, og å unngå å opprette nye smittekontakter.

Fakta om Mædi

Mædi er en alvorlig lungesykdom hos sau som forårsakes av et virus.

  • Typiske symptomer er pustevansker og avmagring hos voksne sauer som forverres over tid, men i mange tilfeller vises ingen klare sykdomstegn. Sykdommen utvikler seg sakte, og det tar flere år fra sauen blir smittet til den blir sjuk. I denne perioden kan dyret skille ut virus og smitte andre dyr. Dyr med symptomer er oftest eldre enn fire til fem år. Forløpet er alltid dødelig, og det tar ofte flere måneder før sjuke dyr dør.

  • De viktigste smitteveiene er via melk og luft (dråpesmitte). Den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger er kjøp av livdyr og felles bruk av værer. Det er liten risiko for smitte mellom flokker på utmarksbeite, men det kan være en viss smittefare i forbindelse med samlekveer, sam-transport og saltsteiner.

  • Mædi finnes i de fleste land, og rapporteres årlig fra både Sverige og Danmark. Australia, New Zealand og Island regnes som fri for sykdommen. I enkelte land er sykdommen svært utbredt.

  • I Norge ble mædi påvist for første gang rundt 1970, og smitten kom med im-port av texelsau fra Danmark. Siden den gang har Norge hatt flere utbrudd av mædi, og det har blitt satt inn store ressurser på systematisk bekjempelse av sykdommen. Det var et større utbrudd i Trøndelag i 2003–2005.

Siste saker